English version of this page

Midtveisevaluering

Alle ph.d.-kandidater ved IAKH vil bli innkalt til midtveisevaluering i løpet av stipendiatperioden, og det er obligatorisk for kandidaten å delta. Midtveisevalueringen gjennomføres i løpet av kandidatens andre år på programmet. Midtveisevaluering har som mål å klargjøre for ph.d.-kandidaten, hovedveileder og ph.d-leder hvor langt hver enkelt kandidat er kommet i arbeidsprosessen og hva som gjenstår. Evalueringen skal lede til konkrete faglige og praktiske innspill til prosjektet og fokuset for det videre arbeidet.

Formål og gjennomføring av midtveisevaluering

Midtveisevaluering er obligatorisk for alle ph.d.-kandidater. Den respektive ph.d.-lederen har ansvar for å finne frem til en ekstern sakkyndig, og kan gjøre dette i samråd med faggruppeleder og hovedveileder. Med ekstern menes en som ikke er involvert i stipendiatens prosjekt og ikke er ansatt ved IAKH.

Ph.d.-ledererne planlegger med støtte fra ph.d.-koordinator midtveisevalueringene i begynnelsen av hvert vårsemester og fastsetter tidspunkt i samråd med hovedveileder og ekstern sakkyndige.

Senest 3 uker før møtet skal ph.d.-kandidaten overlevere en ”mappe” til alle i evalueringsgruppen. Mappen skal inneholde:

  • ferdigstilte nøkkelavsnitt/artikkelutkast som gir innsikt i prosjektet.
  • disposisjoner for ferdigstillelse av gjenstående artikler/kapitler/avsnitt.
  • oversikt over fullført og gjenstående kursarbeid, samt planer for fullføring.
  • notat med oversikt over annen aktuell aktivitet i perioden eller andre vesentlige opplysninger

For ansatte stipendiater ved IAKH, som kvalifiserer til gjennomføringsstipendiat, skal det i tillegg sendes inn en CV sammen med mappen. 

Midtveisevalueringen består av tre deler (fire for interne stipendiater):

  • Et åpent seminar i regi av ph.d.-leder. Dette seminaret bygger på opposisjon fra den eksterne sakkyndige og skal være en diskusjon av de fremlagte kapitler/artikler. Kandidaten åpner seminaret med en kort presentasjon av sitt prosjekt.
  • Et lukket møte der kandidaten, den eksternt sakkyndige, hovedveileder og ph.d.-leder deltar. På dette møte drøfter gruppen praktiske og spesifikke problemer. Møtet skal munne ut i tilrådninger med tanke på fullføring.
  • Den eksternt sakkyndige skal i forkant av møte skrive en kort skriftlig vurdering av stipendiatens progresjon, styrker og svakheter med prosjektet, og hvilke tiltak den eksternt sakkyndige anbefaler i det videre arbeide med avhandlingen.
  • Ansatte stipendiater ved IAKH, som kvalifiserer til gjennomføringsstipendiat, har en 30 minutter samtale med forskerutdanningsleder (og evt. veileder og phd-leder) om ønsker for gjennomføringsstipendiatet og videre karrieremål. 
Publisert 9. mars 2021 08:41 - Sist endret 29. okt. 2021 12:58