Erling Sverdrup Sandmo

Professor - History
Image of Erling Sverdrup Sandmo
Norwegian version of this page
Phone +47-22858495
Room B 532
Available hours Etter avtale
Username
Visiting address IAKH Niels Henrik Abels hus 2. etg Moltke Moes vei 35 0851 OSLO
Postal address Postboks 1008 Blindern 0315 OSLO

For more information, please see my Norwegian page.

Tags: History

Publications

Bøker

 • Tingets tenkemåter: Kriminalitet og rettssaker i Rendalen, 1763 - 97 (Oslo: Tingbokprosjektet 1991)
 • Klassisk musikk (sammen med Katrine Sæverud) (Oslo: Gyldendal 1993)
 • Mordernes forventninger: Kriminalitetshistoriske essay (Oslo: Universitetsforlaget 1998)
 • Voldssamfunnets undergang: Om disiplineringen av Norge på 1600-tallet (Oslo: Universitetsforlaget 1999)
 • Norsk historie I: 750 - 1537 og II: 1537 - 1814 (sammen med Ole Georg Moseng, Erik Opsahl og Gunnar Pettersen) (Oslo: Tano/Universitetsforlaget 1999 og 2003. Revidert utgave av bind I, Universitetsforlaget 2007)
 • Et eget århundre: Norsk orkestermusikk 1905 - 2005 (redaktør) (Oslo: Forlaget Press 2004)
 • Noen spor (sammen med Willy Pedersen og Finn Skårderud) (Oslo: Universitetsforlaget 2004)
 • Siste ord: Høyesterett i norsk historie 1905 - 1965 (Oslo: Cappelen 2005)
 • Hør! Morgenbladets julebok 2005 (Oslo: Morgenbladet)
 • Humaniora - en innføring. Prøveutgave (sammen med Helge Jordheim, Anne Birgitte Rønning og Mathilde Skoie) (Oslo: Universitetsforlaget 2007)
 • Kulturanalyse: en teksthistorie (sammen med Anne Eriksen, Anders Johansen og Siv Ellen Kraft) (Oslo: Pax 2008)
 • Humaniora - en innføring. (sammen med Helge Jordheim, Anne Birgitte Rønning og Mathilde Skoie) (Oslo: Universitetsforlaget 2008)

Artikler og bokkapitler

 • Foucaults fengsel: En presentasjon av Det moderne fengsels historie, i Historisk tidsskrift 1/1992
 • Maktens beroligende blikk: Historiske teorier om sivilisering og disiplinering, i Scandia 1/1994
 • Det pussige er jo at Arne Scheie er Norges ledende historiker, i Arr 3/4 1994
 • ’Et virkeligt mandfolk’: Teorier om kjønn i det tidlig-moderne Europa, i (svensk) Historisk tidskrift 4/1995
 • Det godes problem, i Nytt norsk tidsskrift 1/1996
 • ‘... som en bedøvet pasient på legens bord’: Om historiografier og kategorier, i Tidsskrift for samfunnsforskning 3/1997
 • Voldsteoretiker eller teoretisk voldsmann?, i Tor Egil Førland (red.), Norbert Elias: En sosiolog for historikere? Tid og Tanke, skriftserie fra Historisk institutt, UiO 1/1997
 • The History of Truth and the Concept of Violence i Sølvi Sogner (red.), Fact, fiction and forensic evidence. Tid og Tanke, skriftserie fra Historisk institutt, UiO, 2/1997
 • Æren og den borgerlige offentligheten: en musikkhistorie, i Dugnad 3/1998
 • Kunsten å diskutere: Svar til Steinar Imsen, i Historisk tidsskrift 2/1999
 • Foucault som maktteoretiker, i Fredrik Engelstad (red.): Om makt: teori og kritikk (Oslo: ad Notam Gyldendal 1999)
 • Mer og mindre sannhet, i Historisk tidsskrift 3/1999
 • Innledende essay, i Michel Foucault: Galskapens historie i fornuftens tidsalder (Oslo: Den norske bokklubben – Århundrets bibliotek 1999)
 • The History of Violence in the Nordic Countries: A Case Study, i Scandinavian Journal of History 25 (2000)
 • Historie som fasit: Et svar til Kåre Tønnesson og Tor Egil Førland, i Historisk tidsskrift 3/2000
 • Strictly Liberal: The Supreme Court and Sexual Morals in Inter-War Norway, i Pathways to the Past. Festskrift til Sølvi Sogner (Oslo: Novus forlag 2000)
 • Sannhetens historie – en sluttkommentar, i Historisk tidsskrift 1/2001
 • Rt. 1920 s. 677: Om jus, politikk, straff og det trivielle i rettshistorien, i Espen Schaanning (red.), Straff i det norske samfunnet (Oslo: Humanist forlag 2002)
 • Gammel og ny kulturhistorie, i Anders Johansen (red.), Tingenes tale. Innspill til museologi (Universitetet i Bergen 2002)
 • Volden i hvitøyet: Om drapets estetikk og betydning hos Shakespeare, Callot og Goya, i Eva Österberg og Marie Lindstedt (red.), Våldets mening: Makt, minne, myt (Lund: Nordic Academic Press 2004)
 • Thinking in the ting: Violence, discourse and truth in early modern Norway, i Siri Gerrard et al., Situated Knowledges: Gender, Culture and the Production of Knowledge (Delft: Eburon Press 2005)
 • Et uvisst sted, i Thorvald Steen (red.), Asylet: Gaustad sykehus 150 år (Oslo: Aschehoug 2005)
 • Hvorfor ikke? og Æreskulturens fall og vekst, begge i Kenneth Johansson (red.), Hedersmord: Tusen år av hederskulturer (Lund: Historiska Media 2005). 
 • Atskillelsen av kunstmusikk og folkemusikk på 1700-tallet, i Ola Alsvik (red.), Musikk, identitet og sted (Oslo: Norsk lokalhistorisk institutt 2005)
 • Drømmen om noe mer, etterord i Henrik Ibsen, Når vi døde vågner (Oslo: Gyldendal 2005). Også i antologi med Ibsen-etterord finansiert av Utenriksdepartementet og oversatt til engelsk, tysk, fransk, spansk, italiensk, russisk og kinesisk (Oslo: Gyldendal 2006)
 • Anmeldelse av Jørn Øyrehagen Sunde, Speculum legale – rettsspegelen, i Historisk tidsskrift 3/2006
 • Stil og sted: Knut Mykland som historieforfatter, i Historisk tidsskrift 4/2006
 • Just past: on historical and legal history, i Kenneth Johansson og Marie Lindstedt Cronberg (eds.), Vänskap över gränser: En festskrift till Eva Österberg (Lund 2007)
 • Anmeldelse av Christopher Collstedt, Duellanten och rättvisan: Duellbrott och synen på manlighet i stormaktstidens slutskede, i Historisk tidsskrift 4/2007
 • Hva handler musikkhistorien om?, anmeldelse av Harald Herresthal, Musikkens verden: Den klassiske musikkens historie, i Prosa 2/2008.
 • Objektivitet som historisk fellesskap, i Fortid 1/2008
 • Fortid, fakta, fiksjon. Om tekst og politikk i historieskrivningen, i Prosa 5/2009.
 • Disiplin og maskerade: Opera som regjering på 1700-tallet, i Norsk antropologisk tidsskrift 4/2009
 • The Emperor and the Aunts, i Anne Eriksen og Jón Viðar Sigurðsson (red.), Negotiating Pasts in the Nordic Countries: Interdisciplinary studies in history and memory (Lund: Nordic Academic Press, 2009)
 • Sandmo, Erling Sverdrup (2019). Historien om en historia: Olaus Magnus i et bokhistorisk perspektiv, I: Aasta Marie Bjorvand Bjørkøy; Ruth Solveig Hemstad; Aina Nøding & Anne Birgitte Rønning (red.),  Litterære verdensborgere: Transnasjonale perspektiver på norsk bokhistorie 1519–1850.  Nasjonalbiblioteket.  ISBN 978-82-7965-414-8.  Kapittel 3.  s 56 - 80
 • Sandmo, Erling Sverdrup (2019). The Champion of the North: World Time in Olaus Magnus' Carta Marina, In Helge Jordheim & Erling Sverdrup Sandmo (ed.),  Conceptualizing the World.  Berghahn Books.  ISBN 9781789200362.  Chapter 18.  s 274 - 285
 • Sandmo, Erling Sverdrup & Jordheim, Helge (2019). The World as Concept and Object of Knowledge, In Helge Jordheim & Erling Sverdrup Sandmo (ed.),  Conceptualizing the World: An Exploration across Disciplines.  Berghahn Books.  ISBN 978-1-78920-036-2.  Introduction.  s 1 - 24
 • Jordheim, Helge & Sandmo, Erling Sverdrup (2018). The World as Concept and Object of Knowledge, In Helge Jordheim (ed.),  Conceptualizing The World. An Investigation Across Disciplines.  Berghahn Books.  ISBN 978-1-78920-036-2.  1.
 • Sandmo, Erling Sverdrup (2018). Circulation and monstrosity: The sea-pig and the walrus as objects of knowledge in the sixteenth century, In  Circulation of Knowledge: Explorations in the History of Knowledge.  Nordic Academic Press.  ISBN 978-91-88661-28-9.  Chapter 9.  s 175 - 196
 • Sandmo, Erling Sverdrup (2017). Mange sanger i historien: om koret som ramme rundt tidlig-moderne tidsforståelser, I: Arne Hveem Alsvik; Knut Kjeldstadli; Kim Gunnar Helsvig & Kari-Ellen Lindbekk (red.),  I det lange løp: Festskrift til Jan Eivind Myhre.  Pax Forlag.  ISBN 9788253039695.  Kapittel.  s 252 - 264
 • Sandmo, Erling Sverdrup (2015). Gjentakelsens kunst: om Edward Saids Musical Elaborations. Arr. Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  27(1), s 3- 11
 • Sandmo, Erling Sverdrup (2015). Lærerinnenes nysgjerrighet. Foreningsliv og kvinnefellesskap i Bergen tidlig på 1900-tallet, I:  Myndighet og medborgerskap: Festskrift til Gro Hagemann på 70-årsdagen 3. september 2015.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-819-7.  Kapittel.  s 141 - 155
 • Sandmo, Erling Sverdrup (2015). The politics of passion: Absolutism, opera, and critique in Gustavian Sweden, In Ellen Marie Krefting; Aina Nøding & Mona Renate Ringvej (ed.),  Eighteenth century periodicals as agents of change. Perspectives on Northern Enlightenment.  Brill Academic Publishers.  ISBN 9789004290051.  Kapittel 13.  s 236 - 251
 • Sandmo, Erling Sverdrup (2014). Kunnskapssamfunn og samfunnskunnskap. Om sjøuhyrer, runebommer og fornuftens historie. Samtiden.  ISSN 0036-3928.  (2), s 16- 28
 • Sandmo, Erling Sverdrup (2013). Avstandens fortryllelse. Scandia: Tidsskrift för historisk forskning.  ISSN 0036-5483.  79(2), s 59- 67
 • Sandmo, Erling Sverdrup (2013). Despots, Triangles, and Bass Drums: Orientalism on the Operatic Stage in Gustav III’s Stockholm. Opera Quarterly.  ISSN 0736-0053.  29(1), s 1- 17
 • Sandmo, Erling Sverdrup (2012). Despots, Triangles, and Bass Drums: Orientalism on the Operatic Stage in Gustav III's Stockholm. Opera Quarterly.  ISSN 0736-0053.  28(3-4), s 213- 229 . doi: 10.1093/oq/kbs051
 • Sandmo, Erling Sverdrup (2012). Rulers, Ghosts, and Prophets: Romans in Romantic Opera, In Timothy Saunders; Charles Martindale; Ralph Pite & Mathilde Skoie (ed.),  Romans and romantics.  Oxford University Press.  ISBN 978-0-19-958854-1.  17.  s 347 - 362
 • Sandmo, Erling Sverdrup (2012). Tenk om det er sant: Evolusjonsteori, nevrovitenskap og historieskrivning. Arr. Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  (1), s 87- 92
 • Jordheim, Helge & Sandmo, Erling Sverdrup (2011). Hva verden var: en forfallshistorie, I:  Verden. Begreper i historien.  Unipub forlag.  ISBN 9788274774490.  Del 1.
 • Sandmo, Erling Sverdrup (2010). "Hvordan det egentlig var". Nytt Norsk Tidsskrift.  ISSN 0800-336X.  27(1/2), s 9- 21
 • Sandmo, Erling Sverdrup (2009). Disiplin og maskerade: Opera som regjering på 1700-tallet. Norsk Antropologisk Tidsskrift.  ISSN 0802-7285.  20(4), s 222- 235 . doi: http://www.idunn.no/ts/nat/2009/04
 • Sandmo, Erling Sverdrup (2009). Orfeus og skyggene: antikken på operascenen, I: Mathilde Skoie & Gjert Vestrheim (red.),  Antikken i ettertiden.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01482-1.  Kapittel.  s 109 - 127
 • Sandmo, Erling Sverdrup (2009). The Emperor and the Aunts, In Anne Eriksen & Jon Vidar Sigurdsson (ed.),  Negotiating Pasts in the Nordic Countries. Interdisciplinary Studies in History and Memory.  Nordic Academic Press.  ISBN 9789185509331.  Kapittel.  s 289 - 308
 • Sandmo, Erling Sverdrup (2008). Forfatterintroduksjoner, I: Anne Eriksen; Anders Johansen; Siv Ellen Kraft & Erling Sandmo (red.),  Kulturanalyse. En teksthistorie.  Pax Forlag.  ISBN 978-82-530-3114-9.  Introduksjonskapitler.
 • Sandmo, Erling Sverdrup (2008). Om folket, I: Anne Eriksen; Anders Johansen; Siv Ellen Kraft & Erling Sandmo (red.),  Kulturanalyse. En teksthistorie.  Pax Forlag.  ISBN 978-82-530-3114-9.  Oversiktsartikkel.
 • Sandmo, Erling Sverdrup; Eriksen, Anne; Kraft, Siv Ellen & Johansen, Anders (2008). Innledning, I: Anne Eriksen; Anders Johansen; Siv Ellen Kraft & Erling Sandmo (red.),  Kulturanalyse. En teksthistorie.  Pax Forlag.  ISBN 978-82-530-3114-9.  Innledningskapittel.
 • Sandmo, Erling Sverdrup (2007). Just past: on historical and legal history, In Kenneth Johansson & Marie Lindstedt Cronberg (ed.),  Vänskap över gränser. En festskrift till Eva Österberg.  Lund University, Department of History.  ISBN 978-91-633-1353-0.  Kapittel 6.  s 113 - 128

View all works in Cristin

 • Jordheim, Helge & Sandmo, Erling Sverdrup (ed.) (2019). Conceptualizing the World. Berghahn Books.  ISBN 9781789200362.  397 s.
 • Jordheim, Helge & Sandmo, Erling Sverdrup (ed.) (2019). Conceptualizing the World: An Exploration across Disciplines. Berghahn Books.  ISBN 978-1-78920-036-2.  397 s.
 • Sandmo, Erling Sverdrup (2019). Monstrous: Sea Monsters in Maps and Literature 1491 - 1895. Nasjonalbiblioteket.  ISBN 9788279654018.  97 s.
 • Sandmo, Erling Sverdrup (2018). Ungeheuerlich: Seemonster in Karten und Litteratur. Nagel und Kimche.  ISBN 9783312010943.  108 s.
 • Sandmo, Erling Sverdrup; Nordberg, Kari Hernæs; Hammar, Anna Nilsson; Heidenblad, David Larsson & Östling, Johan (2018). Circulation of Knowledge: Explorations in the History of Knowledge. Nordic Academic Press.  ISBN 978-91-88661-28-9.  256 s.
 • Sandmo, Erling Sverdrup (2017). Tid för historia: en bok om historiska frågeställningar. Studentlitteratur AB.  ISBN 9789144113449.  230 s.
 • Sandmo, Erling Sverdrup (2017). Uhyrlig: Sjømonstre i kart og litteratur 1491 - 1895. Nasjonalbiblioteket.  ISBN 9788279653219.  95 s.
 • Sandmo, Erling Sverdrup (2016). Tid til historie: en bog om historiske spørgsmål. Hans Reitzels Forlag.  ISBN 9788741265087.  256 s.
 • Sandmo, Erling Sverdrup (2015). Tid for historie: En bok om historiske spørsmål. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215016443.  248 s.
 • Sandmo, Erling Sverdrup; Sandvik, Hilde; Nordberg, Kari Hærnes & Roll-Hansen, Hege (2015). Myndighet og medborgerskap: Festskrift til Gro Hagemann på 70-årsdagen 3. september 2015. Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-819-7.  358 s.
 • Ytreberg, Espen; Jordheim, Helge; Rem, Tore; Hvattum, Mari; Brekke, Torkel; Asdal, Kristin & Sandmo, Erling Sverdrup (2014). Hva skal vi med humaniora? Rapport om de humanistiske fagenes situasjon i Norge. Fritt Ord.  ISBN 978-82-996554-3-9.  171 s.
 • Falkeid, Unn; Jordheim, Helge; Maurseth, Anne Beate & Sandmo, Erling Sverdrup (2011). Seyla Benhabib: Et annet verdensborgerskap. Cappelen Damm AS.  ISBN 978-82-02-35091-8.  124 s.
 • Jordheim, Helge; Rønning, Anne Birgitte; Skoie, Mathilde & Sandmo, Erling Sverdrup (2011). Humaniora. En innføring. 2. utgave. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01868-3.  457 s.
 • Jordheim, Helge; Sandmo, Erling Sverdrup & Braun, Hermann (2011). Verden. Begreper i historien. Unipub forlag.  ISBN 9788274774490.  158 s.
 • Sandmo, Erling Sverdrup; Eriksen, Anne; Kraft, Siv Ellen & Johansen, Anders (red.) (2008). Kulturanalyse - en teksthistorie. Pax Forlag.  ISBN 9788253031149.  528 s.
 • Sandmo, Erling Sverdrup; Rønning, Anne Birgitte; Jordheim, Helge & Skoie, Mathilde (2008). Humaniora - en innføring. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215013367.  430 s.
 • Sandmo, Erling Sverdrup; Moseng, Ole Georg; Opsahl, Erik & Pettersen, Gunnar Ingolf (2007). Norsk historie I: 750 - 1537. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-00415-0.  461 s.
 • Rønning, Anne Birgitte; Jordheim, Helge; Sandmo, Erling Sverdrup & Skoie, Mathilde (2007). Humaniora. En innføring. Prøveutgave. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-00968-1.  393 s.

View all works in Cristin

 • Sandmo, Erling Sverdrup (2018). Surekha Davies, Renaissance Ethnography and the Invention of the Human: New Worlds, Maps and Monsters. Somatechnics.  ISSN 2044-0138.  8(2), s 269- 272
 • Hvinden, Bjørn; Enebakk, Vidar; Fjørtoft, Kjersti; Holand, Ingegerd; Johnsen, Roar; Kolstad, Ivar; Nevøy, Anne; Skilbrei, May-Len Østbye; Sandmo, Erling Sverdrup; Staksrud, Elisabeth; Tande, Knut Martin; Ulleberg, Pål; Øyum, Lisbeth; Bang, Kirsten Johanne & Monsen, Tor Harald (2016). Forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi.
 • Sandmo, Erling Sverdrup (2016). Et nytt historisk kretsløp :. Heimen - Lokal og regional historie.  ISSN 0017-9841.  53(1), s 89- 92 . doi: 10.18261/issn.1894-3195-2016-01-09
 • Sandmo, Erling Sverdrup (2016). Replikk til Anne Minken. Historisk Tidsskrift (Norge).  ISSN 0018-263X.  95(1), s 147- 154 . doi: 10.18261/issn.1504-2944-2016-01-07
 • Sandmo, Erling Sverdrup (2016). Samfunn likevel : et svar til Ola Alsvik. Heimen - Lokal og regional historie.  ISSN 0017-9841.  53(1), s 82- 85 . doi: 10.18261/issn.1894-3195-2016-01-07
 • Hagelberg, Erika; Hurum, Jørn Harald & Sandmo, Erling Sverdrup (2015). Jurassic World.
 • Sandmo, Erling Sverdrup; Sandvik, Hilde; Nordberg, Kari Hærnes & Roll-Hansen, Hege (2015). Authority and Citizenship. Essays in Honour of Gro Hagemann. Preface, In  Myndighet og medborgerskap: Festskrift til Gro Hagemann på 70-årsdagen 3. september 2015.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-819-7.  Innledning.  s 19 - 22
 • Sandmo, Erling Sverdrup; Sandvik, Hilde; Nordberg, Kari Hærnes & Roll-Hansen, Hege (2015). Myndighet og medborgerskap, I:  Myndighet og medborgerskap: Festskrift til Gro Hagemann på 70-årsdagen 3. september 2015.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-819-7.  Innledning.  s 9 - 18
 • Asdal, Kristin; Brekke, Torkel; Hvattum, Mari; Jordheim, Helge; Rem, Tore; Sandmo, Erling Sverdrup & Ytreberg, Espen (2014). Humanioras muligheter. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.  s 4- 5
 • Asdal, Kristin; Brekke, Torkel; Hvattum, Mari; Jordheim, Helge; Rem, Tore; Sandmo, Erling Sverdrup & Ytreberg, Espen (2014). Hva skal vi med humanioradebatten?. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  s 24- 25
 • Asdal, Kristin; Brekke, Torkel; Hvattum, Mari; Jordheim, Helge; Rem, Tore; Sandmo, Erling Sverdrup & Ytreberg, Espen (2014). Hva skal vi med nytte?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Asdal, Kristin; Brekke, Torkel; Hvattum, Mari; Jordheim, Helge; Rem, Tore; Sandmo, Erling Sverdrup & Ytreberg, Espen (2014). Krise nå igjen?. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  s 22- 23
 • Sandmo, Erling Sverdrup (2014). Den melodiske makten: Opera som regjeringskunst under Gustav III, I: Nils Rune Langeland (red.),  Politisk kompetanse: Grunnlovas borgar 1814 - 2014.  Pax Forlag.  ISBN 978-82-530-3635-9.  Kapittel.  s 263 - 279
 • Sandmo, Erling Sverdrup (2012). Tenk om det er sant : evolusjonsteori, nevrovitenskap og historieskrivning. Arr. Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  24(1), s 87- 91
 • Dolven, Anne Katrine; Sandmo, Erling Sverdrup & Jordanova, Ludmilla (2011). Hva er det med fortiden? Teori i praksis. Show summary
 • Sandmo, Erling Sverdrup (2011). Anmeldelse av Mohammad Fazlhashemi og Eva Österberg (red.): Omodernt: Människor och tankar i förmodern tid (2009). Historisk Tidsskrift (Norge).  ISSN 0018-263X.  90(3), s 455- 461
 • Sandmo, Erling Sverdrup (2009). Fortid, fakta, fiksjon. Om tekst og politikk i historieskrivningen. Prosa - tidsskrift for skribenter.  ISSN 0805-276X.  (5), s 6- 13
 • Sandmo, Erling Sverdrup (2009). Historien på tungespissen. Bergens Tidende.  ISSN 0804-8983.
 • Sandmo, Erling Sverdrup (2009). Romans in Romantic Opera.
 • Sandmo, Erling Sverdrup (2009). Staging power, singing history: Opera as politics in late 18th century Sweden.
 • Sandmo, Erling Sverdrup (2008). Antikken forlater operascenen.
 • Sandmo, Erling Sverdrup (2008). Antikken på operascenen: En historie om metamorfose.
 • Sandmo, Erling Sverdrup (2008). Avskjed med ære. Bergens Tidende.  ISSN 0804-8983.
 • Sandmo, Erling Sverdrup (2008). Bortenfor horisonten: De fremmede som forestilling og oppdagelse i europeisk historie.
 • Sandmo, Erling Sverdrup (2008). Den nye verdens mennesker.
 • Sandmo, Erling Sverdrup (2008). Den uansvarlige pekefinger. Bergens Tidende.  ISSN 0804-8983.
 • Sandmo, Erling Sverdrup (2008). Ettertida er ikke hva den en gang var: Et glimt av apokalypsen som romantisk motiv. Fortid.  ISSN 1504-1913.  (4), s 30- 31
 • Sandmo, Erling Sverdrup (2008). Historien går igjen. Bergens Tidende.  ISSN 0804-8983.
 • Sandmo, Erling Sverdrup (2008). Historien som musikalsk erfaring.
 • Sandmo, Erling Sverdrup (2008). I all verden. Bergens Tidende.  ISSN 0804-8983.
 • Sandmo, Erling Sverdrup (2008). Kart som historisk kilde.
 • Sandmo, Erling Sverdrup (2008). Knivstikkernes håndtrykk: Konfliktløsning og forsoning i norsk historie.
 • Sandmo, Erling Sverdrup (2008). Krangel som konvensjon. Bergens Tidende.  ISSN 0804-8983.
 • Sandmo, Erling Sverdrup (2008). Kritisk kulturforskning - dannelse og praksis.
 • Sandmo, Erling Sverdrup (2008). Kulturhistoriske linjer: om å bruke musikk i historieundervisningen.
 • Sandmo, Erling Sverdrup (2008). Kulturhistoriske linjer: om å bruke musikk i historieundervisningen.
 • Sandmo, Erling Sverdrup (2008). Postmodernismen i historiefaget.
 • Sandmo, Erling Sverdrup (2008, 01. januar). På sporet - nytt på CD. [Radio].  NRK.
 • Sandmo, Erling Sverdrup (2008). The Norwegian Supreme Court and its successor, 1940-1945.
 • Sandmo, Erling Sverdrup (2008). The end of a golden age: The disappearance of antiquity from the operatic stage.
 • Sandmo, Erling Sverdrup (2008). To svovelrom og kjøkken. Bergens Tidende.  ISSN 0804-8983.
 • Sandmo, Erling Sverdrup (2008). Vold - en dårlig idé?.
 • Sandmo, Erling Sverdrup (2007). Aleksander den store som motiv i historisk tenkning fra Herodot til Oliver Stone.
 • Sandmo, Erling Sverdrup (2007). Anmeldelse av Christopher Collstedt, Duellanten och rättvisan: Duellbrott och synen på manlighet i stormaktstidens slutskede. Historisk Tidsskrift (Norge).  ISSN 0018-263X.  86(4), s 667- 672
 • Sandmo, Erling Sverdrup (2007). Capturing the Imagination: Power, Music, and the Operatic Stage in Sweden, 1772-1792.
 • Sandmo, Erling Sverdrup (2007). Den tyske komponist Johann Gottlieb Naumann.
 • Sandmo, Erling Sverdrup (2007, 15. juli). Gustav III og operaens historie. På sporets sommerutgave, program 3. [Radio].  NRK P2.
 • Sandmo, Erling Sverdrup (2007). Johann Gottlieb Naumann og kyklopenes svanesang: en operakomponist mellom historie og myte.
 • Sandmo, Erling Sverdrup (2007). Kulturhistoriske linjer: om å bruke musikk i historieundervisningen.
 • Sandmo, Erling Sverdrup (2007, 01. februar). Maktens iscenesettelse: Gustaf III. [Radio].  NRK P2: Musikkredaksjonen.
 • Sandmo, Erling Sverdrup (2007). The power of emotions - and the emotions of power: music, subjectivity, and politics in a historical perspective.
 • Sandmo, Erling Sverdrup & Krohn, Nina (2007, 01. januar). "På sporet - Nytt på CD" NRK P2s magasin for nye klassiske CD'er. Ukentlig program hele 2007. [Radio].  NRK P2.
 • Sandmo, Erling Sverdrup (2006). Anmeldelse av Jørn Øyrehagen Sunde, Speculum legale -- rettsspegelen. Ein introduksjon til den norske rettskulturen si historie i eit europeisk perspektiv. Historisk Tidsskrift (Norge).  ISSN 0018-263X.  85(3), s 542- 548
 • Sandmo, Erling Sverdrup (2006). Hvem er han i speilet? Om nymotens historieskriving om konservative jurister.
 • Sandmo, Erling Sverdrup (2006). Allverdens fortid på skjermen: Om internett som kilde til historiens globalisering og globaliseringens historie.
 • Sandmo, Erling Sverdrup (2006). Danser med jurister: Om historiefilosofi som sosial praksis.
 • Sandmo, Erling Sverdrup (2006). Høyesteretts historie 1905-65.
 • Sandmo, Erling Sverdrup (2006). Music and memory. Discussion with Vadim Gluzman on the music of Gubaidulina, Webern, and Bach.

View all works in Cristin

Published Dec. 14, 2010 2:32 PM - Last modified Apr. 23, 2019 4:21 PM

Projects