English version of this page

Midtveisevaluering

Hensikten med midtveisevalueringen er å vurdere fremdriften i PhD-prosjektet på et tidspunkt hvor det fremdeles er mulig å gjøre små eller vesentlige endringer. Generelt vil vi vite hvordan kandidaten gjør det, hvor mye arbeid som gjøres og hva som er igjen, og hvilke problemer som kan oppstå, hvis de ikke allerede har gjort det. Samtidig ønsker vi å gi oppmerksomhet til det store viktige vitenskapelige arbeidet som juniorforskere utfører på instituttet. Evalueringen skal lede til konkrete faglige og praktiske innspill til prosjektet og fokuset for det videre arbeidet.

Midtveisvurderingen er organisert i tre deler:

  • Et åpent seminar i regi av ph.d.-leder. Seminaret er ganske uformelt, med deltakere fra instituttet, ph.d.-leder, veileder, kolleger, andre doktorgradsstudenter, og en ekstern sakkyndig. Dette seminaret bygger på opposisjon fra den eksterne sakkyndige og skal være en diskusjon av de fremlagte kapitler/artikler. Kandidaten åpner seminaret med en 15-20 minutters presentasjon av sitt prosjekt. Deretter blir kommentator invitert til å bruke omtrent en time på å diskutere teksten med kandidaten. Formatet kan være mer eller mindre dialogisk, avhengig av hva som virker mest nyttig.
  • Et lukket møte der kandidaten, den eksternt sakkyndige, hovedveileder og ph.d.-leder (‘Evalueringskomiteen’) deltar. Det lukkede møtet kan være veldig kort, men er ment å gi kandidat, opponent, veileder, og PhD-ansvarlig, muligheten til å ta opp spørsmål som ikke kom opp i det offentlige seminaret. På dette møte drøfter gruppen praktiske og spesifikke problemer. Møtet skal munne ut i tilrådninger med tanke på fullføring.
  • Den eksternt sakkyndige skal i forkant av møte skrive en kort skriftlig vurdering av stipendiatens progresjon, styrker og svakheter med prosjektet, og hvilke tiltak den eksternt sakkyndige anbefaler i det videre arbeide med avhandlingen.

Prosess før seminaret: Kandidaten velger i samråd med veileder ut noen tekstutdrag som skal vurderes. Dette kan for eksempel være utkast til introduksjon eller kappe (ved artikkelbasert avhandling) og ett til to kapitler eller artikler. Tekstene, samt en innholdsfortegnelse og fremdriftsplan for arbeidet med avhandlingen, sendes til evalueringskomiteen senest tre uker før midtveisevalueringen. 

Publisert 20. mai 2021 12:44 - Sist endret 20. mai 2021 12:48