English version of this page

Forskningstemaer

Spørsmål om hvordan litteratur uttrykker, former og gjenspeiler menneskets tanker og følelser har gitt  forskere fra samfunnsvitenskap og humaniora en ny forskningsarena.

Psykologi tilbyr redskaper for å forstå effekten av og relevansen for litteratur i livene våre og litteraturen med sine mange lag utfordrer psykologien til å integrere metoder som favner alt fra nevrovitenskap til fenomenologisk analyse.

Tre forskningstemaer

Følelser på tvers av kulturer og språk

– ulike måter litteratur fremhever eller belyser følelsene våre på innen forskjellige kulturer og språk.

Litteraturen bygger særlig på en språkvitenskapelig og kulturell forankring, samtidig som det er forventet at den skal fremkalle de «store følelsene» som er felles for alle mennesker.

Vår forskning på dette området undersøker dette spenningsfeltet, så vel som forholdet mellom følelser, emosjoner, påvirkning og stemning i opplevelsen av komplekse emosjonelle tilstander.

Kulturell og kognitiv hukommelse

– hvordan litteratur former minner og identitet.

Historiene vi forteller om oss selv er avgjørende for hvordan vi husker opplevelser og bygger vår private og sosiale identitet. Hukommelsens temporale dynamikk går hånd i hånd med disse fortellingene, både når den litterære forestillingen påvirker forståelsen av oss selv og når sosialkognitive prosesser former kulturelle minner.

 

Litteratur som teknologi for vår livsverden

– litterære teksters rolle i den digitale virkeligheten.

Mens det 21. århundrets livsverden blir stadig mer digital, må vi spørre oss om litterær dybdelesning på skjerm fortsatt er en kognitiv prosess, hvordan digital, overfladisk lesing påvirker kognitive prosesser, og om å undervise i litteratur kan være en motvekt.

 

Publisert 22. nov. 2018 12:07 - Sist endret 18. sep. 2019 14:48