Disputas: Skandinavia som fredshåp – Nobel, CMI, UI og norsk fredstradisjon

Cand.philol. Bjørn Arne Steine ved Institutt for arkeologi, konservering og historie vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Fred, forskning og formidling. Internasjonale studier i Norge og Sverige 1897-1940

Bjørn Arne Steine

I tiårene før andre verdenskrig, da ideene om norsk utenrikspolitikk og Norges plass i verden ble formet, var norsk utenrikspolitisk tenkning dominert av en elite som kombinerte verv og oppgaver for myndighetene med akademiske karrierer.

Nobelinstituttet og –komiteen, utgjorde også i internasjonal sammenheng en utenrikspolitisk pionerinstitusjon. Deres tette bånd til norske myndigheter dannet et utenrikspolitisk nav som var viktig.

Fra før 1900 fantes en fredstradisjon med betydning for utviklingen av norsk selvforståelse. En tilsvarende tradisjon kom senere og i mindre grad i Sverige. Fredstradisjonen bygget på en forestilling om at Norge, og Skandinavia, på grunn av demokratisk, åpen og egalitær politisk kultur, kunne og burde bidra til internasjonal fred. Et resultat av forestillingen var forsøk på å etablere utenrikspolitisk vitenskap. Først ved Nobelinstituttet, deretter også andre steder.

Dette arbeidet var i mellomkrigstiden del av en internasjonal strømning, der de skandinaviske landene ble oppfattet som foregangsland. I Norge var Nobelinstituttet og CMI viktige, i Sverige Utrikespolitiska institutet. Penger og ideologisk påvirkning kom særlig fra amerikanske filantropiske stiftelser, som Rockefeller Foundation.

Hovedformålet var å påvirke opinionen, og derigjennom utenrikspolitikken, via journalister, diplomater og politikere. Dekningen av utenriksstoff i pressen, og særlig i radioen, ble derfor stridstemaer. Det hang også sammen med tidens ideologiske spenninger, der nazisme og kommunisme truet demokratiet og freden.

Tid og sted for prøveforelesning

Fredag 26. august 2016, kl. 10.15 i Arne Næss auditorium, Georg Morgenstiernes, Blindern: "Hvordan påvirket første verdenskrig de skandinaviske landenes syn på fredsarbeid og utenrikspolitikk?"

Bedømmelseskomité

  • Professor Nils Ivar Agøy, Høgskolen i Sørøst-Norge (andreoppoent)
  • Professor Klas-Göran Karlsson, Lunds Universitet (førsteopponent)
  • Professor Knut Kjeldstadli, Universitetet i Oslo (administrator)

Leder av disputas

Instituttleder Tor Egil Førland

Veileder

Publisert 16. juni 2016 14:41 - Sist endret 29. nov. 2017 11:52