English version of this page

Midler til lengre forskningsreiser

Doktorgradsstipendiater ved HF kan søke støtte til forskningsreise.

Søknadsfrist: 1. desember og 1. juni.

Forskningsreiser fra 1-6 måneder

Med lengre forskningsreiser menes her reiser av minimum 1 måneds og maksimum 6 måneders varighet, der utgiftene er større enn den årlige driftsbevilgningen (for tiden kr. 20.000).

Bevilgning til en slik lengre reise er ment å være et tilskudd til å dekke reise og merutgifter i forbindelse med opphold utenfor hjemstedet, og kommer i tillegg til den nevnte driftsbevilgningen.

Midlene fordeles to ganger i året, med søknadsfrist 1. desember og 1. juni.

Midlene blir fordelt ut fra den faglige begrunnelsen søkeren gir m.h.t. behovet for reisen, veilederens uttalelse, eventuelle andre tildelinger og etter en samlet vurdering av innkomne søknader. Tildeling av midler er budsjettavhengig.

Forskningsrådsstipendiater henvises til å søke NFR:
Utenlandsstipend for FRIHUM-stipendiater.

Søknad

Søknaden skal bestå av følgende:

 • utfylt og undertegnet søknadsskjema (rtf)
 • en faglig begrunnelse for reisen
 • veilederens uttalelse om behov og valg av sted i forhold til doktorgradsprosjektet og om valg av tidspunkt for reisen i forhold til doktorgradsarbeidets progresjon
 • evt. invitasjon fra forskningsinstitusjon i utlandet.

Søknaden sendes til: Det humanistiske fakultet, pb. 1079, eller pr. e-post til postmottak@hf.uio.no

Tildelingskriterier

A. Tildeling av midler for lengre forskningsreiser gis i prioritert rekkefølge til:

 • universitetsstipendiater som må oppholde seg utenlands eller andre steder i Norge for nødvendig datainnsamling og kildegransking (feltarbeid)
 • universitetsstipendiater som har behov for å reise til et annet sted for å ha kontakt med veileder
 • universitetsstipendiater som søker faglig stimulans i et annet forskningsmiljø

B. Stipendiater som ikke tidligere har fått slik støtte kan bli prioritert.

C. Normalt gis det ikke tilskudd til reise og opphold for medfølgende familie.

Retningslinjer for tildeling av midler

 • reise: t/r med billigste alternativ. Bruk av bil innvilges som togbillett.
 • opphold: reelle merkostnader, inntil 3.000 pr. uke i inntil 26 uker.

Etter tildeling

Støtte til reise- og oppholdsutgifter overføres til instituttet og administreres der. Oppholdsutgifter utbetales som vitenskapelig stipend kort tid før reisen foretas.

 • Skjema for utbetaling av lønn og honorar må fylles ut og leveres til instituttadministrasjonen senest 1 måned før avreise.

Dersom det ikke skulle bli aktuelt å gjennomføre reisen, må fakultetet underrettes. Utbetalte midler som ikke blir brukt, skal returneres til fakultetet.

Oppholdsstipendet er ment å dekke merutgifter i forbindelse med forskningsoppholdet. Dette innebærer at det ikke trekkes forskuddsskatt eller arbeidsgiveravgift av beløpet. Fordi beløpet anses som utgiftsgodtgjørelse, vil eventuelt overskudd bli beskattet.

 • Regnskap og kvitteringer for anvendelse av midlene vedlegges selvangivelsen.
 • Dersom du vil kreve særskilt fradrag i selvangivelsen for underskudd på bidrag til faglig og vitenskapelig reise, må du sørge for å samle nødvendige bilag for dokumentasjon av ditt krav.

Forsikring

Du må selv ta kontakt med NAV Internasjonalt (tidligere Folketrygdkontoret for utenlandssaker) og sørge for forsikring (på eget initiativ og for egen regning).

Rapportering

Fakultetet ber om en kortfattet rapport om bruk av midlene innen én måned etter avsluttet reise.

Det kreves ikke regnskap for bruk av midlene.

Det skal gis opplysninger om utbyttet av oppholdet, om evt. vertsinstitusjon og om evt. kontakter som ble opprettet.
 

Publisert 9. juni 2020 13:13