Disputas: Territorialitet og fremveksten av den greske bystaten

M.phil. David Hill ved Institutt for arkeologi, konservering og historie vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Urbanisation and settlement in western Asia Minor: Ionia and Metropolis in the Torbalı plain, a GIS approach

David Hill

Området Lilleasia i den vestlige delen av dagens Tyrkia var arnested for flere av de viktigste historiske hendelsene i antikken. Bystatene i Lilleasia, og spesielt området Jonia, utviklet seg tidlig og er sentrale for vår forståelse av byenes fremvekst og funksjon i antikken.

Ved bruk av GIS (geografiske informasjonssystemer) og romlig analyse viser avhandlingen at statsdannelsesprosessen varierte fra region til region i dette området. Som følge av dette er det i dag mulig å identifisere ulike geopolitiske påvirkninger i landskapet. Studien påviser at de joniske bystatene hadde større og mer komplekse bosettingsstrukturer enn naboregionene Aeolis og Caria, som var preget av flere og mindre stater. Avhandlingen utforsker også hvordan bystatsidentitet var nært knyttet til territorialitet, og at dette sammen utgjorde en viktig faktor for å definere politiske rom. De viktigste konklusjonene er at de joniske bystatene gjennomgikk en dypere og mer omfattende prosess med politisk dominans og sammenslåing enn naboregionene. Resultatet av dette var fremveksten av større stater som blant annet de viktige byene Milet, Ephesus og Smyrna. Innen det 7. århundre f.Kr ble samtlige av de greske bystatene langs vestkysten av Lilleasia underlagt de mektige kongedømmene Lydia og senere Persia. Tidlig og sterk politisk utvikling av sterke politiske enheter i Jonia var viktig for å bevare politisk og økonomisk autonomi i møte med mektige naboer i øst, og denne utviklingen skjedde tidligere og i større omfang i Jonia enn i andre områder på samme tid.

Studien tar også for seg hvordan urbaniseringsprosessen beveget seg østover etter Aleksander den stores erobring av Lilleasia i 333 f.Kr. Dette historiske skiftet førte til en omstrukturering av det politiske landskapet, og åpnet for etablering av tallrike nye byer. Bystatene som hadde utviklet seg siden 750 f.Kr. ble nå videreutviklet som en langt mer homogen og bærekraftig modell, og landskapet ble preget av et raskt voksende urbant system. Avhandlingen presenterer en case study fra byen Metropolis i Jonia, som brukes til å påvise hvordan en ny polis ble opprettet og videreutviklet i hellenistisk og romersk tid.

Tid og sted for prøveforelesning

Fredag 4. november kl. 10.15 i Auditorium 3, Helga Engs hus, Blindern: "Polis-formation in Ionia: literary and archaeological evidence"

Bedømmelseskomité

  • Professor emeritus John Bintliff, Universiteit Leiden
  • Førsteamanuensis Søren Handberg, Universitetet i Oslo
  • Seniorforsker Michael Kerschner, Austrian Archaeological Institute

Leder av disputas

Førsteamanuensis Per Ditlef Fredriksen

Veileder

  • Håkon Roland, Kulturhistorisk museum
  • Alan Greaves, University of Liverpool
Publisert 29. sep. 2016 15:26 - Sist endret 24. okt. 2016 11:16