English version of this page

Veiledning - ph.d.

Alle ph.d.-kandidater ved Det humanistiske fakultet skal ha minst to veiledere. Veilederforholdet reguleres av kontrakt og etiske retningslinjer. Det er instituttene som oppnevner veiledere og inngår kontrakt med eksterne veiledere.

En dame og en mann ser og peker på lap top.
Foto: Annica Thomsson

Forventninger til veiledning

Gjensidig kontrakt

Når kandidat og veileder signerer opptaksavtalen, inngår de samtidig en gjensidig kontrakt. Dette sier opptaksavtalen om veilederforholdet:

Kandidat og veileder plikter gjensidig å holde hverandre løpende informert om alle forhold av betydning for gjennomføringen av veiledningen.

Hva skal veileder gjøre?

 • bistå kandidaten med faglige råd og praktisk planlegging av arbeidet slik at prosjektet kan gjennomføres innenfor doktorgradsutdanningens rammer
 • bistå kandidaten med formulering og avgrensing av tema og problemstilling
 • bistå kandidaten med orientering i faglitteratur og datagrunnlag (bibliotek, arkiv, etc.)
 • hjelpe med å føre kandidaten inn i relevante vitenskapelige miljøer
 • holde seg orientert om fremdriften i kandidatens arbeid og vurdere den i forhold til arbeidsplanen
 • gi kandidaten veiledning i forskningsetiske spørsmål knyttet til avhandlingen
 • ta initiativ til å drøfte med kandidaten hvordan veiledningen fungerer
 • i sitt arbeid etterleve Etiske retningslinjer for veiledere ved Universitetet i Oslo , vedtatt av Det akademiske kollegium 10.06.1997.

Hva skal doktorgradskandidaten gjøre?

 • planlegge arbeidet slik at prosjektet kan gjennomføres innefor doktorgradsutdanningens rammer
 • legge fram rapporter eller utkast til hele eller deler av avhandlingene for veileder, minimum hvert halvår hvis ikke annet er avtalt med veileder. Deler av avhandlingen kan eventuelt legges fram i sammenheng med seminar eller gruppeveiledning.
 • følge de avtaler som inngås med veileder om innlevering, veiledning, deltakelse på seminar mm.
 • i sitt arbeid etterleve forskningsetiske prinsipper som gjelder for fagområdet.

Ved brudd på forpliktelser

Hvis en doktorgradskandidat eller veileder finner at den annen part ikke etterlever sine forpliktelser, plikter den part som hevder at det foreligger brudd på forpliktelser å ta dette opp med den annen part. Kandidat og veileder skal i fellesskap søke å finne en løsning på den situasjonen som er oppstått.

En anmodning om å bli løst fra veiledningsavtalen skal stiles til Det humanistiske fakultet, men sendes via grunnenhet. Beslutningen om å løse doktorgradskandidat og veileder fra veilederavtalen tas av det organ som fakultet utpeker.

Veilederforholdet

Veilederhåndbok - Om å veilede til PhD-graden

Vi anbefaler både kandidater og veiledere å lese veilederhåndboken Patentløsninger og Fingerspitzengefühl. Om å veilede til PhD-graden (pdf)

Medveileder

Ved oppnevning av medveileder skal det inngås separat avtale mellom medveileder og kandidatens grunnenhet (institutt/senter), som fastslår fordeling av veiledningstimer mellom hovedveileder og medveileder og evt. honorering av institutt-/fakultetsekstern medveileder. Fakultetet er ikke part i en slik avtale.

Retningslinjer for arbeidspliktregnskap fastslår timesatsene for veiledning på doktorgradsnivå. Enkelte institutter har egne retningslinjer og rutiner for oppnevning av veiledere.

Ved problemer i veilederforholdet

Det er viktig at man ikke lar et dårlig fungerende veilederforhold vare over lengre tid. Hvordan veiledningen skal være og hvordan den fungerer bør tematiseres i møte mellom veileder og kandidat.

Dersom veiledningen ikke fungerer tilfredsstillende, for veileder eller veiledet, bør man ta dette opp direkte med sin veileder eller sin kandidat.

Dersom forhold gjør det vanskelig å ta opp dette direkte, bør man ta kontakt med instituttleder, evt. forskningsleder ved sitt institutt eller med ph.d.-ansvarlig ved det instituttet man er tilknyttet. Ph.d.-ansvarlig har en klart definert ombudsfunksjon overfor alle kandidatene på programmet.

Medarbeidersamtaler på instituttene, samtaler med ph.d.-ansvarlig og årlig rapportering fra kandidat og veileder skal bidra til å sikre at kvaliteten på veiledningen er god nok.

Ved endringer i veilederforholdet

Dersom det av ulike grunner blir endringer i veilederforholdet, ny veileder eller oppnevning av medveileder, skal det gis beskjed om dette til instituttet og til fakultetets saksbehandler. Det må enten lages en egen veilederavtale eller så må endringer føres inn i eksisterende opptaksavtale og sendes til partene for signering.

Tildeling av veileder

Veileder tildeles ved opptak

Søkere til ph.d.-programmet sender inn søknad uten formell tilknytning til veileder og uten godkjennelse fra en veileder. Tildeling av stipend og opptak på ph.d.-programmet forutsetter at fakultetet har veiledningskompetanse og -kapasitet på det felt søkeren vil skrive sin avhandling innenfor.

Personer som får stipendstilling tildeles veileder av ledelsen ved den aktuelle enheten. Veileder skal normalt være ansatt ved fakultetet. 

Veileders kompetanse og forankring

Veilederen skal være professor eller ha doktorgrad/tilsvarende kompetanse. Et doktorgradsprosjekt vil normalt forankres faglig ved fakultetet ved at veilederen er ansatt ved fakultetet. Det er imidlertid adgang til å ha veileder fra annen enhet ved UiO, dersom prosjektet er av en slik tverrfaglig karakter at dette er nødvendig.

Ekstern medveileder

Det kan også inngås avtale med ekstern medveileder, men det er viktig å være oppmerksom på at det ikke tildeles ekstra midler til dette. Det må ved evt. opptak avtales fordeling av veiledningstimer mellom hovedveileder og medveileder og evt. honorering av ekstern veileder.

 

Publisert 9. juni 2020 13:13 - Sist endret 6. apr. 2022 13:32