Tove Pettersen

Comprehendig Care. Problems and Possibilites in Carol Gilligan’s Ethics of Care

Doktorand: Tove Pettersen
Sted: Auditorium 2, Helga Engs Hus, Blindern
Tidspunkt: 9. oktober 2004, kl. 9.15
Melding:
Cand.philol Tove Pettersen fremstiller seg for graden doctor artium:

Prøveforelesning fredag 8. oktober 2004, Auditorium 3, Sophus Bugges hus, Blindern
kl. 17.15-18.00: Carol Gilligan's Ethics of Care and Feminist Views

Disputas lørdag 9. oktober 2004 kl. 9.15 i Auditorium 2, Helga Engs Hus, Blindern

De ordinære opponenter er:
Professor Timo Airaksinen (førsteopponent)
Professor Joan C. Tronto (annenopponent)

Tredje medlem av komiteen er professor Kjell Eyvind Johansen, Universitetet i Oslo.

Disputasen ledes av Professor Tor Egil Førland.

Pressemelding:
I avhandlingen Comprehendig Care. Problems and Possibilites in Carol Gilligan’s Ethics of Care foretar Tove Pettersen en moralfilosofisk drøfting av omsorgsetikken slik den kommer til utykk i Gilligans arbeider. Pettersen undersøker det normative grunnlaget for omsorgsetikken, og hun drøfter både kritisk og konstruktivt hvilke implikasjoner Gilligans forskning kan ha på mer tradisjonell moralfilosofi.

Pettersen argumenterer for at omsorgetikken utfordrer tradisjonell moralfilosofi blant annet fordi den avslører svakheter ved tradisjonell moralsk ontologi og epistemologi. I avhandlingen drøftes ulike strategier for normative legitimering, og det hevdes at dette kan gjøres både ved hjelp av naturalisme og ved henvisning til et etisk prinsipp. Pettersen er kritisk til flere av Gilligans generaliseringer angående vestlig moralfilosofi, spesielt i forbindelse med den såkalte ”rettferdighetstradisjonen”. Videre argumenteres det for at omsorg og rettferdighet ikke må forstås som uforenelige motsetninger i Gilligans omsorgsetikk, men at evnen til å harmonisere dem er en forutsetning for moralsk modenhet i denne teorien. Med en slik fortolkning av forholdet mellom omsorg og rettferdighet tilbakeviser Pettersen flere andre utlegninger av Gilligans omsorgsetikk, og i følge sakkyndige uttalelser bidrar Tove Pettersens avhandling til å belyse og videreutvikle sider ved Gilligans posisjon som tidligere ikke har vært tilstrekkelig klarlagt eller sett.

Doktordisputaser ved HF

Så langt beholdningen rekker kan avhandlingen fåes ved henvendelse til :
Filosofisk institutt, v/ Øystein Skar, P. A. Munchs hus, tlf. 22 85 77 52


For mer informasjon, kontakt: marita.bergtun@hf.uio.no
Signatur: Marita Bergtun

Publisert 5. jan. 2006 17:36 - Sist endret 29. nov. 2018 13:47