English version of this page

Institutt for medier og kommunikasjon

Organisering

Vi organiserer den IMK-spesifikke opplæringsdelen og godkjenner elementene  og tildeler studiepoeng i opplæringsdelen. Utgangspunktet for tildeling av studiepoeng er ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System). 30 studiepoeng skal tilsvare et halvt års arbeid, dvs. 750-900 timer. Ett studiepoeng skal tilsvare 25-30 timers arbeid.

Planlegging og gjennomføring av opplæringsdelen bør avtales med veilederen i begynnelsen av din stipendiatperiode.

Avhandlingsseminar, inkl obligatoriske

Kandidater ved IMK skal delta på følgende obligatoriske seminarer arrangert av IMK:

I tillegg til disse seminarene skal kandidatene presentere egne tekster og få tilbakemelding på disse minimum 2 ganger (på 2 ulike seminarer) og kommentere andres tekst minimum 1 gang.

Ved kommentarer på andres tekst gis 1 poeng. Du kan kommentere andres tekst opp til to ganger (ved to ulike anledninger). Ved presentasjon av egen tekst gis 1 poeng

Du kan ha totalt mellom 6 og 8 poeng i denne kategorien, inkluding poeng for de to obligatoriske avhandlingsseminarene.

Internasjonale og nasjonale flerdagskurs (1 - 5 dager) for kandidater innen medievitenskap og journalistikk på PhD-nivå.

Både interne UiO kurs på PhD nivå og kurs som holdes i regi av eksterne aktører kan inngå i opplæringsdelen, så lenge de anses som relevante. Derfor må du søke om forhåndsgodkjenning før du melder deg på kurs.

Merk at enkelte PhD kurs oppgir antall poeng i programmet, og IMK godkjenner da disse poengene i sin helhet så lenge kurset anses som relevant for din utdanning. 

Dersom poenguttellingen ikke fremgår fra kursbeskrivelsen, bestemmes denne ut fra følgende kriterier: 

  • omfang av kravene til pensumlitteratur som skal leses i forkant/etterkant
  • omfang av kravene til aktiv deltagelse i seminar og hvorvidt det kreves skriving av originalt paper (merk at presentasjon av utdragene fra phd-avhandlingen normalt vil sortere under avhandlingsseminarer, og ikke under valgfrie forskerkurs)
  • hvorvidt det er seniorforskere tilstede, og hvorvidt oppleget er en blanding av seminarer og undervisning

Vennligst merk at kursvarighet i seg selv ikke påvirker poenguttellingen.

Internasjonale konferanser og seminarer

Du bør ha minst fire poeng for å delta i internasjonale konferanser (1 - 4 dager) innenfor relevant fagområde og felt. Det gis ikke poeng for en ordinær konferansedeltagelse uten presentasjon.

NB! Vennligst merk at deltagelse i nasjonale konferanser ikke gir uttelling i denne kategorien.

Instituttet utviser en del skjønn ved vurdering av konferansepresentasjoner, og kandidatene oppfordres til å melde konferansedeltagelse til forhåndsgodkjenning i god tid. Uttellingskriteriene er i hovedsak som følger:  

  • paperet bør være skrevet for den aktuelle konferansen. Samme fremleggelse presentert ved flere anledninger vil kun gi uttelling en gang.
  • presentasjon av poster gir normalt 1 poeng
  • presentasjon med abstract uten fagfellevurdering gir normalt 1 poeng
  • presentasjon med fagfellevurdering gir normalt 2 poeng 
  • det kan gis 1 ekstra poeng hvis paper presenteres i et faglig workshop eller sesjon hvor kandidaten også får tilbakemelding på paper 

Kandidatinitierte kurs

Du kan selv foreslå et seminar/kursopplegg (1 - 2 dager) og hvor du selv koordinerer både programutvikling og gjennomføring. Du kan for eksempel invitere flere phd-studenter til å være med (4-7 deltakere), og kontakte en seniorforsker som kan være med på å lese bidragene og kommentere på seminaret. Uttellingen gis etter samme kriterier som skissert over, samtidig som du får ett ekstra poeng for å være arrangør. Diskuter gjerne initiativet med phd-rådgiver eller phd-leder før du går i gang.

Redskapskurs

Både ved UiO og eksternt tilbys det ofte diverse kurs i språk, skriving, referering, publisering m.m. Mange av disse er ikke poenggivende og/eller kan ikke inngå i din utdanningsplan, men kan være nyttige for din karriere. Les mer på HFs sider om redskapskurs. Dersom du lurer på om det aktuelle kurset er poenggivende og/eller om denne kan gå inn i din utdanningsplan, ta kontakt på IMK før du melder deg på.

Forskningsformidling

Innenfor forskningsformidling skal du ha minst 2 poeng, og IMK gir opptil 3 i denne kategorien. Disse poengene kan tas i form av HFs formidlingskurs, eller ved ulike former av formidlingsaktivitet (paneldebatt, blogg, kronikk, o.l.). Vi anbefaler at du diskuterer adekvate fora for formidling med din veileder. Kontakt IMK hvis du har spørsmål. PhD-leder tar endelig avgjørelse på om aktiviteten kan regnes som formidlingsaktivitet. 

Ditt ansvar

Du har selv ansvar for å holde løpende oversikt over hvilke aktiviteter og kurs du har tatt/gjennomført, hvilke av disse er godkjent, og hvor mye poeng de gir. Du selv må påse at kursene du tar, er på PHD-nivå. Du har også ansvar for å fremskaffe og oppbevare dokumentasjon som bekrefter deltagelsen og oppnådde studiepoeng.

Vi anbefaler på det sterkeste at du alltid søker om forhåndsgodkjenning før du melder deg på kurs og seminarer. I motsatt tilfelle kan du risikere at dine aktiviteter ikke blir godkjent som en del av opplæringsdelen. Det er PhD leder ved IMK som behandler søknader om godkjenning. For forhåndsgodkjenning, bruk følgende nettskjema.

Vi anbefaler at du fullfører opplæringsdelen i de første to årene, og er ferdig med denne senest et halvtår før innleveringen. Dette sparer deg for unødig stress i innspurten.

Husk at dokumentasjonen på fullført opplæringsdel må signeres av PhD lederen og lastes opp sammen med avhandlingen. Mer informasjon finner du på HFs sider om innlevering.

Kontakt

Phd rådgiver ved IMK:

Katerina Houben

Ph.d.-håndboken

Les håndboken for ph.d-kandidater (engelsk) (PDF)

Publisert 9. mars 2021 08:41 - Sist endret 19. mai 2022 09:15