English version of this page

Utenlandsopphold - Ph.d.

Alle ph.d.-kandidater oppfordres til utenlandsopphold, som del av kilde- eller feltarbeid knyttet til doktoravhandlingen, eller for å få veiledning og annen faglig oppfølging ved et annet universitet.

Utenlandsopphold i løpet av ph.d.-perioden kan være både nødvendig (kilde- og feltarbeid) og nyttig (kurs, veiledning, faglig utvikling og nettverksbygging).

Fakultetet oppfordrer kandidatene til å orientere seg internasjonalt. En internasjonal track record vil være avgjørende for senere muligheter for tilsetting i en vitenskapelig stilling og for mulighetene for ekstern prosjektfinansiering.

Deltakelse på eksterne kurs og konferanser er også en sentral del av forskerutdanningen, der kandidatene også får anledning til å etablere kontakter og bygge nettverk.

Støtte til forskningsreiser

Stipendiater tilsatt ved HF kan søke om tilskudd til forskningsreiser med minimum 1 måneds til maksimum 6 måneders varighet.

Søknadsfrist: 1. desember og 1. juni.

For kortere reiser, f.eks. i forbindelse med konferansedeltakelse, må stipendiatene bruke driftsmidler.

Ph.d.-stipendiater tilsatt på prosjekter finansiert av Norges forskningsråd må søke utenlandsstipend der.

Andre kilder til finansiering av utenlandsopphold

Utvekslingsavtaler

Utvekslingsavtaler med andre universiteter er tilrettelagt for lengre opphold. Avtalene kan vanligvis brukes både til forskningsopphold og kurs, og gir ofte praktiske og økonomiske fordeler sammenlignet med ordinære gjesteforskeropphold.

Se oversikt over utvekslingsavtaler for ph.d.-kandidater

Reise gjennom Erasmus+

Alle ph.d.-kandidater kan reise på studentutveksling gjennom Erasmus+ og få stipend på lik linje med studenter. Minimumslengden for slike opphold er 3 måneder, og forutsetter at fakultetet eller instituttet du er tilknyttet har inngått en utvekslingsavtale for ph.d.-kandidater med det utenlandske lærestedet.

Se oversikt over Erasmus-avtaler for ph.d.-kandidater

Hvis du er ansatt som stipendiat ved UiO kan du dessuten søke om Erasmus-støtte til et opphold for å undervise ved et annet universitet eller til opplæring eller kurs.

Søknadsprosedyrene for utveksling kan være annerledes for ph.d.-kandidater enn for studenter på lavere nivå. Kontakt forskningsadministrasjonen ved ditt institutt i god tid dersom du vurderer å benytte deg av en utvekslingsavtale.

Samveiledning - cotutelle

Det kan inngås samarbeidsavtale med utenlandsk institusjon, som innebærer opptak, veiledning og opphold ved de to institusjonene. Initiativet til en slik avtale må komme fra doktorgradskandidat eller veileder, som må etablere kontakt med samarbeidende institusjon. Det er fakultetsledelsen som bestemmer om det skal inngås en slik samarbeidsavtale.

Kontakt forskningsadministrasjonen ved ditt institutt for å forhøre deg om mulighetene for å inngå en samveiledningsavtale.

Retningslinjer for samveiledningsavtaler (UiO)

Publisert 17. apr. 2015 10:51 - Sist endret 10. mai 2019 12:40