Kai Østberg

Flyktige evigheter. Lojalitetsbånd og sivilisering i Aix-en-Provence og den franske revolusjons verden, 1775-1815

Doktorand: Kai Østberg
Sted: Aud. 2 Georg Sverdrups hus, Blindern
Tidspunkt: 07.02.2004 kl. 09.15
Melding:
Cand.philol Kai Østberg fremstiller seg for graden doctor artium:

Prøveforelesninger fredag 6. februar 2004, Auditorium 2 Sophus Bugges hus, Blindern
kl. 17.15-18.00: "Trekk av trivialitetenes historie. Skisse til et tablå av den menneskelige ånds forfall?" (selvvalgt emne)
kl.18.15-19.00: "Den franske elitens økonomiske grunnlag og relasjoner i tiden før revolusjonen 1789 (etter ca. 1770)" (oppgitt emne)

Disputas lørdag 7. februar 2004 kl. 9.15 i Auditorium 2, Georg Sverdrups hus (UB), Blindern.

De ordinære opponenter er:
Professor Dag Østerberg, Universitetet i Oslo (førsteopponent)
Professor Arne Jarrick, Stockholms Universitet (annenopponent)

Tredje medlem av komiteen er professor Øystein Rian, Universitetet i Oslo.

Disputasen ledes av professor Tor Egil Førland.

Pressemelding:

Lojalitet og sivilisasjon i den franske revolusjon
Kai Østberg peker i sin avhandling på trekk som kunne gjort den franske revolusjon mindre brutal. I oppgjøret med den gamle urettferdighet kunne man i følge Østberg bygget videre på de sivilisatoriske verdier som lå i sansen for de personlige relasjoner og for det historisk gitte. Han har blant studert den aristokratiske høflighetsretorikken, og satt den i kontrast til den borgerlige og den radikale revolusjonens retorikk.

”En sann republikaner har ingen slektninger”, var et revolusjonært slagord. Den urettferdighet og brutalitet som preget det gamle regimet, var forankret i en selektiv oppfatning av menneskeverd. Personlige bånd spilte en sentral rolle. De var gjerne preget av over- og underordning og legitimert av tradisjon. Men under revolusjonen fikk man en idealistisk motivert brutalitet.

Historikere har sett det som et kjennetegn på vitenskapelighet å holde sine moralske vurderinger utenfor. Østberg argumenterer for at dette innskrenker våre muligheter til å reflektere over og utvikle vår egen moral.

Avhandlingen omhandler provinshovedstaden Aix-en-Provence, 1775 til 1815. I lys av det normative begrep sivilisering har Østberg studert utviklingen av lojalitetsbånd - til familie og venner, til lokalsamfunn, til staten og til menneskeheten (menneskeretts-tanken). Han argumenterer for at sivilisasjonsverdier ivaretas best når mennesker respekterer et mangfold av lojaliteter, og ikke lar noen få dominere fullstendig.

Doktordisputaser ved HF

Så langt beholdningen rekker kan avhandlingen fåes ved henvendelse til :
Historisk institutt, v/ Tanya Pedersen Nymo, N.H. Abels hus, 2.etg., tlf.: 22 85 49 00


For mer informasjon, kontakt: marita.bergtun at hf.uio.no
Signatur: Marita Bergtun

Publisert 5. jan. 2006 17:36 - Sist endret 29. nov. 2018 13:46