English version of this page

Oppbygging og struktur - ph.d.

Hva skal inngå i opplæringsdelen? Hva er felles for alle og hva gjelder ved ditt institutt?

Ph.d.-programmets oppbygging

Ph.d.-programmet er normert til 3 år. En ph.d.-grad forutsetter opptak på ph.d.-program, og avsluttes med en offentlig prøveforelesning og disputas.

I tillegg til å skrive en doktoravhandling må du fullføre en opplæringsdel tilsvarende et halvt års arbeid, eller 30 studiepoeng. Opplæringsdelen settes sammen av obligatoriske aktiviteter og valgfrie kurs/seminarer.

Organisering

Forskerutdanningen ved Det humanistiske fakultet er organisert i ett ph.d.-program, men fakultetets syv institutter har ansvar for oppfølgingen og det faglig tilbudet til kandidatene.

Du kan som doktorgradskandidat delta på tilbud ved alle instituttene og i tillegg benytte deg av eksterne tilbud.

Det faglige tilbudet på doktorgradsprogrammet og ved det enkelte institutt varierer fra semester til semester. Informasjon om tilbud til doktorgradskandidatene oppdateres fortløpende. Vær oppmerksom på at det er ulike krav mht. påmelding, aktiv deltakelse og tildeling av studiepoeng.

Det er viktig at du setter deg inn i de bestemmelsene som gjelder forskerutdanningen ved Det humanistiske fakultet. Ph.d.-programmet er regulert av:

Utfyllende bestemmelser for ph.d.-programmet ved HF:

1) Opplæringsdelen

Opplæringsdelen skal, sammen med avhandlingsarbeidet, gi utdanning på høyt faglig nivå, med gjennomføring av et vitenskapelig arbeid, trening i faglig formidling og innføring i forskningsetikk, vitenskapsteori og vitenskapsmetode.

Ph.d.-programmet har et normert omfang på 3 år. Opplæringsdelen tilsvarer 30 studiepoeng (sp).

Utgangspunktet for tildeling av studiepoeng er ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System). 30 studiepoeng skal tilsvare et halvt års arbeid, dvs. 750-900 timer. Ett studiepoeng skal tilsvare 25-30 timers arbeid.

Forskerkurs som skal inngå som en del av opplæringsdelen skal være av et slikt omfang at de gir en uttelling på minimum 1 studiepoeng. Det gis ikke halve studiepoeng.

Det kreves egeninnsats og aktiv deltakelse for å få uttelling på programmets opplæringsdel. Teoripensum, krav til innleveringer, presentasjon av egen tekst, kommentarer til andres tekst, og krav om tilstedeværelse presiseres for hvert enkelt emne (seminar/kurs/konferanse).

Ph.d.-ansvarlig ved instituttet godkjenner enkeltemner og kandidatens samlede opplæringsdel.

Kun seminar/kurs/konferanser/annet tilsvarende samlet 30 sp regnes med og dokumenteres som kandidatens opplæringsdel.

Oppbygning av opplæringsdelen ved ph.d.-programmet

 

Emner

Poeng, delemner

Poeng samlet

Obligatorisk del

Felles startpakke HF

5 sp

Introduksjonsseminar

2 dager

2 sp

 

Vitenskapsteori, felles

2 dager

2 sp

 

Etikk

1 dag

1 sp

 

Deltakelse på internasjonal konferanse

Min. 4 sp

Internasjonal konferanse med paper/foredrag/abstract

 

2-4 sp

 

Formidling

Min. 2 sp

Formidlingskurs, artikler, kronikker, foredrag, annet

 

1-2 sp

 

Avhandlingsseminar

4-8 sp

Se spesifikasjoner for hvert institutt

Felles krav: Presentasjon av egen tekst min. 2 ganger, kommentere andres tekst min 1 gang.

 

 

Midtveisevaluering (obligatorisk fom 2013)

0 sp

Forskerkurs

8-12 sp

Obligatoriske kurs ved instituttet

Minste emnestørrelse er 1 sp

(8-12)

 

Valgfri del

Valgfrie forskerkurs

Interne og eksterne. Minste emnestørrelse er 1 sp. Omfanget av poeng til valgfrie kurs vil være avhengig av hvor mange studiepoeng som er bundet opp av obligatoriske kurs.

(8-12)

 

Kurs i generelle ferdigheter/generiske kurs

F.eks. engelskkurs, bruk av referanseverktøy, mm.

0 sp

 

Opplæringsdelen samlet

30 sp


2) Godkjenning og dokumentasjon

Du må selv sørge for å få godkjent og dokumentert all poengivende deltakelse og selv ta vare på kopier av all dokumentasjon gjennom hele doktorgradsutdanningen.

Før innlevering av avhandling til bedømmelse må du fylle ut dokumentasjonsskjemaet med oversikt over alle dokumenterte kurs, seminarer o.a. med opplysninger om tittel, type deltakelse, studiepoeng mm.

Skjemaet skal undertegnes av ph.d.-ansvarlig, som dermed bekrefter at ph.d.-programmets utdanningsdel er oppfylt.

Du må vedlegge dette skjemaet ved søknad om bedømmelse av avhandlingen. Du trenger ikke legge ved noen annen dokumentasjon.

Dokumentasjonsskjema (rtf)

3) Studentweb

Studentweb er en nettjeneste som ble innført i 2003, der studentene kan logge seg inn for å administrere studiene sine og se viktig informasjon om seg selv. Nå er denne tjenesten også tilgjengelig for deg som er ph.d.-kandidat ved Det humanistiske fakultet. Her kan du oppdatere kontaktinformasjon, få oversikt over opplysninger knyttet til doktorgradsavtalen din og få innsyn i data vi har registrert om deg.

Andre emner må først godkjennes av instituttet før du kan få uttelling for deltakelsen. I Studentweb vil du finne antall fullførte studiepoeng, slik at du har oversikt over hva som gjenstår i opplæringsplanen din. Oversikt over fullførte kurs finner du under fanen kalt Status og oversikt.

For hvert obligatoriske emne vil Studentweb foreslå et semester. Dersom det ikke passer å ta emnet i det foreslåtte semesteret, kontakter du ph.d.-konsulenten ved instituttet ditt.

Vi minner om at det er viktig at du oppdaterer adressen din i Studentweb. Dersom adressen i Studentweb ikke er riktig, risikerer du å gå glipp av viktig informasjon.

Pålogging gjøres via Feide (UiO-brukernavn og -passord). Her finner du mer informasjon.

Dersom du har problemer med pålogging, spørsmål om funksjonalitet eller data i Studentweb, ber vi om at du tar kontakt med forskningskonsulenten ved fakultetet.

4) Fremdriftsrapportering

Alle doktorgradskandidater plikter å sende inn årlig rapport til ph.d.-ansvarlig ved sitt institutt. Fristen er 1. desember.

Du vil bli kontaktet i forkant av rapporteringsfristen om hva du skal rapportere om og hvordan.

Dersom du unnlater å raportere vil du miste plassen på programmet.

5) Midtveisevaluering

Alle kandidater på ph.d.-programmet ved Det humanistiske fakultet skal gjennomføre en midtveisevaluering.

Midtveisevaluering

6) Avhandlingen

Ph.d.-avhandlingen skal ikke være mer omfattende enn at den kan skrives innenfor doktorgradsprogrammets rammer, normert til 3 års netto tid.

Avhandlingen kan bestå av ett sammenhengende arbeid eller av flere mindre arbeider.

Les mer om omfang, artikler og sammendrag, språk og medforfattere

Instituttenes bestemmelser

Hvert institutt har sine kurstilbud, rutiner for godkjenning og krav til deltakelse og sammensetning av opplæringsdelen.

Institutt for

Obligatoriske felleskurs (oppstart, vitenskapsteori og etikk)

Alle ph.d.-kandidater må ta fakultetets felles introduksjonskurs. Kursene er obligatoriske og gir samlet 5 studiepoeng.

Les mer om felleskursene

Redskapskurs (formidling, skrivekurs, referanseverktøy)

Det gis ulike kurs som ikke nødvendigvis er poenggivende, men som kan gjøre forskerhverdagen enklere og gi deg supplerende kompetanse, bl.a. formidlingskurs og skrivekurs.

Les mer om redskapskursene

 

Publisert 17. apr. 2015 10:52 - Sist endret 23. nov. 2018 16:12