Prosedyrar ved førelesing og disputas

Ein norsk ph.d-disputas er ei seremoniell og formell hending, men også ein festdag, som fylgjer strenge prosedyrar. Den vert vanlegvis følgd av ein sosial feiring, eller ein doktormiddag viss kandidaten ynskjer det.

Prøveførelesinga

Prøveførelesinga finn vanlegvis stad torsdag frå kl 16.15. til 17.00. Komitéadministratoren eller styraren ved instituttet/grunneininga presenterer kort doktoranden.

Disputasen

Disputasen finn vanlegvis stad fredag frå kl 9.15 eller frå kl 13.15, og skal normalt haldast innanfor ei tidsramme på tre og ein halv time.

Gangen i disputasen

Tidsrammene i parentes er rettleiande

  • Prosesjon inn i auditoriet. Doktoranden går fyrst, deretter fyrste opponent, andre opponent, tredje medlem av komiteen og disputasleiaren til slutt (plasseringa sjå under).
  • Disputasleiaren held ei kort innleiing
  • Doktoranden presenterer avhandlinga si og gjer greie for føremålet med og resultata av den vitskapelege undersøkinga (ca 20 min.).
  • Fyrste ordinære opponent held sin opposisjon (ca 60 min.)
  • Prosesjon ut av auditoriet
  • Pause (ca. 15-30 min.)
  • Prosesjon inn i auditoriet
  • Andre ordinære opponent held sin opposisjon. (ca 60 min.)
  • Eventuelle opponentar ex. auditorio held sine opposisjonar (maks. 10 min. kvar)

Spesielt for Gamle festsal

Samling i Møtesalen ved sida av Gamle festsal 15-20 min. før disputasen byrjar. Etter prosesjonen set dei fire fyrste i fylgjet til stolane som er sett fram, doktoranden lengst til høgre. Disputasleiaren går opp til kateteret. Folk set seg. Disputasleiaren held innleiinga. Disputasleiaren går ned til plassen sin under kateteret. Doktoranden går opp på talarstolen frå den andre kanten. Opponentane tek plass ved kateteret rett imot etter tur.

Spesielt for auditorium i Georg Sverdrups hus

Samling i personalkantina i andre etasje 15-20 min. før disputasen byrjar. Etter prosesjonen går dei fire fyrste i fylgjet til stolane som er sett fram, doktoranden i midten. Disputasleiaren går opp bak skrivebordet. Folk set seg. Disputasleiaren held innleiinga. Disputasleiaren set seg. Doktoranden går til talarstolen til høgre for disputasleiar. Opponentane tek plass ved talarstolen til venstre etter tur.

Spesielt for auditorium i Helga Engs hus

Samling utanfor auditoriet 15-20 min. før disputasen byrjar. Etter prosesjonen set dei fire fyrste i fylgjet seg midt på første rad, doktoranden i midten. Disputasleiaren går opp bak det faste kateteret i midten av podiet. Folk set seg. Disputasleiaren held innleiinga. Disputasleiaren set seg. Doktoranden går til talarstolen ved det fase kateteret. Opponentane tek plass ved talarstolen til venstre for publikum etter tur.

For andre lokale

Ved disputas i andre lokale enn dei nemnde møtast komiteen (1.opponent, 2. opponent og administrator), disputasleiar og doktorand rett utanfor rommet der disputasen skal finne stad 15 min. før disputasen byrjar.

Sosial markering

Instituttet betaler og tingar lunsj for doktorand, disputasleiar, komité og rettleiar før eller etter disputasen dersom det er ynskje om det.

Dersom doktoranden ynskjer det, kan ho eller han invitera til doktormiddag. Dette har vore ein vanleg skikk i fleire miljø ved fakultetet, men her står doktoranden heilt fritt. Dersom doktoranden tilhøyrer eit miljø der det kjennes riktig å ha ei slik sosial markering, er det doktoranden sjølv som har ansvaret for invitasjonane.
 

Publisert 9. juni 2020 13:13 - Sist endret 11. des. 2020 15:25