English version of this page

Avhandling: Krav og retningslinjer

Sett deg godt inn hvilke krav som stilles til en avhandling. 

Dame med ryggen til sitter på kontor og jobber på PC. Foto.
Foto: Annica Thomsson

Krav til avhandlingen

Det er nyttig å se på hva bedømmelseskomiteene ser etter når de skal skrive innstilling til avhandlingen:

Avhandlingens omfang

Ph.d.-avhandlingen skal ikke være mer omfattende enn at den kan skrives innenfor doktorgradsprogrammets rammer, normert til 3 års netto tid.

  • Avhandlingen kan bestå av ett sammenhengende arbeid eller av flere mindre arbeider.
  • En monografi vil normalt være på 200-250 sider.
  • En avhandling basert på flere mindre arbeider eller artikler skal normalt bestå av minst 3 arbeider, i tillegg til et innledningskapittel/kappe.
  • Ved medforfatterskap skal avhandlingen normalt bestå av mer enn 3 arbeider. Kandidaten skal normalt være eneforfatter på minst ett av bidragene.

Programplan for ph.d.-programmet ved HF

Artikkelbaserte avhandlinger

Sammenstillinger av flere mindre arbeider godtas som avhandling dersom det er en sammenheng mellom delene, og det er redegjort for denne sammenhengen i et innledningskapittel, evt. en innledning og en avslutning (kappe).

Innledningskapitlet/kappen i avhandlingen skal ikke bare sammenfatte, men også sammenstille de problemstillinger og konklusjoner som legges fram i artiklene i et helhetlig perspektiv.

HFs veiledende retningslinjer for innledningskapitlet ved en artikkelbasert avhandling

Medforfattere

Hvis avhandlingen din er artikkelbasert, har du kanskje medforfattere til en eller flere av artiklene. I så fall skal må du dokumentere omfanget av medforfatterskapet og din innsats i de enkelte arbeidene gjennom erklæringer fra medforfatterne.

Du leverer inn utfylt og signert medforfattererklæring sammen med avhandlingen når den leveres til bedømmelse.

Språk

Det oppfordres til at doktorgradsavhandlingen skrives på engelsk eller det språket som vurderes som mest faglig relevant. Fakultetet bestemmer hvilke språk som kan benyttes i en avhandling.

Dersom du ønsker å skrive avhandlingen på annet språk enn norsk eller engelsk, må det søkes om tillatelse til dette ved opptak på ph.d.-programmet.

Referanser og referanseverktøy

Det er viktig å gi nøyaktige opplysninger om informasjonskildene du har brukt. Les mer på Universitetsbibliotekets ressurssider om å referere

Nettstedet PhD on track (phdontrack.net) gir deg informasjon om ulike referanseverktøy og hvordan de kan brukes.

Adressering

Alle avhandlinger og andre vitenskapelige publikasjoner skal oppgi Universitetet i Oslo som forfatteradresse. Dette gjelder også for ph.d.-kandidater som er eksternt finansierte.

UiOs adresseringsinstruks

 

Publisert 9. juni 2020 13:13 - Sist endret 31. aug. 2021 13:42