Disputas: Bergkunsten i Ladakh forstått gjennom myter og ritualer

Master Lars Reinholt Aas ved Institutt for arkeologi, konservering og historie vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): A conglomerate of meaning: The rock art of Ladakh through myth and ritual

Lars Reinholt Aas

Symbolene vi omgir oss med i hverdagslivet har mange ulike betydninger. Hvilke assosiasjoner vi får når vi betrakter dem er avhengig av konteksten symbolene opptrer i, og av hvem som betrakter dem. Lars Reinholt Aas argumenterer for at også symbolene vi finner i forhistorisk bergkunst er flertydige, og at de uttrykker mange ulike meninger. For å belyse dette har Aas undersøkt forskjellige sider ved bergkunsten funnet i Ladakh i nordøstlige India. Han har sammenlignet uttrykk i det arkeologiske materialet med uttrykk fra myter og ritualer funnet blant den nåtidige Dardisk-talende befolkningen i vestlige Himalaya.

Aas demonstrerer hvordan betydningene vi legger i symbolene rundt oss endrer seg dersom vi flytter vårt fokus, og videre hvordan disse betydningene ikke nødvendigvis utelukker eller utfordrer hverandre.

– Det samme bergkunstmotivet kan gjerne tolkes som kommunikasjon mellom mennesker og guder, og samtidig forstås som et symbol for menneskelig seksualitet og som en fysisk manifestasjon av en mytisk fortid, sier han.

Hver fortolkning utgjør en komponent i det Aas kaller et «konglomerat av mening», et nettverk av ulike meninger som individer og grupper har knyttet til disse motivene. Det viktigste funnet i undersøkelsen er at bergkunst, som konsept, trenger gjennom mange ulike kulturelle og sosiale lag både i tid og rom. Bergkunst formidler kunnskap mellom kulturelle grupper, mellom kvinner og menn, mellom fortiden og nåtiden, mellom det rituelle og det hverdagslige og mellom historier og myter. Bergkunst påvirker religiøse strukturer, sosiale hierarkier så vel som territorielle og økonomiske rettigheter. Hvert perspektiv og hver fortolkning fører oss således nærmere en forståelse av bergkunst som et flertydig fenomen.

Tid og sted for prøveforelesning

Tirsdag 2. februar 2016, kl. 10.15 i auditorium 1, Helga Engs hus, Blindern: "Rock art and Landscape in Ladakh"

Bedømmelseskomité

  • Professor Lotte Hedeager, Universitetet i Oslo (administrator)
  • Førsteamanuensis Per Ditlef Fredriksen (administrator, settemedlem)
  • Associate Professor Andrew M. Jones, University of Southampton (andreopponent)
  • Docent Johan Ling, University of Gothenburg (førsteopponent)

Leder av disputas

Instituttleder Tor Egil Førland.

Veileder

  • Professor Christopher Prescott, Universitetet i Oslo
Publisert 14. des. 2015 22:03 - Sist endret 15. mars 2016 14:20