Disputas: Professoratet i fredsforskning preget av strid

Mag.art. Eva Fetscher ved Institutt for arkeologi, konservering og historie vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): The Peace Prophet and the Iconoclast. The Chair in Conflict and Peace Research at the University of Oslo, 1963-1985.

Eva Fetscher

Opprettelsen og utformingen av professoratet i konflikt- og fredsforskning ved Universitetet i Oslo var paradoksalt nok preget av konflikt. Eva Fetschers doktorgradsavhandling viser hvordan professoratet, gjennom tre tiår, utløste motstridende oppfatninger om stillingen, kontrovers blant universitetsansatte og opphissete debatter i det politiske miljøet og i offentligheten.

Fredsforskning som del av moderne anvendt samfunnsforskning var etterspurt innenfor akademia på 60-tallet. Men dens opphav i et politisk radikalt miljø og målsetting om å bidra til fred skapte spenninger overfor universitetsidealet om objektiv vitenskap. Samtidig var det vanskelig for skeptikere å stemme mot fred to tiår etter annen verdenskrig og kort tid etter Cuba-krisen. Høye vitenskapelige og fredspolitiske forventninger var knyttet til stillingen da Johan Galtung, lovende samfunnsforsker og opplagt kandidat, ble utnevnt til professor i 1969. «Han var populær blant studenter og unge forskere, men med Galtungs særegne ideer om universitetsstillingen og vitenskap ble professoratet i økende grad isolert fra resten av Det samfunnsvitenskapelige fakultet», påpeker Fetscher. I arbeidet med doktorgradsavhandlingen fant hun at forholdet mellom Galtung og Universitetet etter hvert ble dysfunksjonelt, noe som antakelig bidro til at han søkte avskjed i 1977.

Mens fredsforskningsmiljøet og dets tilhengere hadde feiret stillingsopprettelsen i slutten av 60-årene, opplevde de 80-årene som nederlag da Øyvind Østerud, statsviter og nøktern akademiker, ble utnevnt som Galtungs etterfølger. Striden endte først etter at Østerud fikk endret stillingsbetegnelsen til «internasjonale konfliktstudier» i 1985, begrunnet med behovet for å fjerne den politisk-ideologiske etiketten.

Tid og sted for prøveforelesning

Torsdag 17. oktober, kl. 17.15. Auditorium 2, Georg Sverdrups hus, Blindern: "Major trends in international peace research after 1970".

Bedømmelseskomité

  • Lecturer Monika Pohle Fraser, State University New York, Firenze (andreopponent)

  • Professor Tor Egil Førland, Universitetet i Oslo (administrator)
  • Lektor Johnny Laursen, Aarhus universitetet (førsteopponent)

Leder av disputas

Professor Christopher Prescott

Veileder

Publisert 7. des. 2020 14:36 - Sist endret 7. des. 2020 14:36