Forskning ved HF-fakultetet

2. september framstiller cand.philol. Henrik H. Langeland seg for ph.d.-graden med avhandlingen Av sporet er du kommet. Romlige fremstillinger hos Marcel Proust


Prousts rom

Marcel Proust (1871-1922) er først og fremst kjent for sitt forhold til tid. Henrik H. Langelands doktoravhandling omhandler fremstillinger av rom i Prousts romansyklus På sporet av den tapte tid. Langeland analyserer flere romlige aspekter ved romanen, som for eksempel madeleinekakens og tedrikkingens betydning for hovedpersonens romtilegnelse.

At skjønnlitteratur skulle være et spesielt egnet medium for romlige fremstillinger, kan muligens virke kontraintuitivt. Tekst er tross alt bare trykksverte. Men litteraturen har likevel en særegen evne til å skape romlighet på flere nivåer, ikke bare i den enkelte lesers mentale forestillingsverden, men også gjennom den skjønnlitterære tekstens egne strukturelle og handlingsmessige forbindelser, poengterer han.

Langelands avhandling handler om hvordan tanken antar rommets form i På sporet av den tapte tid, det vil si hvordan romanens hovedperson «Marcel» tilegner seg romlig forståelse og hvordan forfatteren Proust konstruerer litterær romlighet.

Et fellestrekk ved Marcel Prousts romfremstillinger er at de generer polytopier, eller flerstedlighet, der beskrivelser av ett rom alltid henviser til andre steder, og det skapes et nettverk av analogier og korrespondanser mellom steder og rom i teksten. Prousts romanverk knytter hele tiden sammen mentale, sosiale og fysiske romforhold. For eksempel erindringen, et hovedelement i Prousts forfatterskap, oppstår nettopp gjennom slike romlige fordoblinger, mellom det mentale og det fysiske, mellom det nåtidige og det fortidige. Og det er gjennom disse polytopiene at På sporet av den tapte tid tilføres skjønnlitterær betydning.


Så langt beholdningen rekker kan avhandlingen fåes ved henvendelse til:
Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk, v/ Kari Fonnes, Niels Treschows hus , 7. etg., tlf.: 22 85 68 52


Doktorgradsprøver:

Prøveforelesning torsdag 1. september 2005, Auditorium 1 Eilert Sundts hus blokk A, Blindern
kl. 17.15-18.00: "Vendingen mot rommet i det tidlige 20. århundrets européiske litteratur"

Disputas fredag 2. september 2005 kl. 9.15 i Auditorium 14, Domus Bibliotheca, Sentrum.

De ordinære opponenter er:
Lektor Frederik Tygstrup, Københavns Universitet (førsteopponent)
FD, PhD Sara Danius, Universitetet i Uppsala (annenopponent)

Tredje medlem av komiteen er professor Ragnhild Evang Reinton, Universitetet i Oslo.

Disputasen ledes av professor Knut Stene-Johansen.

Doktordisputaser ved HF

For mer informasjon, kontakt: marita.bergtun@hf.uio.no
Signatur: Marita Bergtun

Publisert 5. jan. 2006 17:36 - Sist endret 8. des. 2011 11:32