English version of this page

Innlevering av avhandlingen

Dette skal du levere

Dette skal leveres til HFs delarkiv (2. etasje, Niels Treschows hus på Blindern) eller sendes til Det humanistiske fakultet, Postboks 1079 Blindern, 0316 Oslo.

 

I tillegg skal du

Dokumentasjon av forskeropplæring

Du må fylle ut dokumentasjonsskjema (rtf) med oversikt over alle kurs og seminarer du har deltatt på gjennom hele doktorgradsutdanningen.

Skjemaet skal undertegnes av ph.d.-ansvarlig, som dermed bekrefter at ph.d.-programmets utdanningsdel er oppfylt.

Medforfattererklæring

Hvis avhandlingen din er artikkelbasert, har du kanskje medforfattere til en eller flere av artiklene?

I så fall skal må du dokumentere omfanget av medforfatterskapet i de enkelte arbeidene gjennom erklæringer fra medforfatterne.

Både du og medforfattere må signere medforfattererklæring (odt).

Sammendrag på norsk og engelsk

Du skal levere inn et sammendrag av avhandlingen på norsk og engelsk, samt på avhandlingsspråket, hvis dette er et annet enn norsk og engelsk.

Sammendraget skal ikke være lenger enn 2000 tegn, inkludert mellomrom.

I sammendraget skal du presentere hva du har kommet frem til i avhandlingen din.

Det kan være lurt å ta utgangspunkt i hva slags problemstillinger og materiale du har undersøkt, men prøv å skrive med fokus på resultatene dine, heller enn å skrive en ny prosjektbeskrivelse.

Instituttet bruker sammendraget (på norsk eller engelsk) for å presentere avhandlingen i sitt forslag tiI bedømmelseskomité.

Hvis avhandlingen blir godkjent for disputas, blir det vitenskapelige sammendraget av avhandlingen også arkivert i Cristin. Sammendraget lagres da på avhandlingsspråket.

Korrektur

Ikke lever inn en avhandling som ikke er teknisk og språklig gjennomarbeidet. Sjekk referansene og bruk gjerne en elektronisk stavekontroll for å luke ut språkfeil.

Selv om godkjenning av avhandlingen først og fremst avhenger av det faglige, vil en språklig og teknisk uferdig avhandling kunne irritere bedømmelseskomitéen, noe som kan bidra til at avhandlingen ikke godkjennes for disputas.

Det kan være en god investering å betale for språkvask av avhandlingen. Sett gjerne av driftsmidler for å dekke dette. Du kan også kontakte instituttet og spørre om det finnes midler til å dekke språkvask der.

Oppsett av avhandlingen

  • Stiler (skrifttype og skriftstørrelse)
  • Linjeavstand
  • Marger
  • Paginering og sidetall

Stiler

Bruk stiler i Word, for å sikre at avhandlingen din får en gjennomgående enhetlig layout.

Stilene kan gjerne defineres slik:

Brødtekst: må være 12 punkt. Fakultetet anbefaler å bruke fonten Times New Roman.

Overskrift 1: 19 punkt
Overskrift 2: 14 punkt, halvfet
Overskrift 3: 12 punkt, halvfet
Overskrift 4: 12 punkt, halvfet, kursiv
Overskrift 5: 12 punkt, kursiv

Stil: Veiledning (Office)

Linjeavstand

Fakultetet anbefaler halvannen linjeavstand.

Marger

Det går 2-3 millimeter til innbinding alt etter tykkelsen på avhandlingen. Hvis du vil at innvendig og utvendig marg skal være like, må du derfor ta hensyn til dette ved å gjøre innvending marg noe større.

Marg tilpasset formatet 17x24:
Overmarg – 2 cm, undermarg – 2 cm, utvendig marg – 2 cm, innvending marg – 2,3 cm

Marger: Veiledning (Office)

Paginering / sidetall

Bøker pagineres slik at oddetall settes på høyre side og partall på venstre.

1

Tittelside

Høyreside

2

Kolofonside

Venstreside

3

Evt. dedikasjoner, sitat, motto

Høyreside, blank side bak

4

Innholdsfortegnelse

Høyreside, pluss påfølgende venstreside

5

Evt. forord og innledning

Starter på høyreside, husk evt. blank side bak hvis delen slutter på en høyreside

6

Selve teksten

Starter på høyre side

7

Register, litteraturliste

Fortløpende, blank side bak hvis delen slutter på en høyreside

8

Evt. vedlegg

Starter på høyre side

Søknad om gjennomføringsstipend

Hvis du er stipendiat på normert tid, kan du søke om gjennomføringsstipend ved å:

Forskningsleder på instituttet er ansvarlig for utarbeidelsen av din avtale for gjennomføringsstipendperioden.

To uker før innleveringsfrist skal instituttet varsle personalkonsulenten og oversende

a) avtalen for ditt gjennomføringsstipend for godkjenning
b) veilederens skriftlige anbefaling

Av veilederens anbefaling skal det fremgå at han/hun har lest det ferdigstilte avhandlingsmanuset og anser dette som klart til bedømmelse.

Informer forskningskonsulenten

To måneder før innlevering skal du gi forskningskonsulenten på instituttet ditt beskjed om at du skal levere, så kan arbeidet med å sette sammen en bedømmelseskomité starte.

Ventetiden fra du har levert inn avhandlingen til bedømmelseskomiteens innstilling foreligger kan dermed kanskje kortes ned.

Leverer du for annen gang?

Du leverer inn på samme måte som ved første gangs innlevering.

Men på skjemaet for "Søknad om bedømmelse av avhandling" krysser du av for at dette er annen gangs innlevering.

Hvis du tidligere har levert inn avhandlingen ved et annet lærested, må du oppgi hvilket.

Leverer du omarbeidet avhandling?

Hvis du har fått tillatelse til å levere en omarbeidet utgave av avhandlingen innen en tidsfrist på 6 måneder, leverer du på samme måte som ved første gangs innlevering, men du skal ikke levere nytt søknads- eller dokumentasjonsskjema.

I stedet leverer du et følgebrev til bedømmelseskomiteen merket "Innlevering av omarbeidet avhandling" der du kort redegjør for hvilke endringer som er gjort.