Disputas: Sjøkrig eller landkrig? Den amerikanske marinen etter Den kalde krigen

Master Amund Nørstrud Lundesgaard ved Institutt for arkeologi, konservering og historie vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Controlling the Sea and Projecting Power: U.S. Navy Strategy and Force Structure After the Cold War

Amund Nørstrud Lundesgaard

Slutten på Den kalde krigen førte til store endringer for den amerikanske marinen. Rivalen de siste 45 årene smuldret opp og forsvant i løpet av få år, og dermed forsvant den sovjetiske trusselen mot amerikansk kontroll på havene. Den amerikanske marinen endret derfor sitt strategiske utsyn og sine styrker. Avhandlingen viser at den amerikanske marinens strategi gikk fra å legge vekt på sjøkrig først på 1980-tallet, til å legge vekt på aksjoner mot land etter Sovjetunionens fall. Med fremveksten av Kina og et mer selvsikkert Russland de siste 10 årene, har den amerikanske marinen igjen begynt å bekymre seg for trusler til sjøs.

Avhandlingen viser videre at denne endringen i strategisk utsyn gjenspeiles i den amerikanske marinens investeringer i militært utstyr. Rett etter Den kalde krigen ble eksisterende skip og våpensystemer tilpasset for lettere å fungere som flytende baser for fly, missiler og bakkestyrker som kunne brukes i konflikter på land. Videre ble flere planlagte skip og våpensystemer som var utformet for å utkjempe tredje verdenskrig kansellert, og nye våpen og skip ble utviklet. Med den økende utfordringen fra Russland og Kina endret våpenprogrammene og skipsbyggingen igjen retning for å tilpasse marinen til de nye utfordringene.

Tid og sted for prøveforelesning

Mandag 24. oktober 2016, kl. 10.15 i Gamle Festsal, Domus Academica, sentrum: "The relationship between declared strategy and force structure in liberal democracies - comparative and theoretical perspectives"

Bedømmelseskomité

  • Professor Andrew Lambert, King’s College London (førsteopponent)
  • Førsteamanuensis Ian Speller, University of Maynooth (andreopponent)
  • Førsteamanuensis Hanne Hagtvedt Vik, Universitetet i Oslo (administrator)

Leder av disputas

Instituttleder Tor Egil Førland

Veileder

  • Helge Pharo, Universitetet i Oslo
  • Svein Melby, Institutt for forsvarsstudier
Publisert 14. sep. 2016 10:19 - Sist endret 29. nov. 2017 11:52