English version of this page

Ny på ph.d.-programmet

Velkommen til Det humanistiske fakultet. Her finner du praktisk informasjon for deg som nylig er tatt opp på ph.d.-programmet.

Kvinne og mann snakker sammen. Foto.
Foto: Annica Thomsson

Avtale om opptak

Ph.d.-graden forutsetter opptak på programmet. Dette opptaket formaliseres ved en avtale som regulerer forholdet mellom deg som ph.d.-kandidat, ph.d.-programmet, og veileder(e). Du får tilsendt avtalen når avtaleperioden starter. For eksternt finansierte kandidater oversendes også avtale med ekstern part. Denne må fylles ut i samarbeid med ekstern part og sendes sammen med opptaksavtalen.

Vi ber deg:

  • fylle ut de tomme feltene i avtalen(e) og undertegne
  • sende avtalen(e) til forskningskonsulenten ved ditt institutt, som sørger for at avtalen(e) blir underskrevet av øvrige parter (hovedveileder og veileders institutt) og returnert til fakultetet.

Returnér avtalen så raskt som mulig. Kopi av signert avtale sendes til deg, hovedveileder, institutt og ev. ekstern arbeidsgiver.

For deg som har fått stipendiatstilling ved fakultetet kommer avtale om opptak i tillegg til arbeidsavtalen.

E-postliste

Hvert institutt har en e-postliste som benyttes til viktig informasjon til de kandidatene som er tilknyttet instituttet, f.eks. om aktuelle kurs eller om rapportering. Du blir ført opp på e-postlisten for ditt institutt.

Veiledning

Som doktorgradskandidat får du veiledning ved Det humanistiske fakultet. I opptaksavtalen fremgår det hvilke gjensidige forpliktelser som gjelder for veiledningsforholdet.

Veileder oppnevnes ved ditt institutt her på HF. Du må ta kontakt med forskningskonsulenten på institutet for å avklare hvem som skal være veileder(e).

Ph.d.-kandidater skal normalt ha flere veiledere. Ved oppnevning av medveileder skal det inngås separat avtale mellom medveileder og kandidatens grunnenhet (institutt/senter), som fastslår fordeling av arbeidsinnsats mellom hovedveileder og medveileder.

Les mer om forventninger til veiledning og oppnevning av medveileder

Ph.d-program

Forskerutdanningen ved Det humanistiske fakultet er organisert i ett ph.d.-program, men fakultetets syv institutter har ansvar for oppfølgingen og det faglig tilbudet til ph.d.-kandidatene. Hvert institutt har en ph.d.-ansvarlig.

Opplæringsdelen

Du kan som doktorgradskandidat delta på tilbud ved alle instituttene, så lenge det er plass, og i tillegg benytte deg av eksterne tilbud. Det faglige tilbudet på doktorgradsprogrammet og ved det enkelte institutt varierer fra semester til semester. Informasjon om tilbud til doktorgradskandidatene oppdateres fortløpende. Vær oppmerksom på at det er ulike krav mht. påmelding, aktiv deltakelse og tildeling av studiepoeng.

På sidene "Oppbygging og struktur" finner du informasjon om opplæringsdelen og krav til godkjenning.

Kurs og seminarer

Informasjon om fakultetets felleskurs og instituttenes kurs og seminarer annonseres fortløpende.

Kurskalenderne gir deg oversikt over alle planlagte kurs og seminarer ved HF

Fremdriftsrapportering

Alle doktorgradskandidater plikter å sende inn årlig rapport til ph.d.-ansvarlig ved sitt institutt. Du vil bli kontaktet i forkant av rapporteringsfristen om hva du skal rapportere om og hvordan. Dersom du unnlater å rapportere vil du miste plassen på programmet.

Programplan og forskrift

Det er viktig at du setter deg inn i de bestemmelsene som gjelder forskerutdanningen ved HF. Ph.d.-programmet er regulert av

Avhandlingen

En ph.d.-avhandling skal ikke være mer omfattende enn at den kan skrives innenfor doktorgradsprogrammets rammer, normert til 3 års netto tid til forskerutdanning. En ph.d.-avhandling vil normalt være på 200-250 sider (550-700.000 tegn).

Avhandlingen kan bestå av ett sammenhengende arbeid eller av flere mindre arbeider. En avhandling basert på flere mindre arbeider eller artikler skal normalt bestå av minst 3 arbeider, i tillegg til et sammendrag/kappe. Ved medforfatterskap skal avhandlingen normalt bestå av mer enn 3 arbeider. Kandidaten skal normalt være eneforfatter på minst ett av bidragene.

Det oppfordres til at doktorgradsavhandlingen skrives på engelsk eller det språket som vurderes som mest faglig relevant. Fakultetet bestemmer hvilke språk som kan benyttes i en avhandling.

Les mer om omfang og artikkelbasert avhandling

Støtte til forskningsreise

Doktorgradsstipendiater ved HF kan søke støtte til forskningsreiser med 1-6 måneders varighet. Søknadsfrist 1. desember og 1. juni. Opphold støttes med inntil 3.000 kr per uke i inntil 26 uker.

Utenlandsopphold rapporteres til forskningskonsulenten ved ditt institutt.

Søk om støtte til forskningsreiser

Stipendiat og ansatt

Som doktorgradsstipendiat må du ikke bare forholde deg til regler og informsjon som gjelder ph.d.-programmet. Som arbeidstaker vil du også ha behov for informasjon om bl.a. lønn, sykdom, permisjon, driftsmidler, publiseringsstøtte og reisestøtte. Dette finner du på universitetets for ansatte-sider.

For ansatte UiO

Kandidat med ekstern finansiering

Dersom du er kandidat med ekstern finansiering har du rett til å søke om forlengelse av opptaksavtalen din om du har hatt lovhjemlede avbrudd, som for eksempel lovfestede permisjoner. Du søker ved å sende inn en begrunnet søknad til fakultetet, sammen med en bekreftelse på forlenget finansieringsperiode fra arbeidsgiver.

 

Publisert 9. juni 2020 13:13 - Sist endret 13. mars 2021 05:04