English version of this page

Innlevering av avhandlingen

Før du leverer

  • I god tid før du leverer avhandlingen må du gi beskjed til ph.d.-konsulenten ved ditt institutt om at avhandlingen snart er ferdig for innlevering og send sammendrag på norsk og engelsk (Word-dokument) på epost til ph.d.-konsulenten på instituttet ditt.
  • Husk at det er ditt ansvar å kunne dokumentere deltakelse alle kurs og seminarer du har deltatt på gjennom hele doktorgradsutdanningen. Før du leverer må du ha fullført opplæringsdelen.
  • Kilder som er brukt i avhandlingen må være riktig og tilstrekkelig referert til. Fakultetet forbeholder seg retten til å kjøre avhandlingen gjennom et tekstgjenkjenningsprogram for å sikre at doktoravhandlinger ved Det humanistiske fakultet følger gjeldende retningslinjer for god referanseskikk og kildebruk ved UiO.

Innlevering av avhandlingen

Hvordan leveres avhandlingen?

  • Avhandlingen og tilhørende dokumenter leveres via nettskjema til fakultetet og HFs delarkiv. Kontakt ph.d.-konsulenten ved ditt institutt for å få lenke til nettskjema for innlevering av avhandlingen.

Hva skal leveres?

Nettskjemaet krever at du logger inn med UiO-brukernavn og passord. Alle dokumentene lastes opp via nettskjemaet. De signerte originalene av medforfattererkæringen og skjemaet for dokumentasjon av deltakelse i forskeropplæringen leveres til instituttets ph.d.-konsulent.

Dersom du har en innleveringsfrist på en bestemt dato må du levere avhandlingen innen kl. 13.00 den aktuelle datoen, eller innen kl. 13.00 neste virkedag dersom fristen er på en helgedag/helligdag.

Skal du levere omarbeidet avhandling?

Hvis du har fått tillatelse til å levere en omarbeidet utgave av avhandlingen innen en tidsfrist på 6 måneder, leverer du på samme måte som ved første gangs innlevering. Husk å krysse av for dette i nettskjemaet.

I tillegg skal du i nettskjemaet levere et følgebrev til bedømmelseskomiteen merket "Innlevering av omarbeidet avhandling" der du kort redegjør for hvilke endringer som er gjort.

Leverer du for annen gang?

Du leverer inn på samme måte som ved første gangs innlevering.

I nettskjemaet krysser du av for at dette er annen gangs innlevering og skriver ved hvilket lærested avhandlingen tidligere er levert til bedømmelse.

Dokumentene som lastes opp sammen med avhandlingen

Medforfattererklæring

Hvis avhandlingen din er artikkelbasert, har du kanskje medforfattere til en eller flere av artiklene?

I så fall skal må du dokumentere omfanget av medforfatterskapet i de enkelte arbeidene gjennom erklæringer fra medforfatterne.

Både du og medforfattere må signere medforfattererklæring(odt). Dokumentet signeres, scannes og lastes opp sammen med søknad og avhandling.

Sammendrag

Du skal levere inn sammendrag av avhandlingen på både norsk og engelsk, samt på avhandlingsspråket, hvis dette er et annet enn norsk og engelsk.

Sammendraget skal ikke være lenger enn 2000 tegn, inkludert mellomrom.

I sammendraget skal du presentere hva du har kommet frem til i avhandlingen din.

Det kan være lurt å ta utgangspunkt i hva slags problemstillinger og materiale du har undersøkt, men prøv å skrive med fokus på resultatene dine, heller enn å skrive en ny prosjektbeskrivelse.

Instituttet bruker sammendraget (på norsk eller engelsk) for å presentere avhandlingen i sitt forslag tiI bedømmelseskomité.

Hvis avhandlingen blir godkjent for disputas, blir det vitenskapelige sammendraget av avhandlingen også arkivert i Cristin. Sammendraget lagres da på avhandlingsspråket.

Dokumentasjon av forskeropplæring

Dersom alle nødvendige studiepoeng (ECTS) er registrert i Studentweb kan ph.d.-konsulenten ved instituttet generere et skjema for dokumentasjon av deltakelse i forskeropplæringen. Skjemaet skal undertegnes av deg og ph.d.-leder, som dermed bekrefter at ph.d.-programmets utdanningsdel er oppfylt.

Dersom du har fullført kurs som ikke er registrert i Studentweb, må du fylle ut Skjema for dokumentasjon av deltagelse i forskeropplæringen. Her må du oppgi alle poenggivende kurs og seminarer du har deltatt på gjennom forskerutdanningen. Skjemaet skal undertegnes av deg og ph.d.-leder, som dermed bekrefter at ph.d.-programmets utdanningsdel er oppfylt.

Uansett hvilket skjema du benytter må det signeres, scannes og lastes opp sammen med søknaden og avhandlingen.

Korrektur

Ikke lever inn en avhandling som ikke er teknisk og språklig gjennomarbeidet. Sjekk referansene og bruk gjerne en elektronisk stavekontroll for å luke ut språkfeil.

Selv om godkjenning av avhandlingen først og fremst avhenger av det faglige, vil en språklig og teknisk uferdig avhandling kunne irritere bedømmelseskomitéen, noe som kan bidra til at avhandlingen ikke godkjennes for disputas.

Det kan være en god investering å betale for språkvask av avhandlingen. Sett gjerne av driftsmidler for å dekke dette. Du kan også kontakte instituttet og spørre om det finnes midler til å dekke språkvask der.

Oppsett av avhandlingen

  • Stiler (skrifttype og skriftstørrelse)
  • Linjeavstand
  • Marger
  • Paginering og sidetall

Stiler

Bruk stiler i Word, for å sikre at avhandlingen din får en gjennomgående enhetlig layout.

Stilene kan gjerne defineres slik:

Brødtekst: må være 12 punkt. Fakultetet anbefaler å bruke fonten Times New Roman.

Overskrift 1: 19 punkt
Overskrift 2: 14 punkt, halvfet
Overskrift 3: 12 punkt, halvfet
Overskrift 4: 12 punkt, halvfet, kursiv
Overskrift 5: 12 punkt, kursiv

Stil: Veiledning (Office)

Linjeavstand

Fakultetet anbefaler halvannen linjeavstand.

Marger

Det går 2-3 millimeter til innbinding alt etter tykkelsen på avhandlingen. Hvis du vil at innvendig og utvendig marg skal være like, må du derfor ta hensyn til dette ved å gjøre innvending marg noe større.

Marg tilpasset formatet 17x24:
Overmarg – 2 cm, undermarg – 2 cm, utvendig marg – 2 cm, innvending marg – 2,3 cm

Marger: Veiledning (Office)

Paginering / sidetall

Bøker pagineres slik at oddetall settes på høyre side og partall på venstre.

1

Tittelside

Høyreside

2

Kolofonside

Venstreside

3

Evt. dedikasjoner, sitat, motto

Høyreside, blank side bak

4

Innholdsfortegnelse

Høyreside, pluss påfølgende venstreside

5

Evt. forord og innledning

Starter på høyreside, husk evt. blank side bak hvis delen slutter på en høyreside

6

Selve teksten

Starter på høyre side

7

Register, litteraturliste

Fortløpende, blank side bak hvis delen slutter på en høyreside

8

Evt. vedlegg

Starter på høyre side

Søknad om gjennomføringsstipend

Hvis du er stipendiat på normert tid, kan du søke om gjennomføringsstipend ved å:

Forskningsleder på instituttet er ansvarlig for utarbeidelsen av din avtale for gjennomføringsstipendperioden.

To uker før innleveringsfrist skal instituttet varsle personalkonsulenten og oversende

a) avtalen for ditt gjennomføringsstipend for godkjenning
b) veilederens skriftlige anbefaling

Av veilederens anbefaling skal det fremgå at han/hun har lest det ferdigstilte avhandlingsmanuset og anser dette som klart til bedømmelse.

Husk at du må levere avhandlingen innen kl. 13.00 den dagen du har innleveringsfrist, eller innen 13.00 neste virkedag dersom fristen er på en helgedag/helligdag.