Forskning ved HF-fakultetet

17. desember framstiller cand.philol. Håvard Skaadel seg for dr.art.-graden med avhandlingen Musical-rhetorical devices in the small concertato motets of HENRY DU MONT (ca. 1610-1684). Conventions and modernity in a mid-17th-century musical aesthetic of proportions and emotional representation


- Henry Du Mont: Et barokt svar på “Fornuft og følelser”

Musikken skal framfor alt “behage og bevege”, mente Descartes og de franske barokkmusikerne. Henry Du Mont, den belgiske kapellmesteren til Ludvig 14., tviholdt på at tonespråket også kunne “undervise”, og hans små vokalverker overfører klassisk latinsk retorikk til smidig og attraktiv samtidsmusikk. Nordmannen Håvard Skaadel har i sin doktoravhandling avdekket hvordan Du Mont gradvis lærte seg et rikt forråd av musikalske stiler og vendinger gjennom å imitere anerkjente komponister fra samtid og nær fortid. Han påpeker at man må kjenne til komponistens musikalske, estetiske og religiøse samtid for å kunne forstå mangfoldet av mening i Du Monts kirkemusikk. Noen vokalverker er modernisert renessansemusikk fra De sørlige Nederland, mens andre er forbedringer av kommersiell nord-italiensk musikk. Du Mont søker alltid mot rene, enkle melodier som beveger tilhørerne, men tilfører samtidig musikken en rekke talende figurer som rundt 1650 ikke lenger var vanlig i Italia og Frankrike: Denne skrivemåten er fornuftsbasert og i slekt med tyskernes såkalte “figurlære”. Mens de liturgiske stykkene ofte har et objektivt preg, dét Mario Perniola kaller “den ytre følelse” i katolisismen, formidler Du Mont også subjektive følelser med stor intensitet i motettene om den kristne Brudekjærlighet. Her tar han opp i seg uttrykksfulle trekk fra italiensk kantate, og er ett av de viktige ledd i utviklingen fra en fransk lokalstil fram mot en felles vesteuropeisk senbarokk.


Så langt beholdningen rekker kan avhandlingen fåes ved henvendelse til:
Institutt for musikkvitenskap, v/ Otto Pay, ZEB-bygningen, Sem Sælands vei 2, 2.etg., tlf.: 22 85 81 94


Doktorgradsprøver:

Prøveforelesning fredag 16. desember 2005 i Auditorium 2 Helga Engs hus, Blindern
kl. 17.15-18.00: ”W.A. Mozart: Pianoconcerto No 9 in Eb, K271 - The End of an Epoch or the
Beginning of a New?”

Disputas lørdag 17. desember 2005 kl. 9.15 i Auditorium 2 Helga Engs hus, Blindern.

De ordinære opponenter er:
Professor Georgie Durosoir, Universitè de Sorbonne (førsteopponent)
Professor Andreas Haug, Universität Erlangen-Nürnberg (annenopponent)

Tredje medlem av komiteen er professor Arvid Vollsnes, Universitetet i Oslo.

Disputasen ledes av professor Erling E. Guldbrandsen.


Doktordisputaser ved HF

For mer informasjon, kontakt: marita.bergtun@hf.uio.no
Signatur: Marita Bergtun

Publisert 5. jan. 2006 17:36 - Sist endret 8. des. 2011 12:35