Brynjulf Stige

Elaborations toward a Notion of Community Music Therapy

Doktorand: Brynjulf Stige
Sted: Auditorium 14, Domus Bibliotheca, Sentrum
Tidspunkt: 15. november kl 9.15
Melding:
Cand.philol Brynjulf Stige fremstiller seg for graden doctor artium:

Prøveforelesning over oppgitt emne fredag 14. november 2003, Salen, ZEB-bygningen, Blindern
kl. 17.15-18.00: Music therapy today: problems or pleasures?

Disputas lørdag 15. november 2003 kl. 9.15 i Auditorium 14, Domus Bibliotheca, Sentrum.

De ordinære opponenter er:
Dr. Gary Andsell, Nordoff-Robbins Music Therapy Centre (førsteopponent)
Førsteamanuensis Trygve Aasgaard, Høgskolen i Oslo (annenopponent)

Tredje medlem av komiteen er Dr. Isabelle Frohne-Hagemann

Disputasen ledes av professor Arnfinn Bø-Rygg.

Pressemelding:
Har samfunnet bruk for musikkterapi?
Har det å synge i kor og å gå på konsert noe med helse å gjøre, og hva er i tilfelle forholdet mellom musikken i hverdagen og musikk som terapi? En vanlig oppfatning har vært at musikkterapi er behandling gjennom musikk og derfor hører hjemme på institusjoner og klinikker. Ikke desto mindre eksisterer det også en praksisforståelse som er orientert mot samfunn og helse i videre forstand. I dagens seinmoderne samfunn, der helseproblemer knytta til livsstil og lokalsamfunn kommer i fokus, er musikkterapien i ferd med å få en ny og mer sentral samfunnsfunksjon, hevder Brynjulf Stige, som tar doktorgraden ved Universitetet i Oslo på ei avhandling om Community Music Therapy (samfunnsmusikkterapi).

Doktoravhandlinga, som internasjonalt er den første om temaet, har som mål å utvikle et teoretisk grunnlag for samfunnsmusikkterapien, og utfordrer mange aksepterte oppfatninger innen faget. Samfunnsmusikkterapien interesserer seg for forholdet mellom individ, samfunn, musikk og helse. Utgangspunktet for arbeidet blir da ikke nødvendigvis en medisinsk diagnose, men like gjerne verdier og visjoner i forhold til kultur, omsorg og inkluderende lokalsamfunn. I praksis innebærer dette at musikkterapeuten arbeider med en utvida agenda, på nye arenaer og med nye aktører og aktiviteter. En kan for eksempel tenke seg musikkterapeuten som veileder og medhjelper i forhold til utvikling av inkluderende musikkaktiviteter i lokalmiljøet, med spillerom for vekst og utvikling både på et personlig, sosialt og kulturelt plan.

Et hovedpoeng i avhandlinga er likevel at samfunnsmusikkterapien må forståes som noe mer enn et praksisfelt; det er også et fagområde som gjennom forsking og teoriutvikling kan levere kunnskap om sammenhenger mellom musikk og helse i samfunnet.

Vitenskapelig sammendrag

Doktordisputaser ved HF

Så langt beholdningen rekker kan avhandlingen fåes ved henvendelse til :
Institutt for musikk og teater, v/ Mona Borch , ZEB-bygget, Sem Sælands vei 2, 2.etg., tlf.: 22 85 47 50

For mer informasjon, kontakt: marta.gjernes at hf.uio.no
Signatur: Marta Gjernes

Publisert 5. jan. 2006 17:36 - Sist endret 12. apr. 2011 13:35