English version of this page

Trykking av avhandling før disputas

Oppsett

Format

Du kan levere inn din avhandling i A4-størrelse, 07 Media gjør selv formateringen. Avhandlingene er 17x24 cm store. Det tilsvarer ca. 81 % av A4 (29,7x21 cm).

Stiler

Bruk stiler i Word, for å sikre at avhandlingen din får en gjennomgående enhetlig layout. Stilene kan gjerne defineres slik:

  • Brødtekst: 12 punkt – Times New Roman
  • Overskrift 1: 19 punkt
  • Overskrift 2: 14 punkt, halvfet
  • Overskrift 3: 12 punkt, halvfet
  • Overskrift 4: 12 punkt, halvfet, kursiv
  • Overskrift 5: 12 punkt, kursiv

Stil: Veiledning (Office)

Linjeavstand

Fakultetet anbefaler halvannen linjeavstand.

Marger

Det går 2-3 millimeter til innbinding alt etter tykkelsen på avhandlingen. Hvis du vil at innvendig og utvendig marg skal være like, må du derfor ta hensyn til dette ved å gjøre innvending marg noe større.

Marg tilpasset formatet 17x24:
Overmarg – 2 cm, undermarg – 2 cm, utvendig marg – 2 cm, innvending marg – 2,3 cm

Marger: Veiledning (Office)

Paginering / sidetall

Bøker pagineres slik at oddetall settes på høyre side og partall på venstre.

1

Tittelside

Høyreside

2

Kolofonside

Venstreside

3

Evt. dedikasjoner, sitat, motto

Høyreside, blank side bak

4

Innholdsfortegnelse

Høyreside, pluss påfølgende venstreside

5

Evt. forord og innledning

Starter på høyreside, husk evt. blank side bak hvis delen slutter på en høyreside

6

Selve teksten

Starter på høyre side

7

Register, litteraturliste

Fortløpende, blank side bak hvis delen slutter på en høyreside

8

Evt. vedlegg

Starter på høyre side

Trykking

Den trykte versjonen av avhandlingen din skal være offentlig tilgjengelig før doktorgradsprøven. Hvis du vil, kan du også gjøre avhandlingen tilgjengelig digitalt gjennom DUO.

Trykkeri og kontaktpersoner

Trykkeri: 07 Media

Tekniske spørsmål: 

Spørsmål om pris og fakturering: 

Frist for innlevering

Den ferdig trykte avhandlingen din skal være fakultetet i hende senest to uker før disputas.

Ta kontakt med 07 Media for avtale om trykking av manuskript senest fem uker før disputas.

Antall eksemplarer

Avhandlingen skal trykkes i minst 37 eksemplarer: 10 eksemplarer til deg selv, 10 eksemplarer til instituttet, 10 eksemplarer til fakultetssekretariatet, 7 eksemplarer til Nasjonalbiblioteket.

Instituttet dekker trykkingen av de 37 eksemplarene. Du får 10 eksemplarer, men kan bestille flere eksemplarer fra trykkeriet dersom du vil. Disse ekstra eksemplarene må du betale for selv.

Av de 10 eksemplarene som går til fakultetssekretariatet går 2 til arkiv, 1 til disputasleder, 1 til Universitetsbiblioteket, 3 til komiteens medlemmer og 3 til dekanatet.

De trykte eksemplarene av avhandlingen leveres til fakultetet og instituttet, du henter dine eksemplarer ved instituttet.

Errataliste

Du har begrensede muligheter til å foreta endringer i avhandlingen før trykking, fordi avhandlingen skal være slik den var ved innlevering. Derfor kan du ikke endre meningsinnholdet, bare endringer av teknisk art, for eksempel skrivefeil, manglende tegnsetting og manglende eller overflødige referanser.

Hvis du vil gjøre slike endringer, må du sende en såkalt errataliste over hvilke endringer som er foretatt (med sidetall) til fakultetet senest fire uker før disputas. Listen sendes på epost til fakultetets saksbehandler. Merk at du bør beholde sidetallene fra den innleverte avhandlingen for å unngå forvirring i sidetallsreferansene under disputasen.

Veiledning til skriving av errataliste

Fargeillustrasjoner

Dersom avhandlingen inneholder mer enn 40 sider med fargeillustrasjoner, må du søke instituttet om støtte til trykking av fargesidene i god tid før manus leveres til trykking (hvis avhandlingen har 40 sider, eller færre, med fargeillustrasjoner trenger du ikke å søke).

Skriv en søknad på maks en halv side, som faglig begrunner bruken av fargeillustrasjoner. Søknaden sendes som vedlegg i epost til instituttets forskningskonsulent.

Vedlegg

Har du vedlegg til de trykte avhandlingene som kommer i form av for eksempel cd/dvd må du lime disse inn i avhandlingene selv. Ta kontakt med instituttet og fakultetet for å få gjort dette før avhandlingene sendes ut.

Rekvisisjonsskjema

Du må fylle ut rekvisisjonsskjemaet og sende til forskningskonsulenten på ditt institutt.

Lagre rekvisisjonsskjemaet (word) som et word dokument og fyll ut tabellen med overskriften ”Fylles ut av doktoranden”.

Ønsker du flere eksemplarer av avhandlingen din utover de 10 du har krav på? Da fyller du inn ønsket antall i feltet ”Ekstra eksemplarer til doktoranden”.

Disse ekstra eksemplarene blir fakturert til din private adresse. Ved en slik bestilling vil du kun betale for sidene som trykkes.
Fakultetet har allerede dekket trykkeriets faste utgifter for ordremottak, startkostnad pr. serie og levering.

Når skjemaet er utfylt, sender du det som vedlegg (Word-fil) i epost til forskningskonsulenten på ditt institutt.

Forskningskonsulenten fyller ut skjemaet på vegne av instituttet, kontrollerer din bestilling og innhenter signatur fra instituttledelsen.

Forskningskonsulenten scanner deretter dokumentet, konverterer det til en pdf-fil og returnerer det til deg per epost.

Bestilling trykkeri

Avhandling og utfylt rekvisisjonsskjema skal sendes inn som PDF. Se veiledning for hvordan lage PDF av et dokument.

Filene sendes til Lisbeth Skjefstad (e-post) med kopi til prod.lobo@07.no og til instituttets ph.d.-konsulent.

Når du har mottatt ordrebekreftelse fra trykkeriet, må denne sendes til rekvirent/innkjøper ved instituttet for registrering i bestillingssystemet. Når avhandlingene er mottatt, må dette meldes til rekvirent/innkjøper slik at ordren kan registreres som mottatt.

Teknisk assistanse

07 Media tilbyr HFs doktorander teknisk assistanse til kroner 700 per time i konsulenthonorar.

Denne utgiften dekkes IKKE av fakultetet. Konsulenthonorar må derfor dekkes av egne midler (driftsmidler eller private midler).