English version of this page

Sluttseminar

En utfordring for både veiledere og kandidater knytter seg til levering av avhandlinga. Er den god nok?

Derfor arrangerer vi på IMK noe som heter sluttseminar. Sluttseminaret finner som regel sted 3 måneder før planlagt innleveringsdato, og tar utgangspunkt i et helhetlig utkast til avhandling.

Forberedelser

PhD kandidat og veileder bør starte med å planlegge sluttseminaret i god tid, og normalt ikke senere enn fem-seks måneder før innleveringsdatoen. Det er en fordel om phd-kandidaten eller veilederen kontakter den tiltenkte opponenten på forhånd for å sjekke opponentens tilgjengelighet. Forslag diskuteres med PhD-leder som godkjenner nomineringen. PhD koordinator kontakter alle de involverte for å finne fram til passende dato og booker lokaler. 

PhD kandidaten sender et helhetlig utkast til avhandlingen til opponenten, kopi PhD leder, senest en måned før sluttseminaret.

PhD kandidaten sender sin presentasjon (se nedenfor) til PhD koordinator og PhD leder senest tre dager før sluttseminaret. 

Krav til opponent på sluttseminar

Opponenten bør ha en oppnåd dr.grad på forespørselstidspunktet og ha ekspertise som er relevant for avhandlingen. Tidligere erfaring fra bedømmelseskomiteer teller positivt, men opponent på sluttseminaret ikke kan sitte i bedømmelseskomiteen for den aktuelle kandidaten senere. Det er en fordel hvis opponenten ikke er ansatt ved IMK, men dette er ikke et absolutt krav dersom det er sannsynlig at kandidaten får en objektiv og rettferdig vurdering av sin avhandling. Vennligst merk at dersom opponenten er tilsatt ved et annet institutt eller fakultet ved UiO, må opponenten avklare frikjøp med sin respektive administrasjon før han/hun påtar oppdraget. 

 

Format og opponentens rolle

Seminaret varer i cirka to timer. Seminarleder (PhD leder, veileder eller en annen IMK ansatt) ønsker velkommen og presenterer seminardeltagerne. Deretter holder kandidaten en presentasjon av avhandlingen på 20-30 min. Resten av tiden brukes til opponentens vurdering av avhandlingen og diskusjon mellom opponent og kandidat. Det er vanlig at opponenten først gir en kort sammehengende vurdering av avhandlingen. Deretter gis det anledning til at opponenten stiller avklarende spørsmål som normalt dreier seg om avhandlingens forbedringspotensiale. Kandidaten gis også anledning til å stille spørsmål.

Målet med sluttseminaret er å støtte kandidaten fram mot ferdigstilling innlevering. Seminaret skal oppleves som noe positivt, og alle deltakere bør legge vekt på å gi kandidaten konstruktive tilbakemeldinger.

Seminaret er normalt åpent for tilhørere og annonseres på instituttets hjemmesider, med mindre kandidaten ønsker å gjennomføre det som lukket arrangement. Kandidaten bør i så fall kontakte PhD koordinator på forhånd med en begrunnelse.

Dersom det er ønskelig kan utkastet til avhandling kan gjøres tilgjengelig for kolleger som vil delta på seminaret innen rimelig tid før seminaret.

Uttelling

Seminaret er obligatorisk for IMK kandidater og gir 1 studiepoeng uttelling.

Publisert 9. mars 2021 08:41