Jan Sverre Knudsen

Those that fly without wings – music and dance in a Chilean immigrant community

Doktorand: Jan Sverre Knudsen
Sted: Auditorium 3, Helga Engs hus, Blindern
Tidspunkt: 25.06.2004 kl. 09.15
Melding:
Cand.philol. Jan Sverre Knudsen fremstiller seg for graden doctor artium:

Prøveforelesning torsdag 24. juni 2004, Auditorium 2, Sophus Bugges hus, Blindern
kl. 17.15-18.00: Music education in an age of globalization - Norwegian perspectives

Disputas fredag 25. juni 2004 kl. 9.15 i Auditorium 3, Helga Engs hus, Blindern

De ordinære opponenter er:
Dosent Dan Lundberg, Svenskt visarkiv (førsteopponent)
Ph.d. Jan Fairley, University of Edinburgh (annenopponent)

Tredje medlem av komiteen er professor emeritus Kjell Skyllstad, Universitetet i Oslo.

Disputasen ledes av prodekan, professor Trine Syvertsen.

Pressemelding:
Those that fly without wings er en musikkantropologisk studie av det chilenske innvandrermiljøet i Oslo. Den tar for seg et miljø med en frodig musikalsk aktivitet der en rekke ulike musikk- og danseformer dyrkes: salsa, cumbia, chilensk visesang og den nasjonale folkedansen cueca.
Spesielt drøftes den ”usynlige” innvandrerkulturen: uttrykksformer som sjelden presenteres på offentlige arenaer, men som er helt avgjørende for innvandrermiljøets overlevelse som en avgrenset sosial enhet.
Den chilenske fokemusikken, blir gjerne gjenopplivet i innvandrermiljøet. I avhandlingen forstås dyrking av folkemusikken på den ene siden som en samlende og identitetsskapende praksis innenfor et relativt lukket miljø, og på den andre siden, som en praksis som avgrenser dette miljøet fra omverdenen: som konstruerer og vedlikeholder forskjeller. Ved å synliggjøre denne ”forskjellsproduskjonen” søker avhandlingen å utfordre og nyansere utbredte forestillinger om musikk som brobygger i det flerkulturelle samfunn.
I det bredere latinamerikanske musikkmiljøet spiller salsamusikken en viktig rolle. Avhandlingen drøfter salsamusikkens plass i ”latin-Oslo” i lys av forestillinger om kjønnsroller, nasjonal identitet, og ”det eksotiske”.
En gjennomgang av det chilenske miljøets historie viser hvordan musikken spilte en sentral rolle i solidaritetsarbeidet og kampen mot militærdiktaturet i Chile. Samtidig vises eksempler på hvordan motsetninger innen eksil-miljøet kunne være knyttet til musikalsk praksis.

Vitenskapelig sammendrag

Doktordisputaser ved HF

Så langt beholdningen rekker kan avhandlingen fåes ved henvendelse til :
Institutt for musikk og teater, v/ Mona Borch, ZEB-bygget, Sem Sælands vei 2, 2.etg., tlf.: 22 85 47 50
For mer informasjon, kontakt: marita.bergtun@hf.uio.no
Signatur: Marita Bergtun

 

Publisert 5. jan. 2006 17:36 - Sist endret 12. apr. 2011 14:38