Disputas: Byråkrati og nazifisering

Master Kjetil Braut Simonsen ved Institutt for arkeologi, konservering og historie vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Nazifisering, kollaborasjon, motstand - En analyse av Politidepartementet og Forsyningsdepartementet (Næringsdepartementet), 25. september 1940 - 8. mai 1945

Kjetil Braut Simonsen

Hitler-Tysklands invasjon av Norge 9. april 1940 endret rammebetingelsene for styring og makt i det norske samfunnet på avgjørende måter. Etter at ordningen med kommissariske statsråder var etablert 25. september 1940, satte Nasjonal Samling og den tyske okkupasjonsmakten i gang en omfattende offensiv for å omforme det norske samfunnet etter nazistisk målestokk.

Avhandlingen undersøker forsøket på å nazifisere et utvalg departementer i okkupasjonstiden: Politidepartementet, Forsyningsdepartementet og – etter 1. april 1943 – forsyningssektoren i det nyopprettede Næringsdepartementet. Videre analyserer den handlingsmønstrene blant embets- og tjenestemennene som arbeidet innenfor disse institusjonene. 

En hovedkonklusjon er at departementene i varierende, men betydelig utstrekning beveget seg bort fra tradisjoner om byråkratisk nøytralitet og saklighet i retning av en nazistisk politisering. Dette gjaldt ikke bare innen Politidepartementet, men også innen et i utgangspunktet ikke-ideologisk saksområde som forsyningssektoren.

Dette betyr likevel ikke at nazifiseringen forløp friksjonsfritt. Handlingsmønstrene blant embets- og tjenestemennene var differensierte, og spente fra aktiv medvirkning til sabotasje og protester. Forholdene i byråkratiet var dermed alt annet enn harmoniske: det var preget av dype spenninger og politiske motsetninger. Videre tenderte mange ideologisk overbeviste nasjonalsosialister til å internalisere byråkratiske normer over tid. Til tross for en til dels omfattende omforming, ble departementene følgelig ikke radikale pådrivere i det totalitære nazistiske omformingsprosjektet.

Tid og sted for prøveforelesning

Fredag 16. september 2016, kl. 10.15 i Auditorium 1, Helga Engs hus, Blindern: "Teoriutvikling og metodiske utfordringer i studiet av nasjonalsosialismen"

Bedømmelseskomité

  • Professor Robert Bohn, Europa-Universität Flensburg (førsteopponent)
  • Professor May-Brith Ohman Nielsen, Universitetet i Agder (andreopponent)
  • Professor Odd Arvid Storsveen, Universitetet i Oslo (administrator)

Leder av disputas

Instituttleder Tor Egil Førland

Veileder

Publisert 8. aug. 2016 14:38 - Sist endret 29. nov. 2017 11:18