English version of this page

Hva lærer du

Ph.d.-programmet skal utdanne selvstendige forskere på høyt internasjonalt nivå innenfor humanistiske fag, i samsvar med anerkjente vitenskapelige og etiske prinsipper.

Læringsutbytte – kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse

Utdanningen skal kvalifisere for forskningsvirksomhet og annet arbeid der det stilles høye krav til vitenskapelig innsikt og analytisk tenkning.

 • Ved fullført program er kandidatene i kunnskapsfronten innen sitt fagområde. Doktorene har innsikt i og behersker sentrale vitenskapsteoretiske og forskningsetiske problemstillinger, og de behersker fagområdets forskningsmetoder. De kan vurdere hensiktsmessigheten og anvendelsen av ulike metoder og prosesser i forsknings- og utviklingsprosjekter. Doktorene kan bidra til utvikling av ny kunnskap, nye teorier, metoder og fortolkninger innenfor fagområdet.

 • Doktorene kan formulere faglige problemstillinger og planlegge forsknings- og utviklingsarbeid.  De kan gjennomføre forskning og faglig utviklingsarbeid på høyt internasjonalt nivå. De kan arbeide med komplekse faglige spørsmål og utfordre etablert kunnskap og praksis på fagområdet. Videre kan doktorene veilede andre i forskningsarbeid innenfor eget fagområde.
   
 • Doktorene kan identifisere relevante etiske problemstillinger, og utøve sin forskning i tråd med gjeldende etiske retningslinjer og prinsipper for god forskningspraksis.
   
 • Doktorene kan delta i og bidra til faglig samarbeid og til utvikling av sitt eget fagmiljø.
   
 • Doktorene kan formidle forskningsresultater gjennom anerkjente og relevante kanaler. De kan delta i debatter på fagområdet innenfor internasjonale fora. Doktorene kan formidle kunnskap og forskningsresulteter til ulike mottakere, i og utenfor akademia.
   
 • Doktoren kan identifisere og formidle forskningens relevans for kunnskaps- og samfunnsutvikling.

 

Publisert 9. juni 2020 13:13 - Sist endret 9. mars 2021 09:02