English version of this page

Forskning

Spørsmål om hvordan litteratur uttrykker, former og gjenspeiler menneskets tanker og følelser har gitt en ny forskningsarena til forskere fra samfunnsvitenskap og humaniora.

Hovedtemaer

Følelser på tvers av kulturer og språk (engelsk)

Litteraturen bygger særlig på en språkvitenskapelig og kulturell forankring, samtidig som det er forventet at den skal fremkalle de «store følelsene» som er felles for alle mennesker. Vår forskning på dette området undersøker dette spenningsfeltet, så vel som forholdet mellom følelser, emosjoner, påvirkning og stemning i opplevelsen av komplekse emosjonelle tilstander.

Kulturell og kognitiv hukommelse (engelsk)

Historiene vi forteller om oss selv er avgjørende for hvordan vi husker opplevelser og bygger vår private og sosiale identitet. Hukommelsens temporale dynamikk går hånd i hånd med disse fortellingene, både når den litterære forestillingen påvirker forståelsen av oss selv og når sosialkognitive prosesser former kulturelle minner.

Litteratur som teknologi for vår livsverden (engelsk) 

Mens det 21. århundrets livsverden blir stadig mer digital, må vi spørre oss om litterær dybdelesning på skjerm fortsatt er en kognitiv prosess, hvordan digital, overfladisk lesing påvirker kognitive prosesser, og om å undervise i litteratur kan være en motvekt.

Gjesteforskere og forskningsreiser

LCEs gjesteforskerprogram inviterer internasjonalt ledende forskere til Oslo. I tillegg besøker LCE-medlemmer samarbeidende universiteter for forskningsopphold.

Arbeidsgrupper

Arbeidsgruppene (workshops) fungerer som et sted der vi jobber sammen om konsepter, tekster og teorier på tvers av forskjellige fagdisipliner. Informajsonen om kommende arbeidsgrupper publiseres løpende.