Disputas: Irske symboler var sentrale i vikingtidas riksamling i Norge

Cand.philol. Zanette Glørstad  ved Institutt for arkeologi, konservering og historie vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Ringspennen og kappen. Kulturelle møter, politiske symboler og sentraliseringsprosesser i Norge ca. 800-950

Zanette Glørstad

Den omfattende ekspansjonen fra Norge mot De britiske øyer besto ikke bare av plyndringstokter og etableringen av norrøne kolonier. Vikingene tok i like stor grad politiske ideer og symboler med seg tilbake til Norge. I en rekke graver i Norge fra vikingtiden er det funnet rester etter store kappespenner som enten har vært hentet fra Irland, eller som er laget i Norge etter irske forbilder. I Irland var disse praktspennene, sammen med tilhørende praktkapper, sentrale statussymboler for ulike kongsdynastier som lå i konflikt med hverandre. Forekomsten av disse spennene i norske graver tyder på at den politiske eliten i Norge i vikingtiden bevisst overførte og innlemmet kappespennen og kappen som politiske symboler i det urolige politiske klimaet på 800- og 900-tallet. Disse symbolene ble trolig aktivt brukt for å skape nye allianseformer som maktgrunnlag for den politiske eliten.

Høyst sannsynlig har den politiske eliten i Norge i denne perioden, inkludert Harald Hårfagre og hans sønner Eirik Blodøks og Håkon den Gode vært engasjert i de omfattende konfliktene om politisk og økonomisk makt rundt Irskesjøen, med Dublin som vitalt senter. Når kappespennen innlemmes som del av drakten for elitens menn i Norge, kan dette derfor relateres både til den sosio-politiske utviklingen rundt Irskesjøen, men også til de interne politiske prosessene i Norge på samme tid. Tidligere har man ment at Harald Hårfagre må ha forsøkt å befeste makten gjennom økonomiske, administrative og militære tiltak. Den bevisste overføringen av irske statussymboler kan tyde på at makten også har vært forsøkt befestet gjennom å innføre ideologiske og rituelle endringer.
 

Tid og sted for prøveforelesning

Tirsdag 9. november 2010, Auditorium 2 Eilert Sundts hus, Blindern
Tid: 16.15-17.00: "Kulturmøte som hybridisering? Relevansen av hybridiseringsbegrepet og post-kolonial teori ved forklaring av vikingtidens kulturmøter." 

Bedømmelseskomité

  • Lektor Mads Kähler Holst, Aarhus Universitet (førsteopponent)
  • Dosent Elisabeth Nordbladh, Göteborgs Universitet (andreopponent)
  • Førsteamanuensis Sheila Coulson, Universitetet i Oslo (administrator)

Leder av disputas

Professor Tor Egil Førland, IAKH, Universitetet i Oslo

Veileder

 

Publisert 7. des. 2020 14:35 - Sist endret 19. feb. 2021 09:15