Midtveisevaluering ph.d. – Det humanistiske fakultet

Alle kandidater tatt opp på ph.d.-programmet ved Det humanistiske fakultet skal ha midtveisevaluering. Midtveisevaluering er en obligatorisk del av ph.d.-programmet.

 • Instituttene er ansvarlige for gjennomføring av midtveisevaluering for kandidatene tilknyttet instituttet. Ordningen omfatter også kandidater med ekstern arbeidsgiver.
 • Ved oppstart på programmet avtaler institutt, kandidat og veileder i hvilken periode midtveisevalueringen skal gjennomføres, mht. framdriftsplan, forskningsopphold mm.

Formål

 • Formålet med midtveisevaluering er at kandidatene skal få vurdert hvordan prosjektet ligger an mht. fullføring som planlagt.
 • Evalueringen skal identifisere behov for tiltak som kan bidra til fullføring på normert tid og heve kvaliteten på forskningsarbeidet.
 • Evalueringen skal skje etter at en del av arbeidet er gjort, men tidlig nok til at det er tid til å justere innretning og fremdrift. Evalueringen skal også gi mulighet for å få eksterne innspill til prosjektet.
 • Midtveisevalueringen skal være en sentral og obligatorisk del av instituttets oppfølging av kandidaten, i tillegg til ordinær veiledning, årlig fremdriftsrapportering og eventuelle medarbeidersamtaler.

Gjennomføring

 

 • Komité for midtveisevaluering skal normalt bestå av to fagpersoner, der ett av medlemmene bør være uten tilknytning til kandidatens institutt eller nærmeste fagmiljø.
 • Fagpersoner som deltar i midtveisevalueringen er ikke nødvendigvis inhabile ved bedømmelse før disputas, men instituttet må utvise skjønn og varsomhet. Dersom instituttet ved bedømmelsen av kandidatens ferdige avhandling ønsker å bruke et medlem av midtveisevalueringskomité som medlem av bedømmelseskomité, må instituttet gjøre en vurdering av medlemmets habilitet og kommentere forholdet i komitéforslaget.
 • Kandidaten legger fram disposisjon, fremdriftsplan og ev. en statusrapport for komiteen, i tillegg til tekstutkast (kapittel el. artikkel).
 • En del av midtveisevalueringen kan være åpen for ph.d.-kandidater og fagmiljø, mens en oppsummerende og konkluderende del kun er for kandidat, veileder og komité.
 • Komiteen avslutter sitt arbeid med en kort skriftlig rapport, som oversendes kandidat, veileder og instituttets ph.d.-ansvarlige.
Publisert 6. mai 2015 12:52 - Sist endret 6. jan. 2016 12:54