English version of this page

Hvorfor velge dette ph.d.-programmet?

Det humanistiske fakultetet har Norges største humanioramiljø og er et av de beste humanistiske fakulteta i Norden. Med mer enn enn 60 fag og ett ph.d.-program, får kandidatene våre et helt unikt flerfaglig miljø.

Ph.d.-programmet

Ph.d.-programmet består av et selvstendig forskningsarbeid med en doktoravhandling og en opplæringsdel. Programmet gjennomføres på 3 år totalt og opplæringsdelen utgjør et halvt års arbeid.

Gjennomføring av programmet krever integrering og deltakelse i et aktivt forskningsmiljø,  samarbeid med andre forskere og tilknytning til relevante forskernettverk nasjonalt og internasjonalt.

Kandidatene får tett oppfølging og faglig veiledning, men må selv ta ansvar for planlegging og gjennomføring av avhandlingsarbeidet.

Vi tilbyr gode lønns- og arbeidsvilkår, veiledning og oppfølging i aktive forskermiljøer og et variert opplæringsprogram. 

Oppfølging og faglig tilbud

Fakultetets syv institutter har ansvar for oppfølgingen og det faglig tilbudet til ph.d.-kandidatene.

Institutt for arkeologi, konservering og historie

Institutt for arkeologi, konservering og historie (IAKH) tilbyr undervisning og veiledning på høyt internasjonalt nivå. IAKH har opplæringsprogrammer for kandidater i arkeologi, konservering og historie. Opplæringen er dels felles og dels fagspesifikk.

Alle instituttets faglig ansatte inngår i en relevant faggruppe. Disse gruppene utgjør også ryggraden i ph.d.-utdanningen. Faggruppene er:

 • Arkeologi
 • Konservering
 • Eldre tids historie
 • Nyere tids historie
 • Samtidshistorie
 • ECOSOC-historie

IAKH drifter også den internasjonale forskerskolen i arkeologi Dialogues with the Past.

Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk

Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk (IFIKK) tilbyr undervisning og veiledning på et høyt internasjonalt nivå.

Mye av undervisningen skjer på engelsk, fordi vi har mange internasjonale studenter og lærere. Ph.d.-tilbudet ved IFIKK gir anledning til å møte spennende forskning både gjennom undervisningen og andre faglige aktiviteter.

Vi har spesielt sterk kompetanse på følgende områder:

 • Filosofi: antikkfilosofi og Kant, etikk, språkfilosofi, logikk, metafysikk, samt bevissthets- og erkjennelsesteori
 • Kunsthistorie: middelalder, modernisme, visualitet, nye medier, arkitektur og design
 • Klassiske språk: edisjonsfilologi/papyrologi, historisk lingvistikk, litterær analyse, og resepsjon
 • Idéhistorie: kunnskapshistorie og tekstkultur

Institutt for kulturstudier og orientalske språk

Undervisning og veiledning ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk (IKOS) holder et høyt internasjonalt nivå. Instituttet mottar jevnlig besøk av forskere fra utlandet som deltar i undervisning og forskningsprosjekter. Vår kompetanse spenner over:

 • orientalske språk og områdestudier
 • religionshistorie og kulturhistorie
 • museologi og kulturarvstudier

Instituttet er vertskap for to tematisk orienterte sentre:

 • Senter for islam og midtøstenstudier er et tverrfaglig forskningssenter som bidrar til økt innsikt i sentrale utviklingsprosesser i Midtøsten og den islamske verden.
 • Senter for museumsstudier er et tverrfaglig forskningssenter som arbeider med en rekke ulike perspektiver på museer og musealiseringsprosesser.

Institutt for lingvistiske og nordiske studier

Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN) har sterke fagmiljøer innen

 • Lingvistikk
 • Middelalderstudier, herunder norrøn filologi og keltisk, særlig irsk språk og filologi
 • Nordisk og norsk litteratur
 • Nordisk og norsk språk
 • Norsk som andrespråk
 • Retorikk og språklig kommunikasjon

ILNs Senter for fremragende forskning, Senter for flerspråklighet (MultiLing), har et internasjonalt miljø som forsker på flerspråklighet i et livsløpsperspektiv, og arrangerer årlig Summer School og Winter School for ph.d.-kandidater.

Ved ILN finner du også Ibsensenteret som har og er i kontakt med forskere fra hele verden.

Mange ph.d.-kandidater har nytte av Tekstlaboriatoriet og Enhet for digital dokumentasjon (EDD).

Vi har et meget godt og omfattende ph.d.-kurstilbud, særlig innenfor språkvitenskap. ILN har hovedansvar for ph.d.-kandidater i språkvitenskap, mens Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk (ILOS) har hovedansvar for ph.d.-kandidater innen litteratur.

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk (ILOS) har en sterk internasjonal profil med mange utenlandske ansatte, og tilbyr undervisning og veiledning på høyt internasjonalt nivå. Instituttet har sterke fagmiljøer innenfor:

 • nasjonsbygging i Øst-Europa
 • diskursanalyse
 • litteraturteori
 • formalsemantikk
 • språkforskning på parallell korpora
 • oversettelsesstudier

Instituttet er stolt av sitt omfattende ph.d.-kurstilbud, særlig innenfor litteratur og områdestudier. ILOS har hovedansvar for kandidater i litteraturvitenskap, mens Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN) har hovedansvar for kandidater i språkvitenskap.

Institutt for medier og kommunikasjon

Stipendiater ved Institutt for medier og kommunikasjon (IMK) forsker på kommunikasjon, medier og uttrykksformer. Våre særlige kompetanseområder er:

 • politisk kommunikasjon
 • studier av innovasjon relatert til medier
 • medieestetikk
 • medienes rolle i kultur og historie

Institutt for musikkvitenskap

Ph.d.-kandidater ved Institutt for musikkvitenskap (IMV) kommer i kontakt med den internasjonale forskningsfronten fra første stund. IMV samarbeider med Norges musikkhøgskole om skreddersydde teoriseminarer for musikkvitere og har avhandlingsseminar med toppforskere fra blant annet Chicago og Oxford. Instituttet har spisskompetanse innen:

 • musikkhistorie
 • musikk og medier
 • populærmusikk
 • musikkteknologi

Nettverk og fagmiljø

Ved Det humanistiske fakultet er det ca. 120 stipendiater og i tillegg ca. 30 kandidater med ekstern arbeidsgiver. Alle kandidatene får veiledning, knyttes til aktive forskermiljøer og deltar på interne og internasjonale forskerkurs.

Alle ph.d.-kandidater oppfordres til utenlandsopphold, som del av kilde- eller feltarbeid knyttet til doktoravhandlingen, eller for å få veiledning og annen faglig oppfølging ved et annet universitet.

Deltakelse på eksterne kurs og konferanser er også en sentral del av forskerutdanningen, der kandidatene også får anledning til å etablere kontakter og bygge nettverk.

Støtte til utenlandsopphold

Videre utdanning og jobb

En ph.d.-grad fra Det humanistiske fakultet gir deg muligheter til en videre karriere som forsker, eller for en karriere i andre yrker der det stilles store krav til kunnskap og kompetanse.

Gjennom et doktorgradsarbeid tilegner du deg egenskaper som kan anvendes i mange bransjer:

 • Evne til å formulere faglige problemstillinger og planlegge forsknings- og utviklingsarbeid
 • Skriftlig og muntlig formidling
 • Evne til analytisk tenkning og til å tenke resultat- og løsningsorientert
 • Prosjektplanlegging og evnen til å arbeide under tidspress
 • Se nye muligheter og perspektiver
 • Arbeide med komplekse faglige spørsmål

Karriereintervjuer

 • Bildet kan inneholde: briller, briller, hår, briller, ansikt. Phd-stipendiat

  Ofte kan inspirasjonen og kunnskapen du trenger til et godt forskningsprosjekt finnes helt andre steder enn i akademia, sier Isak Lønne Emberland, som har en master i Europeisk kultur og er stipendiat på OsloMet.

 • skjelderup-michael-200x247 PhD-kandidat

  Mitt viktigste råd er uten tvil å velge etter hjertet, ikke hva andre synes er «lurt», sier Michael Skjelderup. Masterstudiet i religionshistorie har vært avgjørende for hans videre jobb og akademisk karriere.

 • bomann-larsen-lene-200x226 Forskningskoordinator

  Gjennom å studere filosofi har jeg lært å tenke analytisk og kritisk, sier Lene Bomann-Larsen, som er forskningskoordinator ved Krigsskolen og underviser fremtidige offiserer i Hæren i etikk og vitenskapsteori.