English version of this page

Institutt for arkeologi, konservering og historie

Organisering

IAKH har to linjer på sitt doktorgradsprogram: en for arkeologi/konservering og en for historie. Programmet for arkeologi/konservering ledes av førsteamanuensis Julie Lund og programmet for historie ledes av professor Hanne Hagtvedt Vik.

Lund og Vik er ansvarlige for gjennomføring av midtveisevalueringene og avhandlingsseminarene. 

Alle interne ph.d.-kandidater ved IAKH skal delta i en faggruppe. Disse gruppene danner utgangspunktet for oppbyggingen av opplæringsdelen av ph.d.-programmet. Faggruppene ved IAKH er et faglig spisset tilbud for de ansatte ved IAKH:

  • Arkeologi
  • Konservering
  • Eldre tids historie
  • Nyere tids historie
  • Samtidshistorie

Les mer om faggruppene ved IAKH

Opplæringsdelen

Forskerutdanningen ved HF er normert til 3 år. Et semester/30 studiepoeng er satt av til en opplæringsdel. Disse 30 studiepoengene er fordelt på emner som er obigatoriske og valgfrie. Fordelingen er lagt i HFs vedtak 8.mars 2013.

Obligatorisk
Felleskurs HF 5 sp                     
Deltakelse på internasjonal konferanse med paper/foredrag/abstract 4 - 8 sp
Formidlingsaktivitet: formidlingskurs, artikler, forelesninger o.l.      2 - 4 sp
IAKHs avhandlingsseminar  6 sp
Midtveisevaluering 0                               
Valgfrie forskerkurs 8 - 12 sp*
*For historiestipendiater må 5 sp av disse være det obligatorisk forskerkurset "Methodological and Theoretical Problems in History" (obl. f.o.m 30.06.18). 5 sp
Valgfritt
Kurs i generelle ferdigheter/generiske kurs    0                   
Krav til antall studiepoeng fullført i opplæringsdelen 30 sp    

Felleskurs HF: Introduksjonskurs 2 dager (2 studiepoeng), vitenskapsteori 2 dager (2 studiepoeng) og etikk 1 dag (1 studiepoeng).

Internasjonal konferanse: Uttelling for deltakelse på internasjonal konferanse forutsetter fremleggelse av paper/foredrag/abstract (poster, paper, foredrag). Kun deltakelse gir ikke poeng. Med internasjonal konferanse menes her en konferanse som gjennomføres på engelsk.

Internasjonale konferanser og seminarer (1 - 4 dager) innenfor fagområder og felt. Normalt 1 poeng til skriving og 1 poeng til presentasjon, vanligvis maks 2 studiepoeng.

Antall poeng avhenger av:

  • hvorvidt du skal ha presentasjon av paper (+), og hvorvidt paperet er originalt skrevet for dette kurset (+), eller er en prosjektpresentasjon/tidligere presentert paper (-)
  • hvorvidt det er opponent og tett oppfølging av ditt paper innenfor en workshop ramme (+) eller en en mer åpen, internasjonal konferanse med sesjoner (-)

Utgangspunktet for tildeling av studiepoeng er ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System). 30 studiepoeng skal tilsvare et halvt års arbeid, dvs. 750-900 timer. Ett studiepoeng skal tilsvare 25-30 timers arbeid.

Formidling: omfatter formidlingskurs, artikler, kronikker, foredrag, utstillinger o.l.

Stipendiater tilknyttet IAKH kan også oppnå formidlingspoeng ved å skrive artikler for Norgeshistorie.no

2 godkjente artikler for Norgeshistorie.no gir en samlet uttelling på 1 studiepoeng.

Hvis du ønsker å skrive artikler for Norgeshistorie.no må du først ta kontakt med redaktør Ellen Cathrine Lund: e.c.lund@iakh.uio.no

Sammen kan dere avklare hva slags artikler det er behov for å få en gjennomgang av artikkelprosessen. Artiklene er primært skrevet på norsk.

IAKHs avhandlingsseminar:

Avhandlingsseminarene er det sentrale element i opplæringsdelen, og som følger doktorgradsstipendiatene gjennom hele perioden. IAKHs mål er at avhandlingsseminarene skal bidra til at våre doktorgradsstipendiater skriver en bedre avhandling. Det innebærer at vi legger opp til aktiv deltagelse i hele stipendiatperioden, slik at alle kan bidra aktivt til felleskapet og med det bidra til en fagfelleskap alle kan dra nytte av.  

Krav for fullføring av avhandlingsseminarene (6 studiepoeng) 

  • to års obligatorisk deltagelse, med oppfordring om aktiv deltagelse i hele stipendiatperioden
  • fire presentasjoner (én muntlig og tre manuskripter)
  • skriftlige og muntlige kommentarer til alle presentasjoner som blir lagt frem i avhandlingsseminarene

Dette gjelder fra og med 31. august 2020. 

Stipendiater som av ulike årsaker må melde forfall til enkelte avhandlingsseminarer de to første årene, må ta igjen disse i sitt tredje år. Deltagelse på avhandlingsseminarer ved utenlandske utdanningsinstitusjoner kan erstatte deltagelse på avhandlingsseminarer, men dette skal godkjennes av den respektive ph.d.-leder. 

For informasjon om tidligere krav til fullføring av avhandlingsseminarer ved IAKH, følg lenken

Valgfrie forskerkurs: Valgfrie forskerkurs kan være ved nasjonale og/eller internasjonale forskerskoler, ved andre institusjoner, engangs-arrangementer eller, etter forhåndsgodkjenning, spesialiserte masterkurs på andre fag.

Ph.d.-kandidatene på arkeologi inngår i den internasjonale forskerskolen Dialogues with The Past som blir koordinert ved IAKH i tett samarbeid med Kulturhistorisk museum.

Ph.d.-kandidatene på historie inngår i Den nasjonale forskerskolen i historie NRSH.

Godkjenning

Alle henvendelser om forhåndsgodkjenning og godkjenning av aktivitet knyttet til opplæringsdelen skal rettes til IAKH ved å fylle ut vårt nettskjema: Application for approval IAKH - Educational component 

Forskningslederen ved Instituttet er ansvarlig for å godkjenne aktivitet knyttet til opplæringsdelen, om nødvendig i samråd med relevante ph.d.-leder. All aktivitet bør forhåndsgodkjennes av forskningslederen. Godkjennelse gis på bakgrunn av kurssertifikat, deltagelsessertifikat,  kursprogram og lignende. Det er doktorgradsstipendiatens eget ansvar å sørge for dokumentasjon på deltagelse og godkjente kurs, og at dette blir sendt inn til oss innen rimelig tid. Alt dette gjøres i nettskjemaet. 

I tilfeller der poenguttellingen ikke er fastlagt, for eksempel gjennom et etablert forskerskole eller kursopplegg ved UiO, skal tildeling av studiepoeng bygge på ECTS. 30 studiepoeng skal tilsvare et halvt års arbeid, dvs. 750-900 timer. Ett studiepoeng skal tilsvare 25-30 timers arbeid. Det gis ikke utteling på 0,5 studiepoeng for stipendiater tilknyttet IAKH.

StudentWeb: Når forskningsleder har godkjent aktiviteter knyttet til opplæringsdelen vil ph.d.-koordinatoren registrere dette i StudentWeb. Det anbefales å gjøre dette fortløpende, slik at du selv har en bedre oversikt over hva som er fullført og hva som gjenstår i opplæringsdelen. 

Midtveisevaluering (se egen side)

Programråd

IAKH har sitt eget programråd for forskerutdanningen. Programrådet skal bidra til å forbedre koordineringen av forskerutdanningen ved IAKH. I tillegg er det et fora der stipendiatene kan melde inn saker og involveres i prosessene som har med forskerutdanningen å gjøre.

Programrådsrepresentanter:

Sunniva Engh - forskningsleder

Julie Lund - ph.d.-leder for arkeologi/konservering

Hanne Hagtvedt Vik - ph.d.-leder for historie

Bettina Ebert - stipendiatrepresentant for arkeologi/konservering

Alexandre Simon - stipendiatrepresentant for historie

Julianne Rustad - koordinator Dialogues With the Past

Ragnar Holst Larsen - ph.d.-koordinator og sekretær

 

Vara for stipendiatrepresentantene: Irmelin Axelsen, Susann Holmberg og Ole-Albert Rønning.

Referat:

28.03.2017

23.10.2017

14.02.2018

03.12.2018

23.06.2020

Publisert 5. mai 2015 13:51 - Sist endret 26. aug. 2020 10:27