Disputas: ”...inghen Riddher eller god Mand skal haffue mer end try Par Kledher aff Silke...”

Cand.philol. Karen Arup Seip ved Institutt for arkeologi, konservering og historie vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): ”…inghen Riddher eller god mand skal haffue mer end try Par Kledher aff Silke…” Adelig sosialt demonstrativt forbruk i 1500-tallets Danmark-Norge

Karen Arup Seip

I løpet av 1500-tallet ble det i Danmark og Norge utstedt mange nye lover som skulle begrense forbruket av kostbare varer. Lovene satte for eksempel grenser for hvem som kunne bære hvilke klær, hvor mange det var lov å be til dåp, brylluper og begravelser, og hva slags gravminner man kunne oppføre.

Med bakgrunn i de begrensninger som tidens luksuslover satte for et standsmessig forbruk analyserer Karen Arup Seip forbruket av klær, smykker, våpen, mat og drikke hos en av tidens mest kjøpekraftige stender, adelen. I tillegg tar hun for seg ulike måter adelen markerte sin standstilhørighet gjennom hvordan de disponerte sin tid.

Kilder som brev, dagbøker, regnskaper og inventarlister har dannet utgangspunktet for en drøfting av hvordan forbruk kunne være en identitetsmarkør for sosial status og hvordan enkelte varer kunne fortelle om aktørers sosiale ambisjoner.

Det var i løpet av 1500-tallet ikke bare en vekst i verdien på forbruksvarene, det var også en tydelig økning i bruk av adelssymbolikk. Dette er lett å tolke som et svar på forbruket av kostbare varer hos borgerstanden, hvis økte kjøpekraft førte til at det skulle mer til enn et flott forbruk for å skille seg ut. 1500-tallets adelige forbruk, med sin fremvisning av store mengder kostbare materialer og tunge standssymbolikk, handlet i stor grad om å vise tilhørighet. Forbruket skulle speile standstilhørighet, slektstilhørighet og nærhet til kongemakten, og ble brukt aktivt for å bygge nettverk. Samtidig skulle forbruke synliggjøre avstand til andre stender.

Tid og sted for prøveforelesning

Fredag 30. september kl. 10.15 i Gamle Festsal, Domus Academica, sentrum: "Adelens lånemønster på 1500-tallet: I hvilken grad forekom lån av personlige gjenstander og boligutstyr, henholdsvis innad i den norske adel, til svenske og danske standsfeller eller mellom norsk adel og konge?"

Bedømmelseskomité

  • Seniorkonsulent, fhv. førstebibliotekar, dr. Grethe Jacobsen, Det Kongelige Bibliotek, København (førsteopponent)
  • Førsteamanuensis dr. Erik Opsahl, Norges teknisk-vitenskapelige universitet (andreopponent)
  • Professor dr. Hilde Sandvik, Universitetet i Oslo (administrator)

Leder av disputas

Professor Odd Arvid Storsveen

Veileder


 

Publisert 7. juni 2016 14:55 - Sist endret 30. nov. 2017 14:29