English version of this page

Institutt for arkeologi, konservering og historie

Organisering

IAKH har to linjer på sitt doktorgradsprogram, en for arkeologi/konservering og en for historie. Programmet på arkeologi/konservering ledes av førsteamanuensis Julie Lund og programmet på historie ledes av førsteamanuensis Hanne Hagtvedt Vik.

Alle ph.d.-kandidater ved IAKH skal delta i en faggruppe. Disse gruppene danner utgangspunktet for oppbyggingen av opplæringsdelen av ph.d.-programmet. Faggruppene ved IAKH er et faglig spisset tilbud for de ansatte og ph.d.-kandidatene ved IAKH:

  • Arkeologi
  • Konservering
  • Eldre tids historie
  • Nyere tids historie
  • Samtidshistorie

Les mer om faggruppene ved IAKH

Opplæringsdelen

Forskerutdanningen ved HF er normert til 3 år. Et semester/30 studiepoeng er satt av til en opplæringsdel. Disse 30 studiepoengene er fordelt på emner som er obigatoriske og valgfrie. Fordelingen er lagt i HFs vedtak 8.mars 2013.

Obligatorisk
Felleskurs HF 5 sp                     
Deltakelse på internasjonal konferanse med paper/foredrag/abstract 4 - 8 sp
Formidling        2 - 4 sp
IAKHs avhandlingsseminar  6 sp
Midtveisevaluering 0                               
Valgfrie forskerkurs 8 - 12 sp*
*5 sp av disse må være det obligatorisk forskerkurset for historiestipendiater (obl. f.o.m 30.06.18) 5 sp
Valgfritt
Kurs i generelle ferdigheter/generiske kurs    0                   
Krav til fullført opplæringsdel 30 sp    

Les mer om opplæringsdelen

Felleskurs HF: Introduksjonskurs 2 dager (2 studiepoeng), vitenskapsteori 2 dager (2 studiepoeng) og etikk 1 dag (1 studiepoeng).

Internasjonal konferanse: Uttelling for deltakelse på internasjonal konferanse forutsetter fremleggelse av paper/foredrag/abstract (poster, paper, foredrag). Kun deltakelse gir ikke poeng. Med internasjonal konferanse menes her en konferanse som gjennomføres på engelsk.

Internasjonale konferanser og seminarer (1 - 4 dager) innenfor fagområder og felt. Normalt 1 poeng til skriving og 1 poeng til presentasjon, vanligvis maks 2 studiepoeng.

Antall poeng avhenger av:

  • hvorvidt du skal ha presentasjon av paper (+), og hvorvidt paperet er originalt skrevet for dette kurset (+), eller er en prosjektpresentasjon/tidligere presentert paper (-)
  • hvorvidt det er opponent og tett oppfølging av ditt paper innenfor en workshop ramme (+) eller en en mer åpen, internasjonal konferanse med sesjoner (-)

Utgangspunktet for tildeling av studiepoeng er ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System). 30 studiepoeng skal tilsvare et halvt års arbeid, dvs. 750-900 timer. Ett studiepoeng skal tilsvare 25-30 timers arbeid.

Formidling: omfatter formidlingskurs, artikler, kronikker, foredrag, utstillinger o.l.

Stipendiater tilknyttet IAKH kan også oppnå formidlingspoeng ved å skrive artikler for Norgeshistorie.no

2 godkjente artikler for Norgeshistorie.no gir en samlet uttelling på 1 studiepoeng. Maks uttelling for formidlingspoeng er 4 studiepoeng.

Hvis du ønsker å skrive artikler for Norgeshistorie.no må du først ta kontakt med redaktør Ellen Cathrine Lund: e.c.lund@iakh.uio.no

Sammen kan dere avklare hva slags artikler det er behov for å få en gjennomgang av artikkelprosessen.

IAKHs avhandlingsseminar:

Obligatorisk oppmøte skal forstås som at alle må være tilstede på samtlige seminarer i de to første årene. Seminarer der du har fravær, må tas igjen gjennom deltakelse i ditt tredje år. Du kan få permisjon fra PhD-seminarene dersom de er på forskningsopphold ved en annen forskningsinstitusjon som har tilsvarende seminartilbud og hvor stipendiaten deltar. Slikt seminartilbud må dokumenteres gjennom invitasjonsbrev og møteplan eller liknende.

For stipendiater ansatt/stipendiatperiode f.o.m. 1.1.2018: Avhandlingsseminarene arrangeres i to grupper, arkeologi/konservering og historie. Poenguttelling forutsetter presentasjon av egen tekst minimum 3 ganger, og opposisjon på andres tekst minimum 3 ganger. Deltagelse på avhandlingsseminarer er obligatorisk de to første årene av stipendiatperioden. Avhandlingsseminar gir uttelling på 6 studiepoeng over 2 år, tilsvarende 150-180 timer. Alle stipendiater oppfordres til å delta på avhandlingsseminarene i hele stipendiatperioden. Godkjent deltagelse registreres av ph.d.-leder per semester. 

Forberedelser til egne seminarer 1,5 x 3 = 3t.

Forberedelse av opposisjon 1,5 x 3 = 3t.

Forberedelse til andre seminarer.

For stipendiater ansatt/stipendiatperiode i perioden 1.1. 2015 - 31.12.2017: Fullført avhandlingsseminar gir en poenguttelling på 6 studiepoeng over 2 år. Kravet til deltagelse er det samme som ble kommunisert ved oppstart av stipendiatperioden, 2 års obligatorisk deltagelse, presentasjon av egen tekst 2 ganger og opposisjon 2 ganger. Alle stipendiater oppfordres til å delta på avhandlingsseminarene i hele stipendiatperioden. Godkjent deltagelse registreres av ph.d.-leder per semester. 

For stipendiater som begynte før 1.1.2015 gir fullført avhandlingsseminar en uttelling på 4 studiepoeng.

Valgfrie forskerkurs:  Valgfrie forskerkurs kan være ved nasjonale og/eller internasjonale forskerskoler, ved andre institusjoner, engangs-arrangementer eller, etter forhåndsgodkjenning, spesialiserte masterkurs på andre fag.

Det arrangeres ikke i øyeblikket obligatoriske forskerkurs ved instituttet.

Ph.d.-kandidatene på arkeologi inngår i den internasjonale forskerskolen Dialogues with The Past som blir koordinert ved IAKH i tett samarbeid med Kulturhistorisk museum.

Godkjenning

Forskningsleder godkjenner studiepoeng, men kan rådføre seg med med lederen for den aktuelle faggruppen og/eller ph.d.-leder. Grunnlaget for godkjenning er utfylt skjema og kursbevis, attest på deltakelse eller konferanseprogram. Kandidaten må selv samle dokumentasjon og i god tid sende skjema og dokumentasjon til forskningsleder for godkjenning.

Det anbefales å ta kontakt med forskningsleder i forkant av den planlagte aktiviteten, slik at forskningsleder kan avgjøre poenguttellingen der dette ikke er avklart på forhånd.

Der poenguttellingen ikke er fastlagt, for eksempel gjennom et etablert forskerskole eller opplegg ved UiO, skal tildeling av studiepoeng bygge på ECTS. 30 studiepoeng skal tilsvare et halvt års arbeid, dvs. 750-900 timer. Ett studiepoeng skal tilsvare 25-30 timers arbeid. Det gis ikke utteling på 0,5 studiepoeng for stipendiater tilknyttet IAKH.

StudentWeb: IAKHs stipendiater skal i størst mulig grad få opplæringsdelen registrert i StudentWeb. Det er derfor viktig å gi ph.d.-koordinatoren beskjed når kurs/aktivitet er fullført.

Midtveisevaluering (se egen side)

Programråd

IAKH har sitt eget programråd for forskerutdanningen. Programrådet skal bidra til å forbedre koordineringen av forskerutdanningen ved IAKH. I tillegg er det et fora der stipendiatene kan melde inn saker og involveres i prosessene som har med forskerutdanningen å gjøre.

Programrådsrepresentanter:

Sunniva Engh - forskningsleder

Julie Lund - ph.d.-leder for arkeologi/konservering

Hanne Hagtvedt Vik - ph.d.-leder for historie

Bettina Ebert - stipendiatrepresentant for arkeologi/konservering

Henrik Olav Matheisen - stipendiatrepresentant for historie

Julianne Rustad - koordinator Dialogues With the Past

Ragnar Holst Larsen - ph.d.-koordinator og sekretær

 

Vara for stipendiatrepresentantene: Irmelin Axelsen, Susann Holmberg og Ole-Albert Rønning.

Referat:

28.03.2017

23.10.2017

14.02.2018

03.12.2018

Publisert 5. mai 2015 13:51 - Sist endret 8. apr. 2019 15:45