English version of this page

Prøveforelesning og disputas

Prøveforelesningen finner normalt sted dagen før, eller samme dag, som disputasen. Du foreleser over et oppgitt emne.

Under disputasen forsvarer du avhandlingen din offentlig. Invitér gjerne venner og familie til både prøveforelesning og disputas.

Ung dame holder prøveforelesning. Foto.
Foto: Annica Thomsson

Før doktorgradsprøven

Samlet utgjør prøveforelesning og disputas doktorgradsprøven. Før doktorgradsprøven må du:

Du får nærmere beskjed om fristene for de enkelte punktene ovenfor i fastsettelsesbrevet fra fakultetet. I fastsettelsesbrevet får du tid og sted for disputas og prøveforelesning. Du får også oppgitt dato og klokkeslett for når du vil motta oppgitt emne for prøveforelesning. I tillegg får du beskjed om når kreeringsseremonien du vil bli invitert til finner sted.

Emne

Du skal prøveforelese over et oppgitt emne. Du får beskjed om oppgitt emne 10 virkedager før forelesningen skal holdes.

Prøveforelesningen skal holdes på engelsk eller norsk, og vanligvis på det av de to språkene som avhandlingen er skrevet på. Vanligvis vil prøveforelesningen finne sted dagen før, eller samme dag, som disputasen.

Prosedyre for prøveforelesning

Den som leder prøveforelesningen (vanligvis instituttleder, komiteadministrator eller disputasleder) ønsker velkommen til prøveforelesningen, introduserer kandidaten (deg), og leder eventuelle spørsmål og diskusjon etterpå. Bedømmelseskomiteen er til stede for å vurdere om prøveforelesningen er bestått.

Til prøveforelesningen kan du gjerne invitere venner, kolleger fra egen institusjon og familie. Hør eventuelt med instituttet hvilke personer/institusjoner de har sendt informasjon om prøveforelesning og disputas til.

Tidsramme for prøveforelesning

Prøveforelesningen skal ta 45 minutter, ikke mer, og ikke særlig mindre. Du må selv ta stilling til om du ønsker å bruke disse minuttene selv, eller om du foretrekker å holde på i ca. 40 minutter og åpne for spørsmål de siste fem minuttene. Den som leder prøveforelesningen skal ha beskjed hva du bestemmer deg for. Du bør tilstrebe å lage et opplegg som holder tiden ut - og øve på det.

Formål med prøveforelesning

Formålet med prøveforelesningen er at du skal dokumentere evne til å formidle forskningsbasert kunnskap, siktet inn mot målgruppen viderekomne studenter i faget (minst 1 års bakgrunn). I bedømmelsen av prøveforelesningen vil det bli lagt vekt både på det faglige innholdet og på evnen til å formidle.

Godkjenning av prøveforelesning

Både prøveforelesning og disputas skal være bestått før du kan få tildelt diplom og kreeres. 

Dersom du leverer en meget dårlig prøveforelesning, kan du risikere at den blir underkjent. Dette er svært uvanlig. Men hvis prøveforelesningen ikke godkjennes, kan ny prøveforelesning holdes innen seks måneder. Prøveforelesningen skal være bestått før disputas kan avholdes.

Hva er en disputas?

Disputasen er et åpent arrangement der du som kandidat (doktorand) offentlig presenterer og forsvarer den ferdige doktorgradsavhandlingen overfor to kritiske opponenter fra den sakkyndige bedømmelseskomiteen. Disputasen ledes normalt av en person fra instituttledelsen eller en stedfortreder. Først når prøveforelesning og disputas er bestått, kan du tildeles doktorgraden.

Hvordan foregår disputasen?

Rekkefølgen ved innmarsj til disputasen er: Doktoranden, 1.-3. opponent og så disputasens leder (seremonimester). Forsamlingen reiser seg og står under innmarsjen, etter signal fra betjenten eller en annen som instituttet har avklart med på forhånd.

Kandidat og komité stiller seg ved anviste plasser foran i lokalet, mens disputasens leder går opp til talerstolen/kateteret.

Rekkefølgen for den videre prosedyren varierer noe, avhengig av om du er ph.d.- eller dr.philos.-kandidat:

Prosedyrer ved disputas og prøveforelesning for ph.d.-kandidater

Din rolle under disputasen

Ditt forsvar under disputasen bør være aktivt, men ikke "fornærmet" eller "sta". Du bør være med på å bidra til en positiv atmosfære under disputasen.

I en kort avslutning takker du for å ha fått anledning til å fremstille deg for doktorgradsprøven, og komitéen for det arbeid den har gjort.

Hvem kan komme?

Invitér gjerne venner og familie til disputasen, men advar dem om opponentenes kritiske rolle.

Antrekk

Pent daglig antrekk/dress.

Hvor lenge varer disputasen?

Disputasen skal normalt ikke ta mer enn høyst tre timer, inklusive pauser.

Disputaslunsj

Dersom prøveforelesningen holdes dagen før disputas arrangerer instituttet normalt en disputaslunsj for kandidat, bedømmelseskomité, disputasleder og eventuelle veiledere rett etter disputasen.

Dersom prøveforelesning og disputas holdes på en og samme dag arrangerer instituttet normalt lunsj mellom prøveforelesning og disputas, eller lunsj/en lett servering etter endt disputas.

Hvis disputasen foregår om ettermiddagen, arrangeres lunsjen før disputasen. Lunsjen betales av instituttet. Instituttet gir deg beskjed om når og hvor din disputaslunsj vil finne sted. Hvis du ikke ønsker å delta på lunsjen, gir du beskjed om dette senest to uker før disputasen.

Publisert 17. apr. 2015 11:11 - Sist endret 4. mars 2020 10:22