Varkøy Øyvind

Cand. philol. Øivind Varkøy fremstiller seg for graden doctor artium:

Musikk for alt (og alle) - om musikksyn i norsk grunnskole.
 

 

Prøveforelesninger: fredag 16. mars 2001, auditorium 3, Sophus Bugges hus, Blindern
kl. 17.15-18.00: Estetisering av pedagogikken - om kunstens potensiale i skolen. (selvvalgt emne),
kl. 18.15-19.00: Læreplanen som analyseobjekt. En drøfting på bakgrunn av følgende synsvinkler: tekst, genre, tilblivelse og funksjon samt samspillet mellom dem.

Disputas: lørdag 17. mars, Universitetets Gamle Festsal.
De ordinære opponenter er: Professor Frede V. Nielsen, Danmarks Pædagogiske Universitet (førsteopponent), docent Thorolf Krüger, Høgskolen i Bergen (annenopponent).
Tredje medlem av bedømmelseskomiteen er førsteammanuensis Siw Graabræk Nielsen, Norges Musikkhøgskole.

Disputasen ledes av bestyrer Rolf Inge Godøy.

Pressemelding
I grunnskolens læreplaner fremstår musikkfaget etter hvert som middel eller redskap for stadig flere gode pedagogiske og oppdragelsesmessige formål. Dette sier noe om det "musikksyn", dvs. det syn på musikkens verdier og funksjoner, som preger grunnskolens læreplaner. Med den hensikt å drøfte dette eller snarere disse musikksynene, analyserer Varkøy den norske grunnskolens læreplaner fra 1960, 1974, 1987 og 1997. Han fokuserer særlig læreplanenes språk om musikk og musikkundervisning, - de begreper og metaforer som benyttes for å si noe om musikkundervisningens hensikt og musikkens verdier og funksjoner. Varkøy drøfter den stadig økende mengden perspektiver på musikkens og musikkundervisningens verdier og funksjoner, musikkfagets gjennomgående rolle som middel i generell pedagogisk virksomhet, spørsmålet om oppdragelse til eller gjennom musikk, forholdet mellom dannelse og nytte, og musikkens middel-funksjon sett i relasjon til lykkebegrep og livskvalitet. Dette perspektiveres bl.a. i forhold til sammenhengene mellom musikksyn og kulturbegrep, og til forholdet mellom kunst og skole. Avhandlingen lanserer avslutningsvis to fremtidsscenarier for musikkfaget i grunnskolen; "(fortsatt) pedagogisk banalisering av kunsten" og "estetisering av pedagogikken".


Så langt beholdningen rekker kan avhandlingen fås ved henvendelse til Harald Schmedling, Institutt for musikk og teater, ZEB-bygget, 2. et., tlf: 22 8/4 44 28, e-post: harald.schmedling@imt.uio.no


For mer informasjon, kontakt: h.m.johansen@hf.uio.no
Signatur: Heidi Meen Johansen

Publisert 5. jan. 2006 17:36 - Sist endret 8. des. 2011 12:42