Ruth Solveig Hemstad

Tags: History

Publications

 • Hemstad, Ruth Solveig (2019). I ‘Tidens Fylde’. Panskandinaviske publisister og transnasjonale tidsskrifter, I: Aasta Marie Bjorvand Bjørkøy; Ruth Solveig Hemstad; Aina Nøding & Anne Birgitte Rønning (red.),  Litterære verdensborgere: Transnasjonale perspektiver på norsk bokhistorie 1519–1850.  Nasjonalbiblioteket.  ISBN 978-82-7965-414-8.  s 377 - 404
 • Hemstad, Ruth Solveig (2019). Nordisk offentlighet etter 1814. Grenser og grenseoverskridelser, I: Ruth Hemstad & Dag Michalsen (red.),  Frie ord i Norden? : offentlighet, ytringsfrihet og medborgerskap 1814-1914.  Pax Forlag.  ISBN 9788253041179.  s 59 - 86
 • Hemstad, Ruth Solveig; Rønning, Anne Birgitte; Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand & Nøding, Aina (2019). Transnasjonale perspektiver på norsk bokhistorie 1519-1850, I: Aasta Marie Bjorvand Bjørkøy; Ruth Solveig Hemstad; Aina Nøding & Anne Birgitte Rønning (red.),  Litterære verdensborgere: Transnasjonale perspektiver på norsk bokhistorie 1519–1850.  Nasjonalbiblioteket.  ISBN 978-82-7965-414-8.  s 10 - 27
 • Michalsen, Dag & Hemstad, Ruth (2019). Frie ord i Norden?, I: Ruth Hemstad & Dag Michalsen (red.),  Frie ord i Norden? : offentlighet, ytringsfrihet og medborgerskap 1814-1914.  Pax Forlag.  ISBN 9788253041179.  Kapittel 1.
 • Hemstad, Ruth (2018). "Norden" og "Skandinavien". Begrepsbruk i brytningstid, I: Erik Bodensten; Kajsa Brilkman; David Larsson Heidenblad & Hanne Sanders (red.),  Nordens historiker: En vänbok till Harald Gustafsson.  Lunds Universitet.  ISBN 978-91-88473-59-2.  Kapittel.  s 45 - 60
 • Hemstad, Ruth (2018). Scandinavianism. Mapping the Rise of a New Concept. Contributions to the History of Concepts.  ISSN 1807-9326.  13(1), s 1- 21 . doi: 10.3167/choc.2018.130102
 • Hemstad, Ruth (2018). "Skandinaviens geografi". Lærebokstrid og kartdebatt – alternative nasjonsbyggingsprosjekter 1815–1846. Norsk pedagogisk tidsskrift.  ISSN 0029-2052.  102(2), s 114- 132 . doi: DOI: 10.18261
 • Hemstad, Ruth Solveig (2018). ’Skandinavismens’ tilkomst som samtidig og omstridt begrep, I: Ruth Solveig Hemstad; Jes Fabricius Møller & Dag Thorkildsen (red.),  Skandinavismen. Vision og virkning..  Syddansk Universitetsforlag.  ISBN 978-87-408-3121-4.  kapittel 2.  s 21 - 43
 • Hemstad, Ruth Solveig; Thorkildsen, Dag & Møller, Jes Fabricius (2018). Skandinavismen som visjon og påvirkningskraft, I: Ruth Solveig Hemstad; Jes Fabricius Møller & Dag Thorkildsen (red.),  Skandinavismen. Vision og virkning..  Syddansk Universitetsforlag.  ISBN 978-87-408-3121-4.  kapittel 1.  s 9 - 20
 • Hemstad, Ruth Solveig (2017). Geopolitikk og geografibøker for folket. Den norsk-svenske unionens besværlige beskrivelser, I: Merethe Roos & Johan Tønnesson (red.),  Sann opplysning? Naturvitenskap i nordiske offentligheter gjennopm fire århundrer.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202566265.  kapittel.  s 107 - 132
 • Hemstad, Ruth Solveig (2017). ’Kampagnen med Blæk istedet for Blod’. Håndskrifter, trykk og opinionskamp i skandinavisk offentlighet, 1801–1814. Sjuttonhundratal: Nordic Yearbook for Eighteenth-Century Studies.  ISSN 1652-4772.  14, s 104- 126 . doi: http://dx.doi.org/10.7557/4.4158
 • Hemstad, Ruth Solveig (2016). 1905 – kulturunionens oppløsning?, I: Rasmus Glenthøj (red.),  Mellem brødre. Dansk-norsk samliv i 600 år.  Scandinavian Academic Press.  ISBN 978-87-12-05302-6.  Kapittel.  s 148 - 161
 • Hemstad, Ruth Solveig (2016). Berserker, værhaner og svensk smiger. Christiania høsten 1814, I: Ruth Solveig Hemstad & Bjørn Arne Steine (red.),  Overgangstid. Forargelse og forsoning høsten 1814.  Akademisk Publisering.  ISBN 978-82-8152-046-2.  Kapittel.  s 99 - 112
 • Hemstad, Ruth Solveig & Steine, Bjørn Arne (2016). Innledning: Storting, nasjon og union høsten 1814, I: Ruth Solveig Hemstad & Bjørn Arne Steine (red.),  Overgangstid. Forargelse og forsoning høsten 1814.  Akademisk Publisering.  ISBN 978-82-8152-046-2.  Innledning.  s 9 - 16
 • Hemstad, Ruth Solveig (2015). Madame de Staël and the war of opinion regarding the cession of Norway 1813‒1814. Scandinavica - International Journal of Scandinavian Studies.  ISSN 0036-5653.  54(1), s 100- 120
 • Hemstad, Ruth Solveig (2015). Pamfletter, proklamasjoner og propaganda: Pennekrigen om Norge rundt 1814 fra et dagboksperspektiv, I: Odd Arvid Storsveen (red.),  Smak av frihet. 1814-grunnloven. Historisk virkning og sosial forankring..  Scandinavian Academic Press.  ISBN 97-882-304-01729.  Kapittel 1.  s 21 - 61
 • Hemstad, Ruth Solveig (2015). Propagandakrigen om Norge i europeisk presse 1813‒1814. Pressehistorisk tidsskrift.  ISSN 1891-9472.  (23), s 10- 25
 • Hemstad, Ruth Solveig (2014). En kampagnen med Blæk istedet for Blod. Aftenposten Historie.  ISSN 1894-5775.  (1), s 28- 30
 • Hemstad, Ruth Solveig (2014). Fra "Det förenade Scandinavien" til "Den skandinaviska halfön" : skandinavistisk propaganda før skandinavismen, 1808-1814, I: Magdalena Hillström & Hanne Sanders (red.),  Skandinavism : en rörelse och en idé under 1800-talet.  Makadam Förlag.  ISBN 9789170611353.  Kapittel.  s 47 - 81

View all works in Cristin

 • Bjørkøy, Aasta Marie Bjorvand; Hemstad, Ruth Solveig; Nøding, Aina & Rønning, Anne Birgitte (red.) (2019). Litterære verdensborgere: Transnasjonale perspektiver på norsk bokhistorie 1519–1850. Nasjonalbiblioteket.  ISBN 978-82-7965-414-8.
 • Hemstad, Ruth & Michalsen, Dag (red.) (2019). Frie ord i Norden? : offentlighet, ytringsfrihet og medborgerskap 1814-1914. Pax Forlag.  ISBN 9788253041179.  492 s.
 • Hemstad, Ruth Solveig; Møller, Jes Fabricius & Thorkildsen, Dag (red.) (2018). Skandinavismen. Vision og virkning.. Syddansk Universitetsforlag.  ISBN 978-87-408-3121-4.  318 s.
 • Hemstad, Ruth Solveig & Steine, Bjørn Arne (red.) (2016). Overgangstid. Forargelse og forsoning høsten 1814. Akademisk Publisering.  ISBN 978-82-8152-046-2.  220 s.

View all works in Cristin

 • Hemstad, Ruth (2018). Amalgamation, unification and national identities. Comparing the United Kingdom of the Netherlands and the United Kingdoms of Norway and Sweden, 1814-1830.
 • Hemstad, Ruth (2018). Bokanmeldelse: «Allmenningen. Historien om norsk offentlighet. Red. Jostein Gripsrud». Historisk Tidsskrift.  ISSN 0018-263X.  97(4), s 352- 356
 • Hemstad, Ruth (2018). Fra Skandinaviens til Nordens historie – nasjonens historie og geografi i transnasjonal skoleoffentlighet.
 • Hemstad, Ruth (2018). Images and narratives of Scandinavia and Scandinavianism. Competing national aspirations in mid-19tC Scandinavian countries.
 • Hemstad, Ruth (2018). Images of ‘Scandinavia’ and ‘the Nordic’ in textbooks and maps after 1814”. Session: National and Nordic Narratives – Tensions and Transfers in Nineteenth Century Scandinavian Schools.
 • Hemstad, Ruth (2018). Images of the mundane North. Samuel Laing’s political travel accounts on Norway and Sweden in a transnational perspective.
 • Hemstad, Ruth (2018). Kampen om "Skandinavien". Fortid.  ISSN 1504-1913.  (1), s 54- 64
 • Hemstad, Ruth (2018). Mapping Scandinavia – transnational symbolic and conceptual struggles in the United Kingdoms of Sweden and Norway.
 • Hemstad, Ruth (2018). Natural borders and national tensions – descriptions of Scandinavia in textbooks and maps after 1814.
 • Hemstad, Ruth (2018). Nordic Unity’ and ‘the Scandinavian Idea’ – Nordic and Scandinavian as Rhetorical Concepts in the Nineteenth Century.
 • Hemstad, Ruth (2018). Political Utopia and Associational Mania. Pan-Scandinavian Visions of Political Representation in the 1830s and 1840s.
 • Hemstad, Ruth (2018). Skandinavisk offentlighet? Nasjonale grenser, transnasjonale muligheter etter 1814.
 • Hemstad, Ruth (2018, 12. januar). «Skandinavismen faldt, men det fælles nordiske lever».  Kristeligt Dagblad,.
 • Hemstad, Ruth (2018). Skandinavismens ambisjoner og grenser 1843–1918. Island og skandinavismen.
 • Hemstad, Ruth (2018). The Propaganda War Regarding the Cession of Norway to Sweden, 1813‒1814. Selected Papers of the Consortium on the Revolutionary Era.  ISSN 0093-2574.  2014, s 108- 127
 • Hemstad, Ruth; Larsen, Eirinn & Hommerstad, Marthe (2018). Framtidens historie. Fortid.  ISSN 1504-1913.  (4)
 • Hemstad, Ruth; Larsen, Eirinn & Hommerstad, Marthe (2018). Framtidens historie. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Hemstad, Ruth; Roos, Merethe & Edgren, Henrik (2018). "Nordisk utdanningshistorie 1814-1905". Norsk pedagogisk tidsskrift.  ISSN 0029-2052.  102(2), s 97- 100 . doi: 10.18261/issn.1504-2987
 • Hemstad, Ruth Solveig (2017, 22. august). Diamanten i frihetens diadem. [Fagblad].  Apollon 2017:3.
 • Hemstad, Ruth Solveig (2017). Mapping Scandinavia – transnational symbolic and conceptual struggles.
 • Hemstad, Ruth Solveig (2017). Scandinavianism, civil society and the public sphere – political articulation without representation.
 • Hemstad, Ruth Solveig (2017). «Skandinavia» og «skandinavisme» i begrepshistorisk perspektiv.
 • Hemstad, Ruth Solveig (2017). Skandinavisk offentlighet etter 1814? Bøkene, unionen og skandinavismen.
 • Hemstad, Ruth Solveig (2017). Skandinavisk offentlighet mellom amalgamisme og skandinavisme.
 • Hemstad, Ruth Solveig (2017). Skandinavisk offentlighet og skandinavismens omveltninger.
 • Hemstad, Ruth Solveig (2017). Skandinavisk offentlighet og trykkefrihet.
 • Hemstad, Ruth Solveig (2017). The Cultivation of a Nordic Public Sphere, 1815–1850.
 • Hemstad, Ruth Solveig (2017). Å danne et skandinavisk folk – skandinavisk offentlighet, unionen, skandinavismen og skolen.
 • Hemstad, Ruth Solveig & Pryser, Tore (2017, 14. oktober). NRK P2 Museum om Marcus Thrane, v/Øyvind Arntsen. [Radio].  NRK P2.
 • Roos, Merethe & Hemstad, Ruth Solveig (2017, 02. oktober). Læremidler på 1800-tallet. [Radio].  NRK, Jacobsen.
 • Roos, Merethe; Hemstad, Ruth Solveig & Edgren, Henrik (2017). Gud og Naturen. Avisa Vårt land.
 • Roos, Merethe; Hemstad, Ruth Solveig & Edgren, Henrik (2017). Skolehistorie på kartet. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Hemstad, Ruth (2016). Den svensk-norska unionen från Moss till Karlstad.
 • Hemstad, Ruth (2016). Frie ord i Norden – 250 år.
 • Hemstad, Ruth (2016). Nordic and Scandinavian in the nineteenth century.
 • Hemstad, Ruth (2016). Nordiske drømmer og norsk motvilje – vilkår for en skandinavisk offentlighet etter 1814.
 • Hemstad, Ruth (2016). Scandinavianism. The rise and fall of a contested and celebrated concept.
 • Hemstad, Ruth (2016). Skandinavisk offentlighet etter 1814?.
 • Hemstad, Ruth (2016). Skandinavisme som omstridt begrep i nordisk offentlighet.
 • Hemstad, Ruth (2016). Writing Scandinavianism. The public sphere and the Scandinavianist movement.
 • Hemstad, Ruth Solveig (2016). Pamfletter, proklamasjoner og propaganda. Pennekrigen om Norge rundt 1814 fra et dagboksperspektiv. Innledning til Christiane Korens dagbok 1814, I: Yngvil Beyer (red.),  Christiane Koren. Dagbok 1814.  Nasjonalbiblioteket.  ISBN 978-82-7965-267-0.  Innledning.
 • Hemstad, Ruth Solveig (2015, 07. juni). 110 år siden unionsoppløsningen. [Radio].  NRK P1s søndagsprogram Brønsj.
 • Hemstad, Ruth Solveig (2015). Britisk strid om Norges selvstendighet. Norgeshistorie.no.
 • Hemstad, Ruth Solveig (2015). Dovre faller: Nytt Venstre eller postmoderne sekstiåtterskumring?.
 • Hemstad, Ruth Solveig (2015). Editions and translations of the Norwegian Constitution.
 • Hemstad, Ruth Solveig (2015). Folkerett og konstitusjonsløfter i propagandakrigen om Norge rundt 1814.
 • Hemstad, Ruth Solveig (2015). Jubileumstiåret 2005-2014. Kunsten å jubilere.
 • Hemstad, Ruth Solveig (2015). Kampen om historien.
 • Hemstad, Ruth Solveig (2015). Mor Koren ‒ ”Norges Pleyedatter”. Nasjonalbibliotekets nettsider.
 • Hemstad, Ruth Solveig (2015). Mor Koren og pamflettkrigen om Norge rundt 1814.
 • Hemstad, Ruth Solveig (2015). Norge og Norden. Norgeshistorie.no.
 • Hemstad, Ruth Solveig (2015). Norgesspørsmålet i England. Carsten Ankers rolle.
 • Hemstad, Ruth Solveig (2015). Offentlighet og ytringsfrihet i Norden 1815-1900.
 • Hemstad, Ruth Solveig (2015). Propagandakrigen om Norge. Norgeshistorie.no.
 • Hemstad, Ruth Solveig (2015). Skandinavisk offentlighet mellom amalgamasjon og skandinavisme.
 • Hemstad, Ruth Solveig (2015). Skandinavisme og skandinavisk samarbeid. Norgeshistorie.no.
 • Hemstad, Ruth Solveig (2015). Skandinavismen og drømmen om et forent Norden.
 • Hemstad, Ruth Solveig (2015). The Congress of Vienna and the Scandinavian Press.
 • Hemstad, Ruth Solveig (2015). The Congress of Vienna and the destiny of Norway.
 • Hemstad, Ruth Solveig (2015, 20. november). Veien til frihet og offentlighet i Norden. [Internett].  UiOs nettsider. HF-fakultetet.
 • Hemstad, Ruth Solveig (2014). […] es will den Frieden auf der scandinavischen Halbinsel’. Propaganda- og pamflettkrigen om Norge 1812–1814.
 • Hemstad, Ruth Solveig (2014). ”‘[…] ved søde Ord, og tomme Løfter’. Propagandakrigen om Norge 1812‒1814.
 • Hemstad, Ruth Solveig (2014). ’[…] ved søde Ord, og tomme Løfter’. Propagandakrigen om Norge 1812‒1814.
 • Hemstad, Ruth Solveig (2014). "[...] almost an independant state" : Propaganda- og pamflettkrigen om Norge i Storbritannia 1813-1814, I: Knut Peter Arstad (red.),  Norden i Napoleonskrigene : krig på sjø og land.  Forsvarsmuseet.  ISBN 9788291218618.  Kapittel.  s 339 - 374
 • Hemstad, Ruth Solveig (2014, 11. mai). 1814 på 24 timer: Lord Greys tale. [TV].  NRK 2.
 • Hemstad, Ruth Solveig (2014, 11. mai). 1914 på 24 timer: Ytre og indre press: om propagandakrigen. [TV].  NRK 2.
 • Hemstad, Ruth Solveig (2014). Berserker, værhaner og svensk smiger. Christiania høsten 1814.
 • Hemstad, Ruth Solveig (2014). Biografiske kilder til 1814 i Nasjonalbiblioteket.
 • Hemstad, Ruth Solveig (2014). Den norske og den svenske feltpressen, pamfletter og propaganda.
 • Hemstad, Ruth Solveig (2014). Den norsk-svenske propagandakrigen og prestenes rolle.
 • Hemstad, Ruth Solveig (2014). Den store 1814-quizen/Den lille 1814-quizen. Forskningstorget 2014, Norges forskningsråd.
 • Hemstad, Ruth Solveig (2014, 06. januar). Direkteintervju fra Berlin ang. svenskekongens nei. [TV].  NRK TV Aktuelt.
 • Hemstad, Ruth Solveig (2014). Eit delikat spørsmål : den britiske debatten om Noreg i 1814. Syn og Segn.  ISSN 0039-7717.  121(2), s 86- 90
 • Hemstad, Ruth Solveig (2014, 15. februar). En norsk hellig krig.  Vårt Land.
 • Hemstad, Ruth Solveig (2014). Feiring av unionsdagen 4. november.
 • Hemstad, Ruth Solveig (2014). Folk eller fe? Debatten i Storbritannia om det norske folks rett 1813–1814.
 • Hemstad, Ruth Solveig (2014, 10. januar). Forskning och kunskap om Sverige och Finland. [Internett].  Addeto.

View all works in Cristin

Published Jan. 5, 2016 9:09 AM - Last modified Feb. 22, 2019 1:03 PM