Prosjektsider

 

 
 
 
 
 

HF:Studio logo, en underviser og et kameraHF:Studio er et 12 måneders prosjekt, der prosjektperioden løper fra desember 2020 til desember 2021.

I løpet av prosjektperioden skal videre drift utredes, med utvikling av et konsept for et permanent læringssenter som en av leveransene.

Bakgrunn

Covid-19 har aktualisert en rekke utfordringer for HFs undervisere innen digital og hybrid undervisning. Disse er særlig knyttet til behov for økt kompetanse innen digital pedagogikk og formålstjenlig bruk av plattformer og teknologi, at teknologien enten er mangelfull eller svikter, og at støttefunksjonene ikke er tilstrekkelig dimensjonert for det økte behovet.

Nye undervisningsformer, som hybridundervisning, gir også nye utfordringer både når det gjelder anskaffelse og bruk av teknologi, nye måter å tenke undervisning og gruppeinteraksjon på, og behov for nye støttetjenester. 

Det har vært mange initiativer for å bedre situasjonen. UiO sentralt har gjort en kjempeinnsats i å få på plass nye plattformer og verktøy og støttetjenester for disse. Initiativer har også kommet både fra enkeltlærere, fagmiljøer, institutter og fra fakultetet. Flere miljøer har søkt bistand fra LINK eller gjennom Dikus utlysninger. Det har vært  iverksatt mange lokale kompetansehevende tiltak. Men fra et fakultetsperspektiv ender disse satsingene opp som fragmenterte og ikke tilstrekkelige. Initiativene er alle gode, men de mangler fakultær koordinering, og de henter ikke ut potensialet som ligger i synergier mellom satsingene, i erfaringsdeling og i kollegaveiledning. Det har også manglet en mer systematisk utprøving og implementering av fagnære undervisningsmetoder og teknologier, med en pedagogisk tanke som utgangspunkt.

En ekstrabevilgning på 1,75 millioner kroner fra UiO i oktober 2020 ga HF mulighet til å etablere et prosjekt for å adressere alle disse utfordringene. Det ble også besluttet å etablere et kraftsentrum i form av et kombinert digitalstudio/laboratorium i Sophus Bugges Hus, med tilhørende bemanning. Her skulle det fokuseres på å utvikle innovative og kvalitetssikrede undervisningsopplegg innenfor fokusområdet, foruten å bistå med produksjon av lyd- og videomateriale.

Prosjektet og senteret fikk navnet HF:Studio. 

Prosjektbeskrivelse og mål

 

Aktiviteter, leveranser og tidsplan

Leveranse Status og tidsplan
Etablere og bygge ut nettsted: hf.uio.no/hf-studio Januar 21 og pågående
Etablere og drifte interaktivt rom i Teams for brukerstøtte og erfaringsdeling Januar 21 og pågående
Rekruttere rådgiver i IT og pedagogikk 100 % stilling Tiltrer 2. juni
Etablere lokal organisering av fagnær IT-støtte til utdanning:
Koordinering, superbrukere, første- og andrelinjestøtte for utvalgte plattformer og verktøy. Avklare linjer i forhold til bestående organisasjon og UiO:IT.
Høsten 21
Rekruttere digital vaktmester og etablere førstelinje for henvendelser: 
Kontaktpunkter, RT-kø, rutiner, etc.
I drift fra januar 21
Rekruttere tre studentmedarbeidere i 20 % I drift fra april/mai 21
Etablere digitalstudio/lab i Sophus Bugges hus I drift fra april 21.
Offisiell åpning i august 21
Ta HF:Studio (rommet) i bruk som digitalstudio og som undervisningslaboratorium; la lærere teste ut og trene seg i metoder, teknikker og teknologier, og produsere medieinnhold.  Fra mai 21
Dokumentere HFs læringsassistentordning. Bistå med opplæring.
Etablere støtte for undervisningsassistenter / tekniske assistenter.
Mai 21 og pågående
Bistå med å løfte digital infrastruktur i HFs undervisningsrom. Fra april 21 og pågående
Hybridløftet: sammen med IT/AV.
a) Etablere et seminarrom i SBH med fullverdig hybridoppsett før august 21.
b) Avholde tre arrangementer før august 21, med fokus på hybridundervisning.
c) Teste og bestille ekstra utstyr (høyttalermikrofoner etc) for utlån. 
d) Utarbeide informasjonsmateriale, veiledninger og opplæringstiltak.
Fra april 21 og pågående

Arrangementer, kurs, opplæring.
Fokus på kompetanseheving og erfaringsdeling.
Workshops, webinarer, seminarer, lynkurs, produksjon av demoer og opplæringsmateriell.

Fra april 21 og pågående
Bygge opp et miljø og rutiner for søknadsstøtte.
Etablere rutiner og dokumentasjon for utlysninger av eksterne midler.
Fra mai 21 og pågående
Utvikle en strategisk plan for bruk av HFs LINK-timer.
Administrere tildelte LINK-timer og fungere som bindeledd mellom LINK og HFs miljøer. Være partner for HFs deltakere i 50-timers kurset.
Fra april 21 og pågående
Delta i relevante UiO- og HF-prosjekter
Delta i HF-nettverk
Delta i UiO-nettverk
Støttemiljø for alle HFs representanter innen nettverk med kobling til IT og pedagogikk, f.eks. SK-ITU
Fra februar 21 og pågående
Samarbeid med andre læringssentre ved UiO  
Utrede konsept for permanent læringssenter ved HF.
Behov, muligheter, innhold, organisering, finansiering, lokalisering.
 

Organisering

HF:Studio er organisert som et prosjekt, med bred deltakelse fra intern organisasjon. Prosjektet har ukentlige status- og arbeidsmøter, og bruker Teams som samarbeidsplattform.

Prosjekteier

 • Gunn Enli (studiedekan ved HF)

Styringsgruppe 

 • Gunn Enli (studiedekan ved HF)
 • Julianne Krohn-Hansen (seksjonsleder, studieseksjonen HF)
 • Bernt Brundtland (seksjonsleder, IT-seksjonen HF)
 • Tor Egil Førland (instituttleder, IFIKK)

Rådgivende organer

 • Undervisningsledernettverket ved HF
 • LINK

Prosjektgruppe

 • Stig Mikalsen (rådgiver, studieseksjonen HF, prosjektleder juli 2021 til januar 2022)
 • Siri Marie Aamodt (prosjektleder til juli 2021)
 • Arnt Maasø (faglig leder, førsteamanuensis ved IMK, oppstart til januar 2022)
 • Peter Edwards (førsteamanuensis ved IMV)
 • Bernt Brundtland (seksjonsleder, IT-seksjonen HF)
 • Lene Ørbech Jensen (studiekonsulent, IKOS)
 • Peter Kristoffersen (studieseksjonen, HF)
 • Helene Aalborg Christiansen (rådgiver, LINK) (til april 2021)
 • Baoxin Long (rådgiver, IT-seksjonen HF, fra juli 2021)

 

Publisert 23. apr. 2021 14:01 - Sist endret 20. jan. 2022 13:07