Veiledende retningslinjer for innledningskapitlet ved en artikkelbasert avhandling ved Det humanistiske fakultet

Fra programplanen:

”En ph.d.-avhandling skal ikke være mer omfattende enn at den kan skrives innenfor doktorgradsprogrammets rammer, normert til 3 års netto tid til forskerutdanning.

Avhandlingen kan bestå av ett sammenhengende arbeid eller av flere mindre arbeider. En monografi vil normalt være på 200-250 sider (550-700.000 tegn inkludert mellomrom). En avhandling basert på flere mindre arbeider eller artikler skal normalt bestå av minst 3 arbeider, i tillegg til et innledningskapittel. Ved medforfatterskap skal avhandlingen normalt bestå av mer enn 3 arbeider. Kandidaten skal normalt være eneforfatter på minst ett av bidragene. I innledningskapittelet skal det redegjøres for kandidatens selvstendige bidrag til hver artikkel, og dersom normen om minst én eneforfattet artikkel fravikes forventes det et mer omfattende innledningskapittel. Kandidaten må være eneforfatter på innledningskapittelet.”

Innledningskapitlet

Avhandlinger som er satt sammen av flere enkeltarbeider skal ha et innledningskapittel, evt. en innledning og en avslutning (kappe), som redegjør for sammenhengen mellom de enkeltstående arbeidene.  Innledningskapitlet skal være en vitenskapelig tekst på høyt akademisk nivå. Det skal ikke bare sammenfatte, men også sammenstille, de problemstillinger og konklusjoner som legges frem i delarbeidene i et helhetlig perspektiv og på den måten dokumentere sammenhengen i avhandlingen. Selv om de enkelte arbeidene kan ha medforfattere, skal kandidaten være eneforfatter av innledningskapitlet.

Hvis avhandlingen inneholder tidligere publiserte artikler, skal innledningskapitlet også om nødvendig innholde faglige ajourføringer, slik at avhandlingen som helhet framstår som faglig oppdatert. Eventuelt foretas slike ajourføringer i hver artikkel.

Lengden vil variere, men innledningskapitlet vil normalt ha et omfang på mellom 40 og 80 sider (110-220.000 tegn inkl. mellomrom), eksklusive referanser og appendikser.

Selv om det kan være varierende retningslinjer og tradisjoner i forskjellige fag, bør innledningskapitlet normalt inneholde følgende komponenter:

Introduksjon

Introduksjonen presenterer det overordnede temaet for avhandlingen, avhandlingens problemstilling(er) og forskningsspørsmål og begrunner valg av problemstilling. I tillegg bør man liste opp titlene på artiklene som avhandlingen bygger på og nevne hvor langt de er kommet i publiseringsløpet.

Forskningsstatus

Innledningskapitlet skal inneholde en litteraturgjennomgang som viser hvilke resultater forskere tidligere har kommet fram til innenfor det aktuelle fagfeltet. For å demonstrere at avhandlingen yter signifikante bidrag, må kandidaten dokumentere at han/hun kjenner til kunnskapsstatus innenfor det aktuelle fagfeltet.

Teoretisk rammeverk

Denne delen skal presentere den overordnede teoretiske tilnærmingen som binder teoribidragene og problemstillingene i de enkelte artiklene sammen. Her kan kandidaten gå mer i dybden av relevant teori og forskningslitteratur enn det som presenteres i de enkelte artiklene, på en slik måte at dette er begrunnet ut fra artiklene. Det er viktig at kandidaten operasjonaliserer og konkretiserer hvordan teorier og sentrale begreper blir brukt videre i avhandlingen.

Metodologi

Artiklene i avhandlingen gir ofte liten plass til å utdype metodologiske avveininger og valg. Derfor bør avhandlingens metodologi få større plass i innledningskapitlet. I denne delen begrunnes og gjøres det rede for de metodologiske og forskningsstrategiske valg som er gjort i artiklene. Datainnsamlingsprosessen presenteres, og  dataenes kvalitet og arbeidet med å analysere dataene diskuteres.

Sammendrag

I innledningskapitlet skal det gis korte sammendrag av hver artikkel. Det skal på en kort og systematisk måte redegjøres for avhandlingens hovedfunn. Dette skal gjøres på en slik måte at tråden i avhandlingen og sammenhengen mellom innholdet i de ulike artiklene kommer tydelig fram.

Diskusjon og konklusjon

Kandidaten skal diskutere hvordan funn presentert i artiklene bidrar til den eksisterende forskningslitteraturen på fagfeltet og diskutere teoretiske implikasjoner av resultatene. Innledningskapitlet gir også kandidaten mulighet til å ajourføre innholdet i artiklene. Slik faglig oppdatering kan være nødvendig ut fra artiklenes publiseringstidspunkt eller tidspunkt for ferdigstilling. Derimot skal kandidaten ikke bringe inn ny empiri.

Diskusjonen skal også gi rom for konkurrerende tolkninger av resultatene i avhandlingen og vise at kandidaten har kritisk distanse til, og evne til refleksjon over, begrensninger ved egen og andres forskning. Det forventes at kandidaten tar opp eventuelle forskningsmetodiske problemstillinger, slik som holdbarheten av metodene i forhold til problemstillingene og begrensninger ved arbeidet som er gjennomført. Kandidaten skal også, der det er relevant, ta opp etiske problemstillinger ved sin egen forskning og vise praktiske implikasjoner av funnene og behov for framtidig forskning. Konklusjonen i innledningskapitlet skal relateres tydelig til avhandlingens problemstillinger og forskningsspørsmål.

Referanseliste

Det skal i tilknytning til innledningskapitlet utarbeides en fullstendig referanseliste etter den standard som brukes i fagmiljøet.

Appendiks

Avhandlingen kan ha et appendiks dersom det er behov. Intervjuguider, spørreskjemaer og andre dokumenter av betydning for å forstå resultatene, og som ikke er dekket i artiklene, skal med her. Appendikset står til slutt i avhandlingen, etter de enkelte artiklene.

Publisert 9. juni 2020 13:13 - Sist endret 19. okt. 2021 08:09