Peder Christian Kjerschow

Cand.philol. Peder Christian Kjerschow fremstiller seg for graden doctor philosophiae:

Fenomen og mening. Musikken som førspråklig tiltale.
 

 

 

Prøveforelesninger: fredag 15. desember 2000, auditorium 2, Sophus Bugges hus, Blindern
kl. 17.15-18.00: Mellom det dionysiske og det apollinske - en vei til Adornos musikktenkning? (selvvalgt emne),
kl. 18.15-19.00: Trekk ved - og eksempler på - nyere fenomenologis bidrag til forståelse av kunst og kunstopplevelse -
med særlig henblikk på musikk (oppgitt emne)

Disputas: lørdag 16. desember, Auditorium 14, Domus Bibliotheca (Vestbygningen), Karl Johansgate 47

De ordinære opponenter er: Professor Frede V. Nielsen, Danmarks Pædagogiske Universitet (førsteopponent),
professor Dag Østerberg, Universitetet i Oslo (annenopponent).
Tredje medlem av bedømmelseskomiteen er professor Ove Kr. Sundberg, Universitetet i Oslo.

Disputasen ledes av prodekan Torill Steinfeld.


Pressemelding
Avhandlingen tar sitt utgangspunkt i en undring som gjelder opplevelsen av musikalsk mening.
Det dreier seg om en "tiltale" hinsides språk og symboler. Vårt forhold til musikken kan ikke reduseres
til noe kontekstuelt og språklig, og musikken er ikke heller selv noe språk.
Utvilsomt er musikk på linje med andre fenomener beheftet med kulturelt betingede betydninger som forutsetter kodefortrolighet,
men disse kan ikke forklare det potensial av umiddelbar appell som musikken er bærer av.
Drøftelsen fører til en refleksjon angående to aspekter ved musikkerfaringen:
1) Opplevelsen av musikken som inntagende forløp; 2) erfaringen av bevisstheten/tenkningen som stiller seg lyttende til disposisjon.
Det har vært vesentlig å vise det fruktbare i å tale om en tenkning som ikke bare reflekterer over,
men som først gripes av det "inntagende" og derved stiller seg til disposisjon for å la musikken/fenomenet ta form.
Selve dette at noe tar form takket være en inntatt, disponibel tenkning er i seg selv meningsfullt.
Dermed kommer vi frem til et meningsbegrep som er grunnleggende forskjellig fra de kulturelt betingede betydninger.
Musikken blir det beste eksempel på at selve "formtagingen" gir mening.
Det går en vesentlig linje i avhandlingen fra Schopenhauers "rent erkjennende subjekt" hengitt "til anskuelsen med hele sin åndskraft",
via Bergsons intuisjon til Gabriel Marcels og Heideggers "deltagelse".

Så langt beholdningen rekker kan avhandlingen fås ved henvendelse til Harald Schmedling, Institutt for musikk og teater,
ZEB-bygget, 2. et., tlf: 22 8/4 44 28, e-post: harald.schmedling@imt.uio.no
Publisert 3. mars 2006 15:38 - Sist endret 8. des. 2011 11:19