Anne-Kari Skardhamar

Poetikk og livstolkning i Christian Matras' lyrikk - med et tillegg om Matras og færøysk lyrikk.

Doktorand: Anne-Kari Skardhamar
Sted: Aulaen, Domus Media
Tidspunkt: 17.02.2001, kl. 10.15
Melding:
Cand.philol. Anne-Kari Skardhamar fremstiller seg for graden doctor artium:

Prøveforelesninger: fredag 16. februar 2001, auditorium 2, Sophus Bugges hus, Blindern
kl. 17.15-18.00: I et speil? Jostein Gaarders ungdomsroman "I et speil, i en gåte" (1993) - analysemetoder og didaktisk perspektiv. (selvvalgt emne),
kl. 18.15-19.00: Barneskildringer i nordisk litteratur i 1920- og 1930-åra, med utgangspunkt i Pär Lagerkvist: Gäst hos verkligheten og Sigurd Hoel: Veien til verdens ende (oppgitt emne)

Disputas: lørdag 17. februar, Aulaen, Domus Media.

De ordinære opponenter er: dr. phil. Malan Marnersdóttir, Færøyene (førsteopponent), professor dr. Walton Glyn Jones, England (annenopponent).
Tredje medlem av bedømmelseskomiteen er professor Leif Mæhle, Universitetet i Oslo.

Disputasen ledes av bestyrer Hans H. Skei.

PRESSEMELDING
Den færøyske lyrikeren Christian Matras (1900-1988) er lite kjent blant nordiske lesere, men må regnes som en av de store lyrikerne i nordisk litteratur. Anne-Kari Skarðhamars avhandling Poetikk og livstolkning i Christian Matras' lyrikk med et tillegg om Matras og færøysk lyrikk analyserer hans livstolkning og syn på diktning, slik det kommer til uttrykk i de lyriske tekstene.
Erindring om barndomserfaringer av natur og kulturtradisjon er grunnleggende for Matras' diktning. Opplevelsene er bevart, omskapt og reorganisert i diktene, slik at en kan betegne Matras' poetikk som en erindringens poetikk.
Det kraftfulle og motsetningsfylte i færøysk natur er nedfelt i tekstene, og middelalderballader er en av flere komponenter i den kulturtradisjonen Matras forholder seg til og fornyer. Idealer for diktning kommer til uttrykk blant annet i dikt om andre diktere (Olav Aukrust, Henrik Wergeland, Olaf Bull, Robert Burns). Utviklingen i Matras' lyrikk går fra idealistisk stil i de tidlige diktene til en mer korthuggen, fortettet stil i de senere.
Matras sondrer selv mellom en estetisk betrakterholdning til naturen og en mer gjennomgripende opplevelse av et avhengighetsforhold til naturkreftene. I avhandlingen karakteriseres naturopplevelsene som kosmiske, sublime og religiøse, noen ganger med islett av mystikk. I analysen av Matras' diktning påvises sammenheng mellom skaperkraften i naturen og den poetiske skaperkraften hos dikteren.


Så langt beholdningen rekker kan avhandlingen fåes ved henvendelse til Mons Thyness, Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap, Henrik Wergelands hus, 2.et, tlf. 22 8/5 67 08, e-post: mons.thyness@inl.uio.no

 

Publisert 27. feb. 2006 10:23 - Sist endret 10. apr. 2011 13:19