Disputas: «Jøden» som antitesen til norsk identitet

Master Lars Lien ved Institutt for arkeologi, konservering og historie vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.) : "...Pressen kan kun skrive ondt om jøderne". Jøden som kulturell konstruksjon i norsk dags- og vittighetspresse 1905-1925

Lars Lien

I 1933 var det registrert 1500 jøder i Norge. Hvordan kunne en minoritet som utgjorde en liten promille av befolkningen, bli koblet til sentrale økonomiske, politiske og sosiale stridsspørsmål vi kjenner fra norsk historie? I forlengelse av unionsoppløsningen med Sverige i 1905 ble den nasjonale selvstendigheten en opphetet debatt om hva som utgjorde norsk identitet. Der jakten på en enhetlig norsk identitet var lite forenlig med en periode med et svært polarisert politisk klima, påviser Lars Lien i sin doktorgradsavhandling at forestillinger om «jøden» ble benyttet for å henge ut meningsmotstandere som en trussel mot norske verdier og samfunnsidealer i dags- og vittighetspressen. Forestillingene refererte i svært liten grad til konkrete jødiske individer eller grupperinger i Norge, men var en abstraksjon som henviste til en trussel utenfra eller konstruerte det jødiske som en «jødisk-materialistisk ånd» som hadde tatt bolig i den norske folkekroppen.

Tidligere har det vært antatt at antisemittiske forestillinger i Norge i hovedsak kom til utrykk i marginale miljøer, spesielt i forbindelse med forestillinger om «jødens» rolle under bolsjevikrevolusjonen i Russland. Avhandlingen avdekker imidlertid hvordan «jøden» ble koblet til sentrale stridsspørsmål i Norge i perioden i den alminnelige partipolitiske dagspressen og satiren. I særlig grad ble «jøden» en integrert del av debatter om interessekonflikter mellom by og land, industrialisering versus jordbruk, konsesjonsstriden, jobbetiden og klassekampen.

Tid og sted for prøveforelesning

Fredag 19. februar 2016, kl. 10.15 i Gamle festsal, Domus Academica, sentrum: "Modernitetsteorier som overordnet perspektiv i historiske studier av rasisme. Styrker og svakheter."

Bedømmelseskomité

  • Universitetslektor Lars M. Andersson, Uppsala universitet (andreopponent)
  • Professor emerita Ann-Katrin Hatje, Umeå universitet (førsteopponent)
  • Professor Knut Kjeldstadli, Universitetet i Oslo (administrator)

Leder av disputas

Professor Christopher Prescott

Veileder

Publisert 28. jan. 2016 16:18 - Sist endret 1. des. 2017 13:44