Honorar og reisekostnader

Veiledning for utbetaling av honorar og reisekostnader i forbindelse med bedømmelse og disputas

Honorar

Honoraret blir overført til de eksterne sakkyndige etter disputas, eventuelt etter at en negativ innstilling foreligger. Forutsetningen er at ett av de tilsendte kontrakteksemplarene fylles ut og returneres det aktuelle institutt etter at bedømmelsen er avsluttet og eventuell disputas har funnet sted. Utbetaling av honorar kan ikke skje mens den sakkyndige oppholder seg i Oslo.

Honorar og reiseutgifter kan ikke utbetales/refunderes kontant eller mens den sakkyndige oppholder seg i Oslo.

Ansatte ved UiO skal ta arbeidet over sitt timeregnskap. Når komitéadministrator er medlem av komiteen, godtgjøres administrators arbeid med 40 timer. Når komitéadministrator ikke er medlem av komiteen, godtgjøres arbeidet med 20 timer.

Eksterne sakkyndige vil få utbetalt et grunnhonorar tilsvarende 40 timer, samt et tillegg på 15 timer for opponentene. Der komiteen anbefaler omarbeiding av avhandlingen innen seks måneder, og dermed forplikter seg til å bedømme den omarbeidede avhandlingen når den foreligger, utbetales et tillegg på 10 timer. Administrator får også utttelling for 10 timer ved omarbeiding. De gjeldende timesatser er per februar 2017 kr  312,50 NOK for professorer og 250,70 NOK for andre stillinger.

Reisekostnader

Etter den sakkyndiges opphold i Oslo, sendes reiseregningsskjema til det aktuelle institutt. Sammen med skjemaet sendes:

  • kvittering (for eksempel utskrift av elektronisk billett) for betaling av flybilletter
  • del av boardingkort som den reisende beholder ved ombordstigning i fly
  • kvitteringer/originalbilletter for reiser med buss, tog, taxi etc. i forbindelse med deltakelse i doktorprøvene

Det må komme tydelig fram av billettene hva hver enkelt reise kostet og når den ble foretatt. Eventuell bruk av egen bil skal forhåndsgodkjennes av instituttet, og dato, startsted, sluttsted og antall kilometer oppgis i reiseregningen. Den sakkyndige fyller ut personlige opplysninger øverst og signerer nederst på skjemaets forside. Instituttets administrasjon sørger for at felt for utgifter og kostgodtgjørelse blir fylt ut.

Kontoopplysninger

Sakkyndige som er bosatt utenfor Norge må også fylle ut og returnere vedlagte kontoopplysningsskjema for utbetalinger til utlandet.

Billetter

I spesielle tilfelle kan instituttadministrasjonen bestille og betale billetter (kun fly) for den sakkyndige før reisen. Komiteens administrator vil være behjelpelig med å videreformidle ønsket reiserute til instituttadministrasjonen. Husk å oppgi avreise-/ankomstflyplass, ønskede avganger og flyselskap

Generelt

Vi gjør oppmerksom på at Universitetet i Oslo ikke dekker eventuelle reise- og oppholdsutgifter for sakkyndiges ektefelle.

For en raskest mulig ekspedisjon av honorar og reisepenger, må feltene i tilsendt kontrakt og eventuelt kontoopplysningsskjema fylles nøyaktig ut.

Kontrakt, reiseregningsskjema og kvitteringer skal returneres til instituttet i konvolutt som er påført instituttets adresse (vedlagt i oppnevningsbrevet) så snart som mulig etter at bedømmelsen er avsluttet og eventuell disputas har funnet sted.

Publisert 26. mai 2015 09:25 - Sist endret 1. mars 2017 14:30