English version of this page

Institutt for medier og kommunikasjon

Organisering


Vi organiserer den IMK-spesifikke opplæringsdelen og godkjenner elementene  og tildeler studiepoeng i opplæringsdelen. Utgangspunktet for tildeling av studiepoeng er ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System). 30 studiepoeng skal tilsvare et halvt års arbeid, dvs. 750-900 timer. Ett studiepoeng skal tilsvare 25-30 timers arbeid.

Opplæring

Kandidater ved IMK skal følge instituttets obligatoriske seminarer;

Alle doktorkandidater skal gjennomgå obligatoriske kurs ved det Humanistiske fakultetet.

Internasjonale og nasjonale flerdagskurs (1 - 5 dager) for kandidater innen medievitenskap og journalistikk på PhD-nivå.

Normalt vil gjennomarbeidet opplegg tilbys via våre nettsider, men du må selv sørge for registrering, gjennomføring og du har selv ansvar for å holde oversikt over hvor mange poeng du har avlagt.

Enkelte PhD kurs oppgir antall poeng i programmet, og IMK godkjenner da disse poengene i sin helhet så lenge kurset anses relevant for din utdanning. Desto viktigere er det å søke om forhåndsgodkjenning før du melder deg på kurs.

Poenguttelling for andre type kurs varierer og bestemmes ut fra følgende kriterier: 

  • hvor omfattende kravene er til pensumlitteratur som skal leses i forkant/etterkant
  • hvor omfattende kravene er til aktiv tilstedeværelse i seminar og hvorvidt det kreves skriving av originalt paper (det vil si at presentasjon av utdragene fra phd-avhandlingen normalt vil sortere under avhandlingsseminarer, og ikke under valgfrie kurs)
  • hvorvidt det er seniorforskere tilstede, og hvorvidt oppleget er en blanding av seminarer og undervisning

Vennligst merk at kursvarighet i seg selv ikke påvirker poenguttellingen.

Internasjonale konferanser og seminarer

Internasjonale konferanser (1 - 4 dager) innenfor relevant fagområde og felt. Normalt gis det ett poeng til skriving og ett poeng til presentasjon, dvs max 2 poeng per konferanse. Antall poeng avhenger av:

  • hvorvidt du skal ha presentasjon av paper (+), og hvorvidt paperet er originalt skrevet for denne konferansen (+), eller er en prosjektpresentasjon/tidligere presentert paper (-)
  • hvorvidt det er opponent og tett oppfølging av ditt paper innenfor en workshop ramme (+) eller en en mer åpen, internasjonal konferanse med sesjoner (-)
  • antall dager konferanse/seminar varer er en svak indikator på antall poeng: ren tilstedeværelse (uten paperpresentasjon) gir bare poeng tilsvarende tidsbruk.

Avhandlingsseminar

Alle skal presentere egen tekst minimum 2 ganger (på 2 ulike seminarer) og kommentere andres tekst minimum 1 gang. Du kan ha mellom 4 og 8 poeng i denne kategorien.

Kandidatinitierte kurs

Man kan selv foreslå et seminar/kursopplegg for 1 - 2 dager som du selv tar ansvar for å utvikle. Det kan innebære å invitere med flere phd-studenter (fint å være 4-7 deltakere), og å invitere en seniorforsker til å lese og respondere eller undervise/forelese. Poeng for deltakelse som over, og ett ekstra poeng for å være arrangør.

Obligatoriske seminarer

Vi har en fast samling for nye kandidater hver høst hvor alle nye prosjekter presenteres og opplegget  introduseres. For de ulike kullene vil det bli arrangert midtveisseminar og "se å bli ferdig"-seminar mot slutten av din phd-periode. Du vil bli innkalt til disse seminarene, og forventes å komme. Poeng gis tilsvarende tidsbruk, normalt 1 - 2 ECTS.

Redskapskurs

Både ved HF og SV-fakultetet tilbys regelmessig diverse kurs i språk, skriving, publisering, karrierebygging m.m. Slike kurs er bare poenggivende for tiden de tar, og du kan ikke bruke mer enn 3 poeng på slike kurs.

Forskningsformidling

Formidling også utenfor akademia er poenggivende. Inntil 3 poeng kan gis for denne type formidling (minimum 2 poeng). Veileder og kandidat bør sammen finne adekvate fora for formidling til allmennheten.

Godkjenning

Ph.d.-kandidatene har selv ansvar for gjennomføringen og for at kursene du velger har riktig nivå og kvalitet i forhold til dine egne behov og progresjon. Planlegging og gjennomføring bør avtales med veilederen i begynnelsen av din stipendiatperiode.

Kandidaten må selv sørge for å få godkjent og dokumentert all poengivende deltakelse og ta vare på all dokumentasjon gjennom hele doktorgradsutdanningen.

Vi anbefaler på det sterkeste at du søker om forhåndsgodkjenning før du melder deg på kurs og seminarer. I motsatt tilfelle kan du risikere at dine aktiviteter ikke blir godkjent som en del av opplæringsdelen. Det er PhD leder ved IMK som behandler søknader om godkjenning. For forhåndsgodkjenning, bruk følgende nettskjema.

Vi anbefaler at du fullfører opplæringsdelen i de første to årene, og er ferdig med denne senest et halvtår før innleveringen. Dette vil spare deg for unødig stress i innspurten. Husk at dokumentasjonen på fullført opplæringsdel må signeres av PhD lederen og lastes opp sammen med avhandlingen.

Se alle kurs og seminarer ved IMK

Det forventes aktiv deltakelse i form av innleveringer, presentasjoner og opponering for å få uttelling i studiepoeng.

Publisert 5. mai 2015 13:57 - Sist endret 29. apr. 2019 12:27