Bedømmelse

Når du har levert avhandlingen din, og søkt om bedømmelse, skal fakultetet oppnevne en bedømmelseskomité, på bakgrunn av et forslag fra instituttet. 

Komiteen får normalt ti uker til å bedømme avhandlingen din. Noe lengre frist kan forekomme i forbindelse med ferier.

Bedømmelseskomiteen

Når og hvordan oppnevnes bedømmelseskomiteen?

  • Du leverer avhandlingen
  • Instituttet sender deg brev med bekreftelse på at du har levert avhandlingen
  • Instituttet sender forslag til bedømmelseskomité til fakultetet med kopi til deg.
  • Du har frist på en uke til å komme med eventuelle merknader til komitésammensetningen
  • Instituttets forslag godkjennes av dekanen, før fakultetet sender ut oppnevningsbrev til komitemedlemmene, med kopi til deg
  • Det bør normalt ikke gå mer enn 4 uker fra søknad om bedømmelse er godkjent, til komiteen er oppnevnt.

Hvor lang tid tar bedømmelsen?

Bedømmelsekomiteens innstilling skal normalt foreligge innen ti uker etter at komiteen har mottatt avhandlingen.

I forbindelse med ferier kan bedømmelsen ta lengre tid. Frist for innstillingen finner du i komiteens oppnevningsbrev.

Dersom komiteen får utsatt frist skal du få beskjed om det fra fakultetet. Dersom du ikke har hørt noe 11 uker etter komitéoppnevning, kan du kontakte instituttet for å høre om arbeidet snart er ferdig. Komiteen skal ikke kontaktes direkte.

Hvilke utfall kan bedømmelsen få? 

Enstemmig positiv innstilling

Hvis bedømmelseskomiteens innstilling er enstemmig positiv, får du beskjed fra fakultetet om dette etter at dekanen har godkjent innstillingen.

Noen dager etter at du har fått denne beskjeden, vil du motta kopi av innstillingen i posten, sammen med et brev med følgende informasjon:

  • Tid og sted for disputas og prøveforelesning.
  • Dato og klokkeslett for når du vil motta oppgitt emne for prøveforelesning. 
  • Tid og sted for kreeringsseremonien du vil bli invitert til.

I brevet får du også informasjon om tidsfrister for levering av følgende:

Delt eller negativ innstilling

Hvis bedømmelseskomiteens innstilling er delt eller negativ skal den først godkjennes av dekanen, deretter sendes den til deg, sammen med et brev der du får oppgitt dato for behandling som vedtakssak i Tilsettingsutvalget HF (TUV). Du må være forberedt på at hele prosessen herfra vil ta litt tid.

I oversendelsen av innstillingen fra fakultetet vil du få oppgitt en frist for å komme med eventuelle merknader til innstillingen.

Merknadene dine vil bli sendt til bedømmelseskomiteen, som selv avgjør om den ønsker å svare på dem eller ikke.

Vær klar over at merknadene du sender inn ikke har status som klage. Du kan nemlig ikke klage på en eventuell underkjenning før saken har vært behandlet i Tilsettingsutvalget.

Tilsettingsutvalget vil normalt vedta å underkjenne avhandlingen hvis den negative innstillingen er enstemmig.

Er innstillingen delt, kan Tilsettingsutvalget velge å underkjenne eller godkjenne avhandlingen for disputas. Tilsettingsutvalget kan også be om at det hentes inn flere sakkyndiguttalelser.

Uansett hva utfallet blir, får du brev med kopi av Tilsettingsutvalgets vedtak. Først da kan du sende inn klage på vedtaket, hvis du ønsker det.

En avhandling som blir underkjent kan tidligst leveres inn på nytt i revidert form seks måneder eller mer etter at avgjørelsen om underkjenning (det vil si dato for møtet i Tilsettingsutvalget) ble tatt. Du kan bare levere inn avhandlingen på nytt én gang.

Komiteen anbefaler omarbeiding

Bedømmelseskomiteen kan anbefale at du får anledning til å omarbeide den innleverte avhandlingen innen en tidsfrist på 6 måneder. Den omarbeidede avhandlingen teller i så fall som en del av førstegangs innlevering.

Komiteen leverer da ikke en innstilling, men en foreløpig uttalelse stilet til deg, med konkrete forslag til endringer. Dekanen avgjør på fullmakt om omarbeiding skal tillates, og du blir orientert per brev. Du kan ikke klage på dette vedtaket.

Leverer du inn omarbeidet versjon innen den oppgitte fristen, vil den samme komiteen levere sin endelige innstilling etter å ha vurdert den omarbeidete avhandlingen.

Det er imidlertid ingen automatikk i at du får godkjent avhandlingen selv om du svarer på komiteens endringsforslag og leverer en omarbeidet avhandling innen fristen.

Det skal meget sterke grunner til å få utsatt innleveringsfristen. At du har jobb ved siden av er normalt, og ingen akseptabel grunn til utsettelse. Poenget er at du retter opp mest mulig innen den fristen som er gitt.

Hvis du ikke leverer inn en omarbeidet versjon innen fristen, vil avhandlingen normalt ikke bli godkjent for disputas.

Komiteens foreløpige uttalelse vil i så fall gå som vedtakssak i Tilsettingsutvalget, på samme måte som når bedømmelseskomiteens innstilling er negativ eller delt. Du må da vente i minst 6 måneder til før du kan levere inn for annen og siste gang.

Hvordan klager du?

Du kan klage på vedtak om ikke godkjent avhandling, prøveforelesning eller forsvar. En grunngitt klage sendes til fakultetet.

Fakultetet kan oppheve eller endre vedtaket hvis det finner klagen begrunnet. Ved HF er det Tilsettingsutvalget (TUV) som fatter vedtak i klagesaker angående ikke godkjent avhandling.

Hvis fakultetet ikke tar klagen til følge, sendes klagen til Den sentrale klagenemnd ved universitetet til avgjørelse. Den sentrale klagenemnd kan prøve alle sider ved det påklagde vedtaket.

Publisert 2. des. 2020 10:41 - Sist endret 7. juni 2021 14:22