Toppforskning og satsinger ved HF

Sentre for fremragende forskning

MultiLing - Senter for flerspråklighet
Senteret skal bidra med kunnskap om muligheter og utfordringer ved flerspråklighet, og forener ulike forskningsfelt, som lingvistikk, sosiologi, psykologi, pedagogikk, antropologi og hjerneforskning.
RITMO - Senter for tverrfaglig forskning på rytme, tid og bevegelse
Senteret skal studere de kognitive mekanismene som ligger til grunn for menneskelig rytme, i musikk, bevegelse og audiovisuelle medier.

Toppforskningsmiljøer støttet av Norges Forskningsråd

Tre unge forskertalenter ved HF:

Prosjekter som ble tildelt midler i kategorien Toppforsk:

  • Musikk og mikrorytmikk
    Prosjektet undersøker hvilke aspekter ved musikalsk lyd som er viktig for hvordan vi sanser timing og rytme på mikronivå.
  • ConceptLab
    Temaet for prosjektet Conceptual Engineering er spørsmålet om hvordan begreper kan være defekte og hvordan de kan forbedres.

Tverrfaglige satsinger ved UiO

UiO:Energi skal fremme nye måter å bruke energi på for å redusere klima- og miljøproblemer.

Prosjekter med deltakere fra HF:

Tverrfaglige forskningsområder ved HF

Disse tre miljøene ble tildelt midler fra fakultetet i 2013:

ScanGuilt: Skandinaviske fortellinger om skyld og privilegier i en globaliseringstid
Institutt for lingvistiske og nordiske studier

Syntaks og semantikk
Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

Traveling Texts: Translation and Transnational Reception
Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk