Strukturell versus estetisk konservering/ Structural versus aesthetical conservation

Når store lerret skal konserveres er hovedfokuset på å løse strukturelle problemer. Det betyr ikke at estetiske problemer ikke er viktige. Dette ble tydelig da vi på søndag arrangerte åpen dag.

In conserving big canvasses the focus is on solving structural problems. Still, aesthetical problems are of great importance. This became evident during the Open Day that we had at our working place  yesterday.

Av Marte Løvset & Nina Timmer

For English please scroll down

Flere av de besøkende på åpen dag var nysgjerrige på hva vi skulle gjøre med de store vannflekkene som er på bakteppet. I dette innlegget skal vi se nærmere på forskjellene mellom strukturell og estetisk konservering. Er den ene mer viktig enn den andre, og er de virkelig så forskjellige?

Ved konservering av store bemalte lerret er det viktigste å ordne de strukturelle problemene før de estetiske problemene. For det første kan strukturelle problemer føre til mer dramatiske visuelle skader i fremtiden. Det er også en mulighet for at kulissene blir håndtert i fremtiden, og da er det særlig viktig at materialet er stabilt. Med slike lerret er det også gjerne svært mange estetiske problem. Det er rett og slett ikke mulig å kunne behandle alle. I fjor ble det bestemt at de eneste estetiske problemene som skal behandles er de som vil være synlige fra første rad i teateret. Dette gjør det mer overkommelig å ferdigstille konserveringsarbeidet med kulissene. I tillegg er det er det en viktig etisk verdi innenfor konserveringsfeltet å være så lite invaderende i materealene som mulig.

Dette kan noen ganger være vanskelig, særlig for oss som er konservatorer under utdanning. Vi ønsker jo at det vi arbeider med skal se fint ut når vi er ferdige. På søndag da vi hadde åpen dag (vi hadde forventet at dere skulle være der …) forsto vi at estetisk konservering også kan være viktig. Flere besøkende bemerket seg de fremtredende vannskadene på bakteppet. «Hvordan har dere tenkt til å fjerne dem?»

Forhåpentligvis får vi muligheten til å vannflekkene på bakteppet i løpet av denne uken. Men først må vi gjøre ferdig det strukturelle arbeidet. Vi er nesten ferdig med konsolideringen av løse malingslag. Denne uken får vi hjelp av en ny underviser: Tine Frøysaker fra UiO. Hun introduserte oss for kantdublering med BEVA-film (en film med konsolideringsmiddel mye brukt i konservering). Dette ble gjort fordi lerretet originalt bar mye av sin egen vekt ettersom det var direkte festet til den bærende pålen.  Mye av dette stresset ble fjernet da kantdubleringen ble lagt til. Det viste seg nå at det nye lerretet som ble festet til bakteppet ikke var fullstendig festet på alle områder.Derfor har vi nå konsentrert oss om å reaktivere bevafilmen med strykejern og varmeskje. Forhåpentligvis blir dette arbeidet ferdig i morgen.

De siste dagene av sommerskolen skal brukes til å forbedre det estetiske utseendet til bakteppet. Det bør også nevnes at etter tre år med strukturelle behandlinger på bakteppet ser det allerede svært mye bedre ut. Dette viser at forskjellene mellom strukturelle og estetiske behandlinger ikke er så store.

 

Åpen dag /open day

Vannskjolder på bakteppe/ Waterstains on the backdrop

 

De røde boksene markerer hvor kantdubleringen er festet/ The red outline marks where the striplining is attached

English:

Visitors of the open day were asking how we are going to remove some disturbing water stains from the backdrop. This time we will go into the differences between structural and aesthetical conservation. Is one really more important than the other, and are they really that different?

In conserving big painted canvasses the structural problems are more important than aesthetical ones. Firstly, structural damages can cause more dramatic visual problems in the future. Furthermore, there is a possibility that the sceneries will be handled in the future, and should therefore be fairly stable. Another problem in big canvasses is that there are a lot of aesthetical problems. You simply cannot solve them all. Last year it was decided that only the disturbing areas that are visible from the ‘first row’ of the theater should be treated. This is to make it more achievable to finish the conservation work on the sceneries. Also to be as little invasive as possible, which is an important ethical value in our work.

This is hard sometimes, because we as conservators in education want to make the sceneries look more beautiful too. Yesterday, on our open day (we all expected you to be there …) it appeared that aesthetical conservation, though, is also important. Several visitors noticed the disturbing water stains on the backdrop. “How are you going to remove them?”

Hopefully we will be able to remove the water stains on the backdrop this week. But first we have to finish the structural work. We are almost done with the consolidation of the loose paint flakes and powdery paint. Our new teacher, Tine Frøysaker from the University of Oslo, introduced us to strip lining with BEVA-film. Last year it was decided to adhere a strip of blank canvas on the top and bottom of the original canvas with BEVA-film (a film of widely used adhesive in conservation).  This was done because the canvas was originally carrying all of its own weight, since it was directly attached to the beam. Therefore the original canvas was suffering from mechanical and aesthetical problems. This stress was removed by adding the strip lining. However, it appeared that the strip lining was not adhering properly in some parts, and should therefore be reactivated with an iron, and a heat spatula. Hopefully we manage to finish it tomorrow.

The last days of the summer school will be used to improve the aesthetical appearance of the scenery. It should be noticed that due to three years of structural work on the backdrop, it looks aesthetically much better. This shows that the differences between structural and aesthetical conservation are not that clear.

By Douwtje L van der Meulen
Published Aug. 11, 2015 1:57 PM - Last modified Mar. 18, 2016 1:06 PM