English version of this page

Midtveisevaluering ved ILOS

Det er obligatorisk for alle ph.d.-kandidater ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk (ILOS) å gjennomføre en midtveisevaluering av avhandlingsprosjektet.

Hensikten er å danne seg et best mulig inntrykk av retningen prosjektet tar, hvordan kandidaten ligger an og hva som gjenstår av arbeidet med avhandlingen ved ca 60–70% studieløp. Midtveisevalueringen skal gi konkrete faglige og praktiske innspill til det avsluttende arbeidet. Ved artikkelbaserte avhandlinger kan hovedfokuset gjerne være på kappen og eventuelle gjenstående artikler, men publiserte arbeider kan også legges fram slik at det blir mulig å vurdere helheten.

Ekstern leser

Sentralt i midtveisevalueringen står en ekstern fagperson som leser tilsendt tekst. Hovedveilederen og kandidaten velger selv hvem dette skal være. Man kan også spørre medveilederen om å foreslå noen aktuelle navn. Hovedveilederen har ansvar for å invitere den eksterne leseren og finne et tidspunkt som passer. Kandidaten velger i samråd med veileder ut noen tekstutdrag som skal vurderes. Dette kan for eksempel være utkast til introduksjon eller kappe (ved artikkelbasert avhandling) og to kapitler eller artikler. Tekstene, samt en innholdsfortegnelse og fremdriftsplan for arbeidet med avhandlingen, sendes til den eksterne leseren senest tre uker før midtveisevalueringen. 

Ph.d.-rådgiveren og administrasjonskonsulenten ordner det praktiske rundt reise, opphold og honorar. ILOS dekker honorar (5 000 kr), flyreise og inntil én overnatting i Oslo for den eksterne fagpersonen (to netter ved reiser som innebærer stor tidsforskjell). Hvis medveileder også inviteres med, kan vedkommende delta via Zoom eller annet egnet verktøy. ILOS dekker da et honorar til medveilederen på 1000 kr.

Form

Evalueringen bør ta form som en utvidet veiledning der den eksterne leseren deltar sammen med kandidat og hovedveileder. Det nærmeste fagmiljøet kan godt inviteres til å delta, men det er viktig å sikre at kandidaten får en ærlig og kritisk tilbakemelding fra den eksterne leseren, noe som ikke nødvendigvis lar seg gjøre foran et stort publikum.

Gjennomføring

Kandidaten gjør kort rede for status for prosjektet (maks 15 min.). Ekstern leser gir sine kommentarer (maks 90 min.). Denne delen bør legges opp som en faglig diskusjon mellom kandidat, ekstern leser og veileder. Møtet avsluttes med en gjennomgang av framdriftsplanen. Ekstern leser skriver en kort rapport på engelsk, eller det språket som brukes i avhandlingen, som sendes til kandidaten med kopi til veileder og ILOS v/ph.d.-rådgiver Sarah Salameh.

Ny støtteordning: midtveisseminar

Dersom kandidaten og hovedveilederen ønsker å arrangere et åpent seminar i forbindelse med evalueringen, kan de nå søke om midler til å invitere den eksterne medveilederen til Oslo. Medveilederen skal da delta på selve midtveisevalueringen i tillegg til å bidra med et paper eller en forelesning på et fagseminar enten dagen før eller dagen etter. Ph.d.-kandidaten skal også presentere et paper basert på avhandlingsprosjektet. Andre mulige deltakere kan for eksempel være hovedveilederen, medlemmer av forskergruppen eller fagavdelingen eller eventuelle andre som ønsker å bidra. For mer informasjon om støtteordningen, ta kontakt med Sarah Salameh.

Publisert 6. okt. 2015 10:46 - Sist endret 9. mars 2021 08:41