English version of this page

Institutt for medier og kommunikasjon

Organisering


Vi organiserer den IMK-spesifikke opplæringsdelen og godkjenner elementene  og tildeler studiepoeng i opplæringsdelen. Utgangspunktet for tildeling av studiepoeng er ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System). 30 studiepoeng skal tilsvare et halvt års arbeid, dvs. 750-900 timer. Ett studiepoeng skal tilsvare 25-30 timers arbeid.

Opplæring

Kandidater ved IMK skal følge instituttets obligatoriske seminarer;

Alle doktorkandidater skal gjennomgå obligatoriske kurs ved det humanistiske fakultetet.

Internasjonale og nasjonale flerdagskurs (1 - 5 dager) for kandidater innen medievitenskap og journalistikk på PhD-nivå.

Normalt vil gjennomarbeidet opplegg tilbys via våre nettsider, men du må selv sørge for registrering og gjennomføring. Antall poeng kan være oppgitt på forhånd, normalt mellom 1 og 10, og ellers variere avhengig av følgende kriterier:

  • hvor omfattende kravene er til pensumlitteratur som skal leses i forkant/etterkant
  • hvor omfattende kravene er til aktiv tilstedeværelse i seminar og hvorvidt det kreves skriving av originalt paper
  • hvorvidt det er tilstedeværelse og deltakelse av seniorforskere og blanding av seminarer og undervisning
  • antall dager konferanse/seminar varer er en svak indikator på antall poeng: ren tilstedeværelse (uten paperpresentasjon) gir bare poeng nårandre kriterier også er tilstede.

Internasjonale konferanser og seminarer

Internasjonale konferanser og seminarer (1 - 4 dager) innenfor fagområder og felt. Normalt 1 poeng til skriving og 1 poeng til presentasjon, dvs max 2 poeng Antall poeng avhenger av:

  • hvorvidt du skal ha presentasjon av paper (+), og hvorvidt paperet er originalt skrevet for dette kurset (+), eller er en prosjektpresentasjon/tidligere presentert paper (-)
  • hvorvidt det er opponent og tett oppfølging av ditt paper innenfor en workshop ramme (+) eller en en mer åpen, internasjonal konferanse med sesjoner (-)
  • antall dager konferanse/seminar varer er en svak indikator på antall poeng: ren tilstedeværelse (uten paperpresentasjon) gir bare poeng tilsvarende tidsbruk.

Avhandlingsseminar

Alle skal presentere egen tekst minimum 2 ganger (på 2 ulike seminarer) og kommentere andres tekst minimum 1 gang. Det gis mellom 4 og 8 poeng

Kandidatinitierte kurs

Man kan selv foreslå et seminar/kursopplegg for 1 - 2 dager som du selv tar ansvar for å utvikle. Det kan innebære å invitere med flere phd-studenter (fint å være 4-7 deltakere), og å invitere en seniorforsker til å lese og respondere eller undervise/forelese. Poeng for deltakelse som over, og ett ekstra poeng for å være arrangør.

Obligatoriske seminarer

Vi vil ha fast samling for nye kandidater hver høst hvor alle nye prosjekter presenteres og opplegget  introduseres. For de ulike kullene vil det bli arrangert midtveis-seminar og "se å bli ferdig"-seminar mot slutten av din phd-periode. Du vil bli innkalt til disse seminarene, og forventes å komme. Poeng gis tilsvarende tidsbruk, normalt 1 - 2 ECTS.

Redskapskurs

Både ved HF og SV-fakultetet tilbys regelmessig diverse kurs i språk, skriving, publisering, karrierebygging m.m. Slike kurs er bare poenggivende for tiden de tar, og du kan ikke bruke mer enn 3 poeng på slike kurs.

Forskningsformidling

Formidling også utenfor akademia er poenggivende. Inntil 3 poeng kan gis for denne type formidling. Veileder og kandidat bør sammen finne adekvate fora for formidling til allmennheten.

Godkjenning

Ph.d.-kandidatene har selv ansvar for gjennomføringen og for at kursene du velger har riktig nivå og kvalitet i forhold til din egne behov og progresjon. Planlegging og gjennomføring bør avtales med veilederen i begynnelsen av din stipendiatperiode.

Ut fra listen over skal du selv kunne foreslå hvor mange poeng du skal ha for de kurs og konferanser du deltar i. Kandidaten må selv sørge for å få godkjent og dokumentert all poengivende deltakelse og selv ta vare på kopier av all dokumentasjon gjennom hele doktorgradsutdanningen.

For vurdering og godkjenning av poeng kan kandidaten fyller ut nettskjema med relevant informasjon og dokumentasjon. Merk at alle kurs, seminarer og konferanser må først godkjennes av instituttet Phd-leder før du kan få uttelling for deltakelsen.

Før innlevering av avhandlingen må dokumentasjonsskjema fylles ut. Dette skal signerer av veileder og ph.d.-leder godkjenner når du mener du har oppfylt kravene til undervisningsdelen.

Det forventes aktiv deltakelse i form av innleveringer, presentasjoner og opponering for å få uttelling i studiepoeng.

Publisert 5. mai 2015 13:57 - Sist endret 19. feb. 2019 09:28