Knut Ødegård

Mag. art. Knut Ødegård fremstiller seg for graden doctor philosophiae:


Prøveforelesninger fredag 30. januar 1998 i Auditorium 2, Sophus Bugges Hus, Blindern:
kl. 17.15 - 18.00 : "Folketall, hær og politisk utvikling i republikkens Roma" (selvvalgt emne)
kl. 18.15 - 19.00 : "Overflate-arkeologi ("survey"). Muligheter og begrensninger." (oppgitt emne)

Offentlig disputas lørdag 31. januar 1998 kl. 10.15 i Auditorium 13, Domus Media, Karl Johans gt. 47 over avhandlingen : "Bastion of Empire. The Topography and Archaeology of Cales in the Republican Period".

Disputas ledes av dekanus, professor Even Hovdhaugen
Første opponent : professor em. Ingrid Strøm, Danmark
Annen opponent : professor Johan Henrik Schreiner, Oslo
Tredje medlem av komitéen : professor Axel Seeberg, Oslo

Presseresymé :

Studiet av antikke byer i Italia forbindes ofte med byene begravet av Vesuv, Pompeii og Herculaneum. Disse byene står utvilsomt i en særstilling på grunn av bevaringstilstanden, men for forskningen er også de bevarte restene av en rekke mindre kjente byer av stor betydning. I sin avhandling for dr. philos. graden Bastion of Empire. The Topography and Archaeology of Cales in the Republican Period, retter Knut Ødegård søkelyset på en av disse byene. Ruinene av Cales ligger ca. 50 km. nord for Napoli, og høyden som byen lå på har kun i begrenset grad vært bebygget etter antikken. En rekke monumenter fra romersk tid er fortsatt bevart over bakken, men svært få utgravninger eller andre undersøkelser har vært utført inntil nylig. Gjennom registrering av de bevarte minnesmerker, studier av arkeologisk materiale knyttet til stedet og analyse av skriftlige kilder fra antikken som nevner byen, tegner Ødegård et bilde av byens historie gjennom dens storhetstid i de siste tre århundrer f. Kr.

Cales ble grunnlagt som en militærkoloni i 334 f. Kr. Tidligere bosetning er påvist, men først med romernes erobring og kolonisering kan man være sikker på at en by eksisterte på stedet. Kolonigrunnleggelser var et viktig aspekt ved romernes ekspansjon og en årsak til romernes suksess som imperiebyggere. Cales var den første kolonien romerne grunnla og er derfor av spesiell betydning for å forstå romernes ekspansjon. Bevarte rester av omfattende dreneringsarbeider, landinndeling og bymurer viser hvordan kolonien skulle være både en selvforsynt enhet og en festning for romernes interesser i det nyerobrede området.

Etter at romerne erobret store deler av det vestlige og østlige Middelhavsområdet i perioden 250-150 f. Kr., forandret byens funksjon seg. Det var ikke lenger noe militært behov for byen, men det fruktbare opplandet ga gode muligheter for økonomisk vekst. Innbyggerne visste også å utnytte den priviligerte stillingen de fikk i forhold til de nye områdene som var blitt innlemmet i det romerske imperiet. Gjennom eksport av jordbruksprodukter, særlig vin, til områder som Gallia, fikk hele regionen et betydelig økonomisk oppsving, som bl.a. ble brukt til store byggeprosjekter i Cales. I løpet av knappe 50 år, mellom ca. 100-50 f. Kr. fikk byen offentlige badeanlegg, teater og amfiteater, som det fortsatt eksisterer betydelige rester av. I denne perioden hører man også om de første slekter fra byen som nådde opp til det øverste sosiale og politiske skikt i Roma.

I det første århundret e. Kr. begynte den økonomiske nedgangen for byen, særlig fordi jordbruksproduksjonen og eksporten ser ut til å ha gått ned. I perioden 100-300 ser byen ut til å skrumpe sakte inn, antageligvis fordi byen ikke lenger hadde andre funksjoner enn å være et lokalt markedsenter. Men helt ut i middelalder eksisterte det en svært begrenset bosetning innenfor den tidligere så betydningsfulle byen.

Knut Ødegård er magister i klassisk arkeologi (1988) og var universitetsstipendiat ved Det norske institutt i Roma 1990-94, da feltarbeidet som avhandlingen bygger på ble utført. Siden 1994 er Ødegård amanuensis i antikkens historie ved Historisk institutt, Universitetet i Oslo.

For ytterligere informasjon kan Knut Ødegård kontaktes på tlf. 22 85 75 62 (Historisk institutt) eller 67 13 00 24 (privat).


Ansvarlig: Seksjon for forskningsadministrasjon HF. Adresse: Solange de Batz s.d.batz@hf.uio.no
Publisert 15. jan. 1998 13:38 - Sist endret 8. des. 2011 12:27