Disputas: Tett på industriarbeideren

Cand.philol. Harald Utter ved Institutt for arkeologi, konservering og historie  ved vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Å leve med fabrikkens puls- en studie av hagebyen Åbøbyen i Sauda og industriarbeiderne som bodde der i perioden 1960-1980

Harald Utter 

Avhandlingen er en studie av arbeidernes liv i Åbøbyen i Sauda, i perioden 1960 til 1980. Utters forskning utgjør et viktig bidrag til industri- og arbeidslivshistorien ved at den utfyller og nyanserer eksisterende bilder av livet til industriarbeiderne på ensidige industristeder.

Vi kommer tett på bedriftens ansatte og får et nært innsyn i deres liv, både på og utenfor fabrikken. Gjennom omfattende intervjuer snakker informantene åpent også om de vanskelige sidene ved sine liv, inkludert tabu- og skambelagte temaer. Intervjuenes frodighet i kombinasjon med et rikt skriftlig kildemateriale skaper et overbevisende bilde av et samfunn med dype sosiale, økonomiske og kulturelle forskjeller, og viser hvordan bedriften bidro til opplevelsen av klasseskillet. Det blir dokumentert hvordan tilhørigheten til fabrikken og opplevelsen av klasseskille var med på å prege folks livsvilkår, holdninger, handlinger, identitet og væremåte i bedriftens hageby.

Et viktig funn i avhandlingen er at oppfatningene av klasseskille forble sterke også etter at de ”økonomiske” og materielle skillene ble mer utjamnet i 1970-årene. Avhandlingen utgjør også en viktig motvekt mot idylliserende fortellinger om arbeiderklassen som en ensartet gruppe uten indre konflikter. I tillegg søker avhandlingen å utvikle metodologi for bruk av tilbakeskuende intervjuer som kilde, også til holdninger og følelser i fortid.

Tid og sted for prøveforelesning

Torsdag, 31. mars 2011 i Georg Sverdrups hus, auditorium 2, Blindern, kl. kl 17.15-18.00: “Diskuter forholdet mellom livsform, kjønn og sosial klasse.”

Bedømmelseskomité

  • Førsteamanuensis Jan Heiret, Universitetet i Bergen (førsteopponent)
  • Førsteamanuensis Hilde Gunn Slottemo, Høgskolen i Nord-Trøndelag (andreopponent)
  • Professor Gro Hagemann, Universitetet i Oslo (administrator)

Leder av disputas

Professor Finn Erhard Johannessen, IAKH, Universitetet i Oslo.

Veileder

  • Professor Knut Kjeldstadli, IAKH, Universitetet i Oslo.
Publisert 7. des. 2020 14:35 - Sist endret 7. des. 2020 14:35